06 september 2015

Opvang asielzoekers en huisvesting statushouders

De wereld staat voor een groot deel in brand. Dat betekent dat er steeds meer mensen besluiten te vluchten uit hun vertrouwde leefomgeving. Dat gebeurt natuurlijk niet zo maar. Het gevoel van veiligheid op die plek is zodanig afgenomen dat dat ze bereid zijn grote onzekerheid en risico’s te aanvaarden om daarmee weer in een voor hun veilige leefomgeving terecht te komen.

Zoals bekend heeft in deze regio de gemeente Enschede overeenstemming bereikt met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de opvang van asielzoekers. Naar aanleiding van een oproep van staatsecretaris Dijkhoff hebben zich de gemeentes Apeldoorn, Assen, Rosmalen en recent Hilversum daarvoor ook aangemeld.

De CDA fractie is van mening dat ook Oldenzaal, alleen al uit humane overwegingen, een aanbod dient te doen om asielzoekers op te vangen, te ondersteunen en te begeleiden. We verwachten dat er ook in Oldenzaal voldoende ruimte is te vinden om een duidelijke bijdrage te kunnen leveren. We denken daarbij aan leegstaande (school)gebouwen en kantoren. Ook kan overwogen worden braakliggende grond in afwachting van verdere ontwikkeling beschikbaar te stellen voor het bouwen van een semipermanente locatie voor de opvang van asielzoekers. Ook noodopvang (veel bedden op één locatie) zou overwogen kunnen worden.

Onze fractie is er van overtuigd dat de Oldenzaalse samenleving in staat en meer dan bereid is om daar ook haar bijdrage aan te leveren in de vorm van vrijwilligerswerk. Zo kennen we immers de Oldenzalers en het Oldenzaalse verenigingsleven.

Aanvullend op het bovenstaande of in plaats daarvan (als de opvang van asielzoekers onverhoopt niet mogelijk blijkt) kunnen we ook een (extra) aanbod doen voor de huisvesting van statushouders. In de toekomst moeten we als Nederland en als Oldenzaal rekening houden met een forse toename van statushouders. Deze mensen moeten gehuisvest worden in woningen.

Ter ontlasting van de asielzoekerscentra en om de doorstroming daar te bevorderen kan de gemeente Oldenzaal WBO-wonen vragen om te bezien op welke manier er zo spoedig mogelijk huisvesting voor deze doelgroep beschikbaar kan komen. Daarbij moet uiteraard ook rekening worden gehouden met de belangen van de reguliere huurders in Oldenzaal.

Hoe sneller mensen kunnen doorstromen uit een asielzoekerscentrum, hoe beter.
De huidige taakstelling voor Oldenzaal is 56 personen in 2015 en 64 personen in 2016. Daarin kunnen we, als we dat allemaal willen, een ruimer aanbod doen.

De CDA fractie roept het college van de gemeente Oldenzaal, alle raadsfracties en WBO-wonen op om gezamenlijk tot een aanpak te komen die recht doet aan de problematiek die zich momenteel in onze wereld openbaart. Laten we gezamenlijk zorgen voor een Oldenzaal waarin vluchtelingen zich welkom weten en geborgenheid en veiligheid kunnen vinden. 

Namens de CDA fractie,
Hennie Maartens.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.