29 juni 2018

Na de zomervakantie op elke basisschool in Oldenzaal een vakleerkracht gym!

In de raadsvergadering van donderdag 28 juni heeft de CDA fractie een motie ingediend m.b.t. vakleerkrachten LO op de Oldenzaalse basisscholen. De motie is aangenomen door alle politieke partijen in de gemeenteraad. Daarom zal er na de zomervakantie al op elke basisschool in Oldenzaal een vakleekracht gym starten! De afgelopen jaren heeft met name Maaike Rödel zich namens het CDA hiervoor ingezet. 

Eerder was er door de gemeente Oldenzaal al overeenstemming bereikt om samen met schoolbesturen te komen tot de inzet van vakleerkrachten LO op iedere basisschool in Oldenzaal. De aangenomen motie zorgt ervoor dat er na de zomer al gestart kan worden met een vakleerkracht. 

Onderstaand is de motie terug te lezen. 

 ------------------------------------------------------------------------------------

Motie van de fractie van het CDA met betrekking tot vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding
De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 28 juni 2018,

Constaterende dat:

1.         Sport van groot belang is in de Oldenzaalse samenleving;

2.         Bewegingsonderwijs op de basisschool een grote bijdrage kan leveren aan het

         vroegtijdig plezier krijgen in diverse bewegingsvormen;

3.         Het op een professionele manier begeleiden van beweging bij het jonge kind een preventief karakter kan hebben als het gaat om (latere) leefstijl en gezondheid;

4.         Wanneer er een goede basis gelegd wordt bij het ontwikkelen van motorische vaardigheden op jonge leeftijd men daar hun leven lang plezier van zal kunnen hebben;

5.         De inzet van vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding (LO) van groot belang is voor de wijze waarop kinderen leren bewegen en zich motorisch ontwikkelen.

Overwegende dat:

1.         Vakleerkrachten LO lessen overnemen van reguliere basisschoolleerkrachten en daarmee kunnen zorgen voor werkdrukvermindering;

2.          De inzet van Vakleerkrachten LO een preventieve werking kan hebben op de latere leefstijl, gezondheid en sociale interactie;

3.          Vakleerkrachten LO naast de uren bewegingsonderwijs een signalerende functie kunnen hebben, denk aan doorverwijzing onder andere naar Motorisch Remedial Teaching;

4.         Vakleerkrachten LO een rol kunnen spelen in de buurt/wijk, een brug kunnen slaan richting sportverenigingen en gemeente;

5.          Schoolbesturen in Oldenzaal hebben aangegeven in vakleerkrachten LO te willen investeren mits dit in samenwerking gebeurt met de gemeente Oldenzaal;

6.         Er 3,5 fte aan vakleerkrachten LO nodig zijn om alle basisschool te kunnen voorzien van lessen bewegingsonderwijs;

7.         Schoolbesturen aan hebben gegeven hier nog na de zomervakantie, schooljaar 2018/2019 mee willen starten.

Roept het college op om:

1.         Nu overeenstemming is bereikt om samen met schoolbesturen te komen tot de inzet van vakleerkrachten LO op iedere basisschool in Oldenzaal ook direct over te gaan tot handelen en niet te wachten tot er een nieuw schooljaar voorbij gaat;

2.         Afspraken te maken tussen gemeente en schoolbesturen over de wijze van inzet van de vakleerkrachten LO naast de reguliere lessen bewegingsonderwijs; en er naar te streven dat 20% van de beschikbare tijd voor deze sportstimulering in de breedste zin beschikbaar is.

3.         Met deze afspraken te zorgen voor een signalerende en verbindende rol van de vakleerkracht LO onder andere richting gemeente, sportvereniging, buurt/wijk;

4.         Voor het resterende deel van 2018 een budget beschikbaar te stellen van € 37.000,- om al aankomend schooljaar, gelijk na de zomervakantie te kunnen starten met de inzet van de vakleerkrachten LO;

5.         Om in de voorbereiding van komende begrotingsbehandeling de financiële middelen mee te nemen, ten behoeve van de inzet van vakleerkrachten LO op basisscholen, voor de komende 4 schooljaren.

Aldus getekend 28 juni 2018

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.