13 januari 2021

Cultuur is voor iedereen

Iedereen wordt getroffen door het coronavirus. Vele gevolgen voor alles en iedereen. Ook de cultuursector kampt met forse omzetverliezen vanwege de beperkingen die hen zijn omgelegd als gevolg van het COVID-19 virus. Daar waar zij eerder beperkt werd door de anderhalvemetersamenleving en de restricties voor wat betreft het aantal bezoekers dat zij mocht ontvangen, hebben ook zij tijdens de lockdown de deuren moeten sluiten.

Inmiddels heeft de Rijksoverheid verschillende extra financiële middelen toegekend ter dekking van extra kosten ten gevolge van het COVID-19. Deze gelden worden door het rijk gestort in het gemeentefonds, maar zijn helaas niet specifiek gelabeld voor COVID-kosten of voor hetgeen daar waar deze wel voor zijn bedoeld. Er wordt slechts dringend verzocht om de middelen te besteden, daar waar ze voor bedoeld zijn.

Als gevolg hiervan heeft de cultuursector in Oldenzaal haar handen ineen geslagen en gezamenlijk een brandbrief geschreven aan het college en de gemeenteraad. Het Oldenzaalse gemeentefonds ontvangt namelijk een bijdrage met een totale omvang van € 204.597,00 die bedoeld is voor de culturele sector. Deze cultuursector vraagt, wat ons betreft geheel terecht, om ervoor zorg te dragen dat deze gelden belanden op de plek waar zij voor bedoeld zijn. Dit bedrag is slechts een druppel op de gloeiende plaat, maar als er een sector creatief en flexibel is, dan is het cultuur wel. 

Tijdens de raadsvergadering van 14 december 2020 hebben wij, CDA Oldenzaal, helaas onze motie moeten terugnemen. Dit hebben we gedaan, omdat we geen meerderheid zouden halen in de gemeenteraad om het college op te roepen om ‘’bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 een aparte bestemmingsreserve “kosten COVID-19” op te nemen en daar de, nog niet uitgegeven en eventueel in de toekomst nog te ontvangen extra middelen ter dekking van extra kosten ten gevolge van COVID-19 (Corona) aan toe te voegen.’’ Kort gezegd, wij wilden graag gelden labelen, zodat onder anderen de cultuursector wist waar zij aan toe zou zijn.

In maart 2021 komt het college van B & W met een totale COVID-19 rapportage. Dan wordt duidelijk wat de financiële impact exact binnen onze gemeente is. Wij hopen dan dat partijen de cultuursector het warme hart toedragen dat zij zeggen toe te dragen en in te stemmen om het bedrag van € 204.597,00 alsnog te labelen voor de cultuursector. Het CDA zal zich dan wederom hiervoor inzetten. Oldenzaal is immers Oldenzaal niet zonder haar cultuursector.

Judy van der Woning
Raadslid CDA Oldenzaal

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.