25 september 2017

Schriftelijke vragen: Wifi4EU

Het CDA heeft op 25 september de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van de gemeente Olst - Wijhe, in navolging van de schriftelijke vragen van CDA Zwolle.

 

Geacht college,

Gemeenten in heel Europa kunnen binnenkort gratis wifi aanvragen voor hun stads- en dorpscentra. Op 12 september heeft het Europees Parlement het WiFi4EU-plan goedgekeurd[1]. Het fonds stelt tot €120 miljoen (€20.000 per aanvraag) beschikbaar voor de aanschaf van apparatuur voor lokale projecten die gericht zijn op het voorzien van gratis wifi in publieke ruimtes. Hierbij kan gedacht worden aan: pleinen en parken, bushaltes, gemeente- en ziekenhuizen, bibliotheken, musea, onderwijsinstellingen, buurthuizen, gemeenschapscentra, en cultuur- en sport- en jeugdinstellingen.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had in 2016 gemiddeld zo’n 6,6% van de Nederlandse bevolking geen toegang tot internet. Voor een open lijn met de rest van de wereld mag het volgens de CDA-fractie niet uitmaken waar je woont of hoeveel je verdient. Bovendien; in een maatschappij waar steeds meer zaken online geregeld moeten worden, is toegang tot internet volgens de CDA-fractie geen luxe, maar een basisbehoefte. Daarnaast lijkt dit plan het CDA ook een goed plan om de aantrekkelijkheid van dorpskernen te vergroten. Als CDA zijn we daarom blij met dit initiatief. De wifi die aangeboden en gefinancierd wordt vanuit het WiFi4EU-plan moet hoogwaardig in kwaliteit en in alle opzichten gratis zijn, dus niet alle alleen kosteloos, maar ook zonder hinderlijke reclame en zonder dat gebruiksgegevens worden verkocht.[2]

De verwachting van de CDA-fractie is dat de gelden uit het fonds snel vergeven zullen zijn. De toewijzing van de subsidie zal namelijk o.a. gebeuren op volgorde van indiening van de aanvraag, waarbij ook rekening gehouden wordt met geografische spreiding. Het is daarom voor Nederlandse gemeenten, ook Olst - Wijhe, van belang dat ze er snel bij moeten zijn om aanspraak te kunnen maken op gelden uit het fonds; de ervaring leert dat Nederland de neiging heeft om nogal eens te wachten met subsidieaanvragen.

Dit brengt de gemeenteraadsfractie van CDA Olst – Wijhe tot de volgende vragen:

  1. Is het college het met het de fractie van het CDA eens dat het voor een open lijn met de rest van de wereld niet uit mag maken waar je woont of hoeveel je verdient en internet in de communicatie en verbinding met de rest van de wereld hierin een essentieel onderdeel vormt?
  2. Welke mogelijkheden ziet het college om in Olst - Wijhe aanspraak te kunnen doen op een deel van de beschikbare middelen uit het WiFi4EU-plan?
  3. Is het college bereid om, zodra de aanvraagprocedure geopend is, Olst - Wijhese projecten aan te melden voor WiFi4EU? Zo ja, welke locaties zouden volgens het college in aanmerking komen en welke locatie(s) zou(den) hierin prioriteit moeten krijgen? Zo nee, waarom niet?

 

Namens de fractie van CDA Olst - Wijhe,


Lisanne Spanbroek

[1] Zie voor alle documenten: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0287%28COD%29

[2] Zie voor meer info: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1536_nl.htm

Business People hangout together at coffee shop
agreement

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.