05 maart 2021

Bijdrage CDA raad 4 maart - Perspectiefnota 2021 van de gemeente Ommen

Bijdrage CDA raad 4 maart 2021

Voorzitter,

Voor ons ligt de perspectiefnota 2021 van de gemeente Ommen. Een heel goed leesbaar en duidelijk document. De fractie van het CDA wil het college en de ambtenaren bedanken voor alle inspanningen die zij hebben gedaan om dit te bereiken. Er is hard gewerkt en het is goed te constateren dat er invulling is gegeven aan het bestuursakkoord. Complimenten!

Op dit moment hebben we allemaal nog volop te maken met de coronapandemie. Dit vraagt veel van ons allemaal. Onduidelijkheid en onzekerheid over de toekomst houdt ons bezig. Het laat ons zien hoe kwetsbaar we zijn en dat de wereld niet maakbaar is. Des te belangrijker is het om naar elkaar om te zien en er voor elkaar te zijn. Iets dat voor het CDA vanzelfsprekend is.
Vanuit de ommer samenleving horen we regelmatig dat men uitkijkt naar het moment dat we weer het “normale” leven op kunnen gaan pakken. Als het zover is, zijn we er als gemeente dan klaar voor? De fractie van het CDA vindt het een goed idee om de ommer samenleving te blijven ondersteunen vanaf het moment dat de coronapandemie achter ons ligt door een positieve flow te faciliteren op sociaal, cultureel en sportief gebied, zodat de inwoners en het verenigingsleven opnieuw kunnen worden geactiveerd als dat nodig is. De CDA fractie vraagt het college met een “post-coronaplan” te komen waarin dit tot uiting komt. Daartoe heeft de CDA fractie een motie voorbereid. Deze motie wordt mede ingediend namens de fractie van D66.

De CDA fractie is blij met deze perspectiefnota. Ofschoon nog niet alles duidelijk is, is er sprake van een meerjarig structureel sluitende begroting. De belastingen worden, m.u.v. de jaarlijkse inflatie, niet verhoogd, we houden de voorzieningen in Ommen op peil en iedereen kan gebruik maken van de zorg die nodig is. Kortom de CDA fractie kan zich over het algemeen goed vinden in de voorgestelde keuzes. Wel kiest de CDA fractie ervoor om de komende jaren de hand enigszins op de knip te houden om eventuele structurele tegenvallers te kunnen opvangen. Dit onder andere met het oog op de uitwerking op termijn van de herverdeling van het Gemeentefonds.

Voorzitter,

Ik zal nu kort ingaan op de vier hoofdprogramma’s.

Allereerst Bestuur en Bedrijfsvoering

Als gemeente staan we voor een behoorlijke uitdaging. Er is een toename van taken, zowel in omvang als in complexiteit maar we moeten het met minder middelen doen. De bedoeling is dat er meer opgave gericht gewerkt gaat worden. De gemeente wordt hierin ondersteund door de Radbout Universiteit. Zij doet een onderzoek naar de ontwikkeling van Ommen als lerende organisatie. Goed dat hier aandacht voor is.
Bij de ontvlechting is geen rekening gehouden met de overige personele kosten zoals opleidingen en reiskosten. Dit werd betaald uit het ontwikkelbudget van de eigen organisatie. Voorzitter, hoe staat het met de doorontwikkeling van Ommen 4.0? Is het een optie dat we binnen afzienbare tijd (als het weer mag) een bijeenkomst beleggen waarin de gemeentesecretaris de raad bijpraat over deze doorontwikkeling? We horen graag een reactie van de portefeuillehouder. 

Vooruitlopend op de vastgoednota is de toegankelijkheid van de openbare gedeelten van het gemeentehuis voor mensen met een beperking onderzocht. Heeft de CDA fractie het goed begrepen dat er aanpassingen aan het gemeentehuis worden uitgevoerd om de toegankelijkheid te verbeteren? Iets dat het CDA in een motie in 2019 al heeft gevraagd.

Economie

De coronapandemie zal ook zijn uitwerking hebben op de ondernemers van Ommen. Wat de gevolgen hiervan in het centrum zullen zijn, is op dit moment niet te zeggen. De één weet creatiever met de huidige situatie om te gaan dan de ander. De CDA fractie vindt het belangrijk dat er oog is voor onze ondernemers. “Kooplekkerlokaal” is een initiatief dat het CDA van harte ondersteunt. Een aantrekkelijk en bruisend centrum bevordert de lokale economie. Echter er is leegstand in het centrum en dat terwijl er in Ommen ook behoefte is aan woningen voor bijv. jongeren. En wellicht zou het allemaal wat groener kunnen of moeten. We lazen dat het college met een integraal plan voor het centrum komt waarin alle facetten worden meegenomen. Kan de portefeuillehouder aangeven wanneer we dat plan tegemoet kunnen zien en wat de financiële consequenties zijn van dit plan?

In de motie van 2 juli 2020 “Ommen er bovenop” lezen we dat er niet bezuinigd moet worden maar juist anticyclisch geïnvesteerd moet worden. Door een versnelling van de woningbouw in Ommen en in het buitengebied door te voeren trekken we investeringen aan in Ommen. Maar voorzitter in hoeverre is de stikstof problematiek van invloed om hier gevolg aan te geven? Daarnaast zijn er ook allerlei regionale ontwikkelingen die kansen bieden. Eén ervan is de verstedelijkingsstrategie in de regio Zwolle. Er ligt een woonopgave die de regio rondom Zwolle (22 gemeenten) mogelijk moet gaan oppakken. Hetzelfde geldt voor bedrijventerreinen. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de strategische agenda / de omgevingsvisie voor Ommen zelf en voor Ommen als onderdeel van het Vechtdal? Graag horen we hierover een reactie van de portefeuillehouder.

Voorzitter,

In het gedeelte dat gaat over omgevingskwaliteit is vooral aandacht voor de bereikbaarheid van Ommen. Binnenkort zullen daartoe de nodige raadsvoorstellen, zoals de ontsluitingsstructuur van Ommen, fietstracé Dante, kruispunten in relatie tot Kindplein West, in deze raad de revue passeren. De toekenning van de budgetten met de daarbij behorende kapitaallasten worden dan in die raadsvergadering besloten. We willen graag van de portefeuillehouder vernemen of de CDA fractie dit goed heeft begrepen.
Voorzitter de CDA fractie zal hier verder niet op ingaan maar zal daar bij de behandeling van deze voorstellen in de raad op terugkomen. Toch willen we niet onvermeld laten dat we als CDA blij zijn met de investeringen die we beogen te doen. We denken daarbij aan het uitvoeren van  (achterstallig) onderhoud aan de wegen zoals bijvoorbeeld in de Laarakkers en de Strangen, de aanleg van een fietspad langs de Chevalleraustraat en de aanleg van de Slagentunnel. Zaken waar het CDA al jaren voor pleit.

Op 7 november 2019 hebben we een motie ingediend over wandel- en fietspaden in Ommen. We zijn blij dat in deze perspectiefnota een begin is gemaakt met de uitvoering van deze motie. Voor het CDA betekent dit dat er ook naar de paden in de kernen en de buitengebieden gekeken moet worden. We hebben hier regelmatig aandacht voor gevraagd, zoals bijvoorbeeld een fietspad langs de Stegerdijk. Binnenkort zien we de behandeling van het fietspadenplan, waarin we als raad een integrale afweging kunnen maken, met belangstelling tegemoet.

In een door ons ingediend amendement in nov 2019 is het college gevraagd met een voorstel te komen voor bermversteviging in 2022 en de jaren daarna. In de nota lezen we dat er in 2022 geen bermversteviging zal worden uitgevoerd omdat er in 2022 geen hiervoor geschikte wegen zijn terwijl er vanaf 2023 wel weer rekening wordt gehouden met bermversteviging. Op door ons gestelde vragen werd aangegeven dat er alleen wegen in aanmerking komen wanneer ook andere werkzaamheden aan die weg moeten worden uitgevoerd (werk met werk). Maar voorzitter als een berm slecht is en er vinden in de eerstkomende jaren geen andere werkzaamheden aan deze weg plaats, moet er ook nu kunnen worden gehandeld. Reden waarom het CDA een amendement indient om bermversteviging ook in 2022 doorgang te laten vinden. Dit amendement dienen we mede in namens de fracties van de LPO, VVD en D66

In de begrotingsvergadering vorig jaar heeft het CDA een motie aangehouden waarin gevraagd werd te onderzoeken of er ruimte is voor het initiëren van een duurzaamheidsfonds. Een fonds waarbij met name lokale initiatieven worden gefaciliteerd die het lokale eigendom oppakken. Goed dat dit is opgepakt en dat dit niet beperkt blijft tot alleen zonne-energie maar ook geldt voor windenergie, mits de raad daarvoor groen licht geeft.

Voorzitter als CDA hechten we aan een leefbaar platteland. Een van de peilers waarop we dit mogelijk maken is een goede rood voor rood regeling. Wanneer kunnen we de nieuwe aangepaste regeling tegemoet zien?

Samenleving

Voorzitter,

De CDA fractie vindt het belangrijk dat er zorg moet zijn voor iedereen die dat nodig heeft. Samen met maatschappelijke partners is er een transformatieagenda opgesteld. Deze wordt vanavond ook in deze raadsvergadering behandeld. Reden waarom ik daar nu niet verder op zal ingaan. Hetzelfde geldt voor de behandeling van het Kindplein Oost.

De vergrijzing zal ook in Ommen de komende jaren toenemen. Daarnaast is de verwachting dat er op termijn onvoldoende zorgmedewerkers zullen zijn om in adequate zorg te kunnen voorzien. We zullen meer op elkaar aangewezen zijn. We gaan van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Verstandig om hier nu al rekening mee te houden en dat er afspraken zijn gemaakt met Vechtdal Wonen over het bouwen van levensfase gerichte woningen.

Voorzitter en dan nog iets over het naoberschap en ondersteuning. De CDA fractie is heel blij met de ondersteuning van het inloophuis. Dit is naar onze mening een belangrijke plaats waar mensen elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten en op die manier ook meehelpt om eenzaamheid te voorkomen. Ook is er sprake van een onderzoek naar een hospice. Het CDA ondersteunt dit van harte. In dit licht lazen we onlangs een persbericht over de Baron Mulertstichting. In dat bericht werd onder andere aangegeven dat het bestuur van de stichting gaat onderzoeken of het mogelijk is dichter bij de oorspronkelijke doelstelling van de baron te blijven: meer gericht op zorg en minder op andere maatschappelijke activiteiten. Daarnaast werd aangegeven dat het pand waarin zij verblijven niet meer aansluit bij de doelstelling van de stichting waarvoor het was bedoeld en derhalve verkocht mag worden. Voorzitter, is het een idee om dit pand bij het onderzoek te betrekken? De PVDA sprak daar in haar motie, die we mee indienen, ook over. Graag horen we een reactie van de portefeuillehouder.

Voorzitter,

Er komt een onderzoek naar wat nodig is aan sportvoorzieningen op dit moment en op lange(re) termijn. Nu hebben we vernomen dat er vanuit de Buurtschap Ommerkanaal al eerder is aangegeven dat er behoefte is aan een gymzaal. Is de portefeuillehouder hiervan op de hoogte? Wordt dit meegenomen in genoemd onderzoek en is er al iets te zeggen over de planning van dit onderzoek? We horen graag een reactie van de portefeuillehouder.

Tenslotte voorzitter,

In de nota worden een aantal ombuigingsdoelstellingen weergegeven. De CDA fractie kan zich vinden in hetgeen wordt voorgesteld. Wel heeft de CDA fractie de brief van de Stichting Ommer Molens gelezen en de inspraak van hen tijdens de commissievergadering gehoord. We waarderen de betrokkenheid bij de ommer molens van deze stichting zeer. Naar onze mening voeren zij het beheer over de ommer molens goed uit. En voorzitter hoe gaan we hier in de toekomst mee om. Graag horen we een reactie van de portefeuillehouder.  

De CDA fractie wenst het college bij hun uit te voeren werkzaamheden veel inzicht en wijsheid maar bovenal Gods zegen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.