28 oktober 2016

CDA: Koester de Sallandse cultuur en haar erfgoed

Afgelopen maandagavond stond de thema-avond georganiseerd door CDA Deventer, CDA Raalte en CDA Olst – Wijhe in het teken van de Sallandse cultuur en haar erfgoed. De avond werd ingeleid door avondvoorzitter Jannie Lamberts en als sprekers waren gedeputeerde Hester Maij en Robert Kemper Alferink van stichting Sallands Erfgoed aanwezig. Leden van de diverse historische verenigingen uit Salland waren hiervoor met name uitgenodigd, de organisatie kijkt terug op een goedbezochte avond in de theaterzaal van het Holstohus.

Spreker Robert Kemper Alferink is o.a. medeauteur van het boek ‘Boerderijen in Salland’ en deed zijn pleidooi in het Nedersaksisch, omdat dat de taal is waarin hij zich het beste kan uitdrukken. Hij vertelde over het belang van de identiteit van een gebied, de mensen in het gebied, de gebruiken en de verhalen. De Sallandse cultuur is minder sterk ontwikkeld dan de Twentse cultuur wat verband houd met de aanwezigheid van Hanzesteden in Salland. Streekcultuur blijft beter behouden op het platteland. Hij pleitte voor meer aandacht voor de gebruiken op het platteland, bijvoorbeeld door het Provinciaal Overijssels Museum in Zwolle te herintroduceren of meer inzet hierop door De Waag in Deventer. Dit omdat de typische Sallandse cultuur beter bewaard is gebleven op het platteland en dat die een prominente plek verdiend in de provinciale musea.

Het Nedersaksisch is de streektaal in Salland, veel ouder dan de Nederlandse taal, en is Europees erkend. Waar het nog aan ontbreekt is een nationale erkenning, hiervoor wordt wel aan alle eisen voldaan. Hester Maij gaf aan dat zij hiervoor blijft strijden want het gaat om een stukje erkenning van een waardevolle identiteit. De boerderijen vertellen veel over Sallandse cultuur en daarom heeft de provincie, enkele subsidieregelingen (tijdelijk) ingesteld die voor sommigen reeds bekend en anderen onbekend waren. Ook werd kritisch gekeken naar de effecten van de tijdelijke rietsubsidie. Het is van belang dat het vak van restaurateur behouden blijft. Daarom is bij de subsidieregeling voor het restaureren van monumenten ook een eis opgenomen dat er leerling-metselaars en - timmerlieden worden ingezet, op die manier kan de kennis van oude materialen etc. worden overgedragen.

In de forumdiscussie, waar de wethouder van Olst – Wijhe Herman Engberink aan deelnam, kwam naar voren at de stimulans om boerderijen en andere cultuurhistorische gebouwen te behouden uit een spectrum aan zaken moet bestaan. Kemper Alferink geeft aan dat de belangrijkste factor een enthousiaste eigenaar is die gemotiveerd is om het pand en haar charme te behouden. Engberink voegt daar aan toe dat er meer ruimte zou moeten komen voor herbestemming, zodat het gebouw weer een economische of maatschappelijke functie krijgt. Maij noemt het zeer onverstandig dat het kabinet voornemens is de fiscale aftrek mogelijkheden van rijksmonumenten af te schaffen. Aan het eind van de avond waren de aanwezigen het meer dan voorheen eens: het Sallandse erfgoed en haar cultuur moet gekoesterd worden, subsidie helpt als smeerolie hiervoor en het behoud hiervan.Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.