08 september 2015

Vragen aan het college over verkeerssituaties

Zoals wij eerder deze week al meldden zijn wij verheugd om te horen dat de gemeente gehoor geeft aan een buurtinitiatief van aanwonenden van de Schapendijk. De gemeente Oldenzaal gaat deze onveilige verkeerssituatie, waar de maximale toegestane snelheid van 30 km/u regelmatig fors wordt overtreden, aanpakken. 

Nu de gemeente heeft geconcludeerd dat snelheidsremmende voorzieningen noodzakelijk zijn aan de Schapendijk, heeft Judy van der Woning namens het CDA opnieuw vragen gesteld aan het college. Onderstaand de vragen die gesteld zijn:

1. Bent u bereid om het punt mini-rotonde Schapendijk/Burgermeester Wallerstraat opnieuw te bekijken? Zo ja, deze op een andere manier in te richten, omdat dit voor veel weggebruikers nog altijd een onduidelijke verkeerssituatie blijkt te zijn.

2. Bent u bekend met het feit dat:

aangrenzende straten, zoals onder anderen Uiverstraat, nu al als sluiproute worden gebruikt?het snelheidslimiet stelselmatig wordt overschreden volgens aanwonenden? dit naar verwachting zal toenemen als gevolg van de maatregelen Schapendijk?bent u bereid om ook hier iets aan te doen, zodat het probleem niet verplaatst wordt?

Tevens willen wij een eerder aangedragen buurtinitiatief opnieuw onder uw aandacht brengen. De drie voetgangersoversteekplaatsen van de Walgaarden in de richting van Den Vijfhoek zijn eerder aangepast. Deze aanpassing heeft niet geleid tot een verhoogd gevoel van veiligheid bij de gebruikers van deze voetgangersoversteekplaatsen. Dit geeft voor ons voldoende aanleiding, om aan u de volgende vragen voor te leggen:

3. Heeft er monitoring plaats gevonden met betrekking tot de verkeersafwikkeling nadat de ingang van de Albert Heijn gewijzigd is? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten?

4. Bent u bereid de situatie aan te passen, zodat het oversteken voor voetgangers overzichtelijk wordt?

5. Bent u bereid de situatie aan te passen, zodat de verkeerssituatie overzichtelijk wordt voor alle weggebruikers?

6. De bewoners van de Walgaarden te betrekken in de opties en wijze van mogelijke aanpassingen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.