Maatschappij in beweging

Inwoners nemen steeds vaker zelf het initiatief voor verandering. Het CDA-Oldenzaal wil dat de gemeentelijke overheid burgerinitiatieven stimuleert, faciliteert en ondersteunt. Logisch toch dat een overheid zijn inwoners alle kansen en mogelijkheden biedt.

De overheid doet mee met maatschappelijke initiatieven van haar bewoners (b.v. Boeskoolfit, Boescultuur, Knarrenhof en Kansrijk Berghuizen).

Voor de Oldenzaalse samenleving is het elan, de energie, de dynamiek en de verwondering van kinderen en jongeren van het grootste belang. Daarom blijven we inzetten op talentontwikkeling van elk individu op zijn/haar eigen niveau met voldoende uitdagingen. Dat kan natuurlijk niet zonder de passie van ouders en de wijsheid van grootouders. Zo creëren we kansen voor iedereen om binnen de eigen mogelijkheden een passende plek binnen onze veranderende samenleving te vinden.

Leidraad is daarbij de slogan: “Iedereen doet mee”. Iedereen heeft recht op een sociaal veilige woon-, leef-, werk- en leeromgeving om te groeien en te ontwikkelen. Ontwikkelingsmogelijkheden komen pas volledig tot zijn recht als de basis van sociale veiligheid aanwezig is en gewaarborgd blijft. Daar zijn we met z’n allen, inwoners van Oldenzaal, verantwoordelijk voor.

Als inwoners, van jong tot oud, niet mee kunnen komen in de al veranderende samenleving verdienen ze al in een vroeg stadium preventieve ondersteuning te krijgen om grotere problemen te voorkomen. Daarin is natuurlijk een rol weggelegd voor het sociaal team en het maatschappelijk plein. In de signalering en vroegtijdige preventie is samenwerking met andere organisaties van groot belang. Wij denken daarbij aan peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en de wereld van de zorg. Belangrijk is ook signalering vanuit informele contacten in de vrije tijd. Wij denken daarbij aan de buurt, activiteiten van de welzijnsorganisatie of het bloeiende verenigingsleven in onze mooie stad.
Daarbij vinden wij het vanzelfsprekend dat het onderwijs gehuisvest is in een veilige omgeving. De huisvesting moet passend zijn voor het huidige onderwijs en tegelijkertijd toekomstbestendig.
Prioriteit ligt voor het CDA-Oldenzaal bij het basisonderwijs, gezien de huidige staat van een aantal schoolgebouwen. 

Kortom, CDA-Oldenzaal wil:

·        Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van maatschappelijke initiatieven!
De gemeente Oldenzaal participeert, doet mee en bouwt mee aan initiatieven van haar inwoners

·        Sociale veiligheid waarborgen!
Inwoners van Oldenzaal, professionals, vrijwilligers en buurtbewoners realiseren van een optimale signaleringsfunctie (sociale) onveiligheid binnen woon-, leef-, leer- en werkomgeving.

·        Centrale rol voor sociaal team en maatschappelijk plein!
Voor preventie en als iemand even niet mee kan komen in de alsmaar sneller veranderende samenleving.

·        Prioriteit bij goede huisvesting basisonderwijs!
In het basisonderwijs wordt bij kinderen het fundament gelegd voor hun verdere toekomst volwaardig deelnemer aan onze samenleving. Daarbij hoort een optimale leeromgeving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.