30 januari 2017

Uit de raad: Structuurvisie

Voorzitter,

De structuurvisie geeft een overzichtelijk beeld van de gelopen procedure. De wijze waarop deze visie tot stand ge komen is verdient een compliment. De visie is goed leesbaar en geeft een duidelijk beeld hoe we er voorstaan en waar we naar toe willen als gemeente. De verschillende sessies en daar behandelde thema’s worden duidelijke in deze visie verwoord. Vanaf deze plek wil ik ook namens onze CDA fractie de iedereen bedanken en tijd en energie gestoken hebben om tot deze structuurvisie te komen.Vooral doorgaan op deze wijze, ruimte geven aan inwoners om mee te denken over hun eigen woon en leefomgeving.

Voorzitter op deze structuurvisie zijn 36 zienswijzen ingediend op de verschillende thema’s met als hoofdmoot de zienswijzen over de verkeersvisie Olst. De structuur visie dient om ons als raad college inwoners richting te geven welke kant we met elkaar op willen. Hoe gaat onze gemeente Olst-Wijhe eruit zien in de komende decennia. De structuurvisie is een referentiekader, we willen initiatieven van de inwoners ondersteunen. Wat dat betreft kun je de dit document ook een inspiratie document noemen. Heel veel gaat afhangen van de kansen die we krijgen maar bovenal benutten. Ook de financiële kant zal creativiteit vragen, immers wensen is één maar het kunnen uitvoeren en betalen is twee. Economische versterking van onze gemeente. Kan daar recreatie en toerisme daar in bijdragen? Wat zijn de concrete verwachtingen op dit gebied? 

De agrarische sector is voor onze gemeenschap van groot belang, zij zorgt voor 55000 banen in de regio Zwolle (inclusief bijbehorende verwerkende en toeleverende industrie). Het landschap wordt mede bepaald door de agrarische sector en is- en wordt door die sector onderhouden en gevormd. Ook is deze sector verantwoordelijk voor onze voedsel voorziening. Van zaadje tot karbonaadje. We kunnen trots zijn op onze agrarische sector. We kunnen trots zijn op onze agrarische sector. Voor de toekomst moet de agrarische sector voldoende ruimte hebben voor de ontwikkeling van nieuwe producten, betere duurzame productiewijzen en nieuwe voedselconcepten. ER moet ruimte zijn voor verdere diversiteit in de agrarische bedrijven, van producent voor de wereldmarkt tot producent van ecologisch voedsel voor mensen uit Salland. De ontwikkelingen van het MKB en met name de detailhandel staan onder druk door een veranderend koopgedrag van onze consumenten, In de detailhandelsvisie wordt dit nader uitgewerkt maar vraagt onze aandacht. We hebben zorgen over de leegstand van winkelpanden.

Lukt het ons om de verbinding en samenwerking tussen de verschillende sectoren tot stand te brengen. Niet denken in hokjes maar oplossingen zoeken in samenwerking en ontwikkeling. De verschillende belangen van de sectoren mogen niet op zichzelf staan maar moeten tot consensus komen in hun belangen. Deze visie is daar ondersteunend en toekomst gericht in. Er valt veel te zeggen over de structuurvisie, maar inzichten zullen in de tijd ook weer veranderen zo werkt dat nu eenmaal. Een paar punten wil ik er nu even uitlichten

Landgoederen

Daar wordt veel over gezegd en dat is ook prima, verschillende zienswijzen attenderen ons er op dat wat betreft onderhoud en het in stand houden van deze landgoederen de financiën beperkt zijn ook omdat subsidies en belasting voordelen verminderen. Het college geeft aan dat er als er vanuit de landgoed eigenaren behoefte is om tot een landgoederenvisie te komen zij hier graag aan mee wil werken.Wat de CDA fractie betreft mag dit initiatie ook vanuit het college genomen worden.Immers in de samenhang met recreatie en toerisme is dit van wezenlijk belang!

IJsselzone

Wat betreft de IJsselzone valt er nog veel te wensen. Initiatieven zoals “Olst aan de IJssel” verdienen optimale steun maar kan stranden op de traagheid van besluiten en praktische problemen daar moeten we waakzaam mee zijn. Zijn er ook mogelijkheden om recreatie voorzieningen bij Welsum aan de IJssel te realiseren? Ook de Loswal in Wijhe kan en moet verder ontwikkeld worden. Binnen onze fractie is gesproken om meer te doen met het weiland tussen de Loswal en veerstoep om van dit terrein een dagrecreatie terrein te maken. Ook weer om recreatie en toerisme te bevorderen maar ook voor de eigen inwoners.

Wonen

In een gesprek met het Plaatselijk belang Wijhe kwam naar voren waarom er niet meer gebouwd wordt voor jonge gezinnen zoals starterswoningen? Jongeren aantrekken vanuit de steden, ons meer richten dat we forensen dorpen zijn. Onze fractie ziet daar wel wat in, maar de provincie scheept ons af met een quotum van 500 woningen per jaar voor de periode van 10 jaar!!! Dus dat wordt lastig om op die manier groei en verjonging te ontwikkelen. Kijkend ook nog eens naar het aantal inwoners per woning dan is de conclusie om progressief te bouwen geen optie is. Misschien lukt het als het college het quotum verhoogt krijgt?

Duurzaamheid

Dat we als gemeente als onze doelstellingen willen halen is duidelijk de komende tijd wordt daar weer volop aandacht aan besteed. De afwegingen waar en op welke wijze hoe we dat gaan verwezenlijken volgt nog. De structuurvisie geeft daar ook richting aan. Wij zijn voorstander om windmolens te bouwen, en willen initiatieven daarin ondersteunen het liefst coöperatieve vormen waar onze inwoners deel van uit maken. Windmolens zijn gewoon nodig om onze doelstellingen te halen. Op dit moment levert de agrarische sector de grootste bijdrage door de zonnepanelen. Wij denken dat het goed is om bij nieuwbouw deels aan te sluiten bij de gedachten van de aardehuizen. Energie neutraal bouwen als prioriteit.

Verkeersvisie Olst

Op deze visie zijn veel zienswijzen ingestuurd, ook niet raar want het gaat de inwoners van Olst aan en zij hebben er dagelijks mee te maken. Het onderzoek van het verkeersbureau geeft een verkennend beeld hoe opgelost kan worden. Deze is nog niet besluitvormend vastgesteld dus er is nog alle ruimte om te discussiëren over de wijze hoe deze ingevuld gaat worden. Opvallend was de visie van de provincie die stelt dat niets aan de hand is. Het ongevallen cijfer is laag het aantal vrachtwagens wat door het dorp rijdt is niet verontrustend en ligt onder de 10%. Kortom waar hebben we het over. Ik denk toch dat de provincie een inschattingsfout maakt. In absolute zin kan zij gelijk hebben, maar de beleving in het dorp is totaal anders. Helaas gaat de provincie daar totaal aan voorbij. Een extra overgang of tunnel is noodzakelijk en gewenst. De voorkeur gaat op dit moment uit van een onderdoorgang aan de noordzijde volgens het rapport van Goudappel en Coffeng. Deze optie heeft het beste oplossend vermogen.Wat betreft de onderbouwing hebben we enige twijfel, de aanname van de ontwikkeling van de verkeersdruk op het wegennet lijkt ons hoog.De gemeente zal nauwelijks groeien in bewoner aantal er vind vergrijzing plaats bovendien gaan de vervoersmiddelen veranderen elektrische vervoer stiller en schoner. Hoe kijkt het college hier tegenaan? Er zijn ook zienswijzen ingediend om de toekomstige tunnel/overgang te verbinden middels een weg parallel aan het spoor richting de tunnel van Wijhe. Deze zienswijze heeft onze sympathie en moet betrokken worden in deze discussie ook al ligt dit ver in de toekomst. Het ontlast de Dijk en met name Den Nul en is bevorderlijk voor toegang tot de recreatieve plaatsen langs de IJsselzone en kan ook van invloed zijn waar de tunnel gerealiseerd wordt. Het zou misschien goed zijn om een overall visie te ontwikkelen tussen de verkeersstromen tussen Olst en Wijhe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.