28 april 2016

Wat is er nu eigenlijk maandag 25 april besloten over “In den Vijfhoek”? Een terug- en vooruitblik over de stand van zaken..

Wat is er nu eigenlijk maandag 25 april besloten over “In den Vijfhoek”?
Een terug- en vooruitblik over de stand van zaken..

1.      De samenwerkingsovereenkomst kan getekend worden door Unibail Rodamco, WBO en het college met in achtneming van het ingediende amendement van CDA, PvdA, VVD, GL en WG, 

2.      Diverse voorstellen/alternatieven moeten worden uitgewerkt en daar moet de samenwerkingsovereenkomst op worden aangepast, zodat er tot in elk geval de raadsvergadering in juni, geen dingen gebeuren die niet terug te draaien zijn. Denk hierbij aan de onttrekking aan de openbaarheid van de uitgangen van in den Vijfhoek en daarmee afsluiting van de Deurningerstraat passage. 

3.      Daarnaast is er door de meerderheid van de raad, mandaat afgegeven aan het college (WG, GL en D66). Dit houdt in dat het college na uitwerking van de voorstellen alsnog de in en uitgangen, passages in den Vijfhoek, kunnen onttrekken aan de openbaarheid. Ze hoeven dan niet opnieuw naar de raad maar kunnen het huidige voorstel alsnog uitwerken.

Hoe staat het CDA erin?

Het CDA heeft continu aangegeven de revitaliseringsplannen van in en om In den Vijfhoek te omarmen, maar tegen sluiting van de in/uitgang van de Deurningerstraatpassage te zijn. Dit wordt voor ons niet anders wanneer de voorgestelde optie (sloop poot) niet de meerderheid in de raad zou halen, na uitwerking van ons college! Ook wanneer de alternatieven het niet halen blijven we tegen afsluiting. Daarom hebben we in onze stemverklaring gesteld dat we niet kunnen instemmen met het afgeven van het mandaat, omdat we van mening zijn dat dit besluit onlosmakelijk verbonden is met een definitief besluit over de revitalisering van in den Vijfhoek, inclusief de uitwerking van deze alternatieven. De VVD en PvdA hebben dit ondersteund met eenzelfde stemverklaring. Helaas was dit niet genoeg voor de meerderheid.

We gaan ervan uit dat ALLE partijen de belangen van alle Oldenzalers behartigen. Dat ze luisteren naar alle mensen die van zich hebben laten horen en de binnenstad van Oldenzaal een warm hart toedragen. Er is een poll geweest in de Tubantia, 55 % geeft aan tot gedeeltelijke sloop (poot Deurningerstraat) te willen overgaan en 32% geeft aan dat gehele sloop gewenst is wanneer dit kan! Ook op diverse bijeenkomsten bleek dit de meest gehoorde visie van de aanwezigen. Als politieke partijen vertegenwoordigen we de mensen in Oldenzaal met 23 zetels. We hopen dat de raadsleden hun achterban op de juiste wijze gaan vertegenwoordigen. Door te luisteren naar de stem van onze Oldenzalers!

Kosten?

Ja deze zullen er zijn! We moeten daarom keuzes maken die verstandig zijn, met het oog op de toekomst. De wens is volledige sloop over 15 jaar. Dat heeft de raad uitgesproken. Nu is het moment om daar gefaseerd naar toe te werken. Investeren in twee nieuwe units door Unibail Rodamco op de plek van de Deurningerstraat zal deze wens aardig kunnen dwarsbomen. Investeren in sloop van de poot en aankleden van het straatje zal wel een eerste stap zijn in de goede richting. Dit past uitstekend in de geest van ons Masterplan binnenstad. Wellicht kunnen we een beroep doen op een subsidie vanuit provincie, het rijk of Brussel. Het zou fijn zijn als dit meegenomen wordt in de uitwerking.

Motie binnenstadsfonds:

De gehele gemeenteraad heeft aangegeven dat de wens is dat In den Vijfhoek over 15 jaar gesloopt kan worden. Dat er meer in de binnenstad moet gebeuren dan alleen revitaliseren van In den Vijfhoek. Hiervoor is een motie aangenomen door de gehele gemeenteraad waarin wordt gevraagd om een calculatie van wensen/plannen voor onze binnenstad. Het college is dus opdragen uit te rekenen hoeveel er nodig is en vervolgens om dit geld te reserveren in een fonds voor o.a. sloop van In den Vijfhoek en doorontwikkeling van onze binnenstad, waarbij het masterplan richtinggevend zal zijn.

Wat investeert de gemeente nu eigenlijk in dit plan voor in den Vijfhoek?

We zouden met 3 miljoen euro het buitengebied van In den Vijfhoek gaan opknappen, dus de omgeving van in den Vijfhoek. We investeren als gemeente 300.000 euro aan verbouw en verhuiskosten in de bieb en nog eens 25.000 structureel per jaar aan extra subsidie als tegemoetkoming in de verplichte servicekosten. (De bieb gaat een contract aan van 10 jaar 900 m2 bij Unibail Rodamco).

Wie gaat waar over?

·         De gemeente gaat over de openbaarheid van de passages en over de inrichting van de omgeving van In den Vijfhoek;

·         De bieb gaat huren van Unibail Rodamco en gaat over de inrichting van de bieb en dus over de in en uitgangen van de bieb;

·         Unibail Rodamco gaat over de inhoud van In den Vijfhoek en de winkels die in hun bezit zijn;

·         De WBO gaat over haar woningen bij In den Vijfhoek.

De raad heeft in 2009 als uitgangspunt voor de ontwikkeling het masterplan binnenstad vastgesteld, daaronder hangt een detailhandelsstructuurvisie. De gemeenteraad mag dus vanuit dit beleid kaders meegeven aan het college om bepaalde plannen te gaan uitvoeren. De raad mag dus beslissen over de openbaarheid van de passage richting de Deurningerstraat en de omgeving. De raad mag dus eisen dat er een uit- en ingang openblijft richting de Deurningerstraat vanuit In den Vijfhoek, ook al wijkt de visie van Unibail Rodamco of de WBO daarvan af. Dit is echter door het mandaat vanaf de raadsvergadering in juni in handen van ons college. We gaan ervan uit dat de uitwerking van de alternatieven, inclusief de in- en uitgang aan de kant van de Deurningerstraat door alle leden van de gemeenteraad eerlijk zullen worden afgewogen in juni op basis van de mogelijkheden en vooral ook met inachtneming van de wensen van de inwoners en ondernemers van Oldenzaal!

Waarom liepen gemoederen maandag 25 april hoog op?

Unibail Rodamco zei per aangetekende brief met andere bewoording: "Nee gemeenteraad, u mag niet beslissen hoe uw omgeving van In den Vijfhoek eruit komt te zien, want daar hebben we onze eigen visie op en nee gemeenteraad, u mag ook niet over onttrekking aan de openbaarheid beslissen, dat doen wij namelijk. Wij vinden dat deze poot van In den Vijfhoek dicht moet en wanneer u het daar niet mee eens bent, dan gaan wij ook niet investeren en/of samenwerken met de gemeente en de WBO".
Dhr. Schouten adviseerde daarom afgelopen maandag de raad om het (inmiddels aangenomen) amendement niet in te dienen. Het risico was te groot dat Unibail Rodamco zich dan zou terugtrekken en dat zouden wij als raad dan op ons geweten hebben.
Directeur Dick Mol van de WBO doet dit op Twitter dunnetjes over door allerlei uitlatingen te doen richting personen die een andere visie hebben dan het voorstel van het college.

De mening van het CDA

We willen benadrukken dat we als CDA meer dan begrip hebben voor de druk die er op onze portefeuillehouder dhr. Schouten en indirect WBO-directeur dhr. Mol kwam te liggen. Ze hebben zich immers de afgelopen twee jaar, samen met Unibail Rodamco, ingezet om met een (grotendeels) goed voorstel te komen. We vinden ook dat de gemeenteraad de tijd moet krijgen om een zo belangrijk besluit weloverwogen te kunnen nemen. We zijn als gemeenteraad immers pas veel later in het proces betrokken en pas na december 2015 definitief op de hoogte gebracht van de eis dat de passage richting Deurningerstraat dicht moest. Bovendien heeft Unibail Rodamco, door een mail met voorwaarden die tijdens het politiek forum van 11 april 2016 werd voorgelezen door dhr. Schouten, de indruk gewekt dat alternatieven bespreekbaar waren. Een week voor de raadsvergadering van afgelopen maandag werd dit uiteindelijk de kop ingedrukt door een aangetekende brief. Wij denken dat Unibail Rodamco de meerderheid van de raad moet respecteren en de (korte) tijd moet gunnen aan ons college om de alternatieven uit te werken.

Nogmaals, het voorstel is door de gehele raad voor circa 95 procent omarmt, er zijn meerdere malen complimenten uitgedeeld over de totstandkoming en uitwerking van dit voorstel richting het college, Unibail Rodamco en de WBO.
De raad mag echter ook iets vinden over het stukje van het voorstel waar ze een andere visie op heeft. Dit heet democratie en laten we nu zorgen dat we deze in Oldenzaal blijven omarmen. Laten we als college en gemeenteraad naar elkaar toe en richting de Oldenzaalse samenleving die democratie blijven uitdragen evenals het respect voor andermans mening en visie.
Laten we als raad, die de bevolking van Oldenzaal vertegenwoordigt, luisteren naar datgene waar het meeste draagvlak voor is. Laten we een goed en fijn ondernemersklimaat creëren en behouden voor (toekomstige) ondernemers voor onze binnenstad en laten we in elk geval een betrouwbare partner voor hen zijn.  Laten we een verstandig besluit nemen voor nu en de toekomst!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.