22 februari 2016

Invoering van diftar

Scheiden aan de bron is de bij uitstek beste methode is om herbruikbaar materiaal daadwerkelijk als grondstof beschikbaar te krijgen en daarmee de hoeveelheid restafval zo veel mogelijk te beperken. De nu te maken beleidskeuzes zullen daaraan een belangrijke leveren. Wij kunnen ons dan ook vinden in nagenoeg alle beleidskeuzes ten aanzien van de invoering van diftar als voorbereiding op omgekeerd inzamelen.

Een paar aspecten willen we nog even belichten: 

Het moet financieel lonen voor de inwoners die er serieus werk van maken.  Dat betekent dat de uiteindelijk tarievenstructuur zo opgebouwd moet zijn dat de vaste kosten volledig gedekt worden door het vaste tarief per aansluiting en de kosten die afhankelijk zijn van de aangeleverde hoeveelheid volledig variabel. Dan loont minder aanleveren van restafval het meest. Dat dat nu in de eerste fase nog niet zo is vinden het CDA aanvaardbaar. We willen van de wethouder wel graag de toezegging dat op de kortst mogelijke termijn, we denken dat dat per 1 januari 2018 kan, wordt toegewerkt naar een systeem waarin vermindering van restafval nog meer loont dan nu.Hergebruik van grondstoffen en beperken van de hoeveelheid restafval loont natuurlijk ook in de vorm van een enorme maatschappelijke winst voor de samenleving als totaal. Met ons allen zijn we rentmeester van een wereld waarin onze kinderen en de kinderen van onze kinderen tot in lengte van jaren goed moeten kunnen leven.  In het voorstel zetten we 1 FTE in extra in voor handhaving. We roepen op om handhaving in dit verband niet alleen te gebruiken als repressief middel (bijvoorbeeld in het geval van illegale dumping van afval) maar vooral ook als preventief en educatief middel. In de Oldenzaalse samenleving kan dan een leerproces ontstaan waarbij we met en van elkaar leren als het gaat om de hoeveelheid restafval tot nagenoeg 0 te reduceren.Tijdens het politiek forum ben ik uitgebreid ingegaan op het belang van tijdige en juiste communicatie. Dat ga ik allemaal niet herhalen. Duidelijk is dat het succes staat of valt bij een goede communicatie op dit gebied. We zullen de uitvoering daarvan nadrukkelijk blijven volgen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.