05 maart 2021

Bijdrage CDA Raad 4 maart 2021 - Fietsverbinding Dante

Bijdrage raad 4 maart 2021

Voorzitter, Vanavond besluiten we over het voorstel fietsverbinding Dante. Wat wordt het te volgen fietspad vanaf de tunnel? Voorzitter, het is een langlopend traject geweest waar al heel veel over is gezegd in verschillende commissievergaderingen. Vanavond aan de raad de taak om een goede inhoudelijke politieke afweging te maken en een besluit te nemen. Wat het CDA betreft is het goed te beseffen dat nadat de provincie het besluit voor het aanleggen van een tunnel had genomen er na die tijd in Ommen nog allerlei ontwikkelingen zijn geweest die van invloed zijn op het te kiezen tracé. Zo wordt er nu gebouwd aan Kindplein West, is het Vechtdalcollege uitgebreid en is er een zorgkwartier geopend.

Voorzitter door de portefeuillehouder is een klankbordgroep in het leven geroepen om hem te adviseren. Binnen deze klankbordgroep zijn verschillende, in meer of mindere mate objectieve criteria gewogen. (Het gaat daarbij om verkeersveiligheid – sociale veiligheid – directheid – hinder voor de omgeving – inpassing toegevoegde waarde voor de omgeving – aantrekkelijkheid – comfort.) Deze klankbordgroep komt uiteindelijk met een advies om het tracé via de Kievitstraat te laten lopen. Mogelijke kosten voor de aanpassing van de Kievitstraat bedragen ruim € 800.000,-. De kruispunten Patrijsstraat/Kievitstraat en Danteweg/Chevallereaustraat/Kievitstraat vallen hier buiten. We hebben het dus over het traject tot aan de Patrijsstraat.

Daarnaast is er een bewonersgroep Kievitstraat die pleit voor een tracé langs de Balkerweg voor de leerlingen van het Vechtdalcollege. Zij hebben een draagvlakonderzoek gehouden in de wijk Dante. 388 huishoudens (89%) gaf aan de leerlingen van het Vechtdal liever niet door hun woonwijk te willen.

Vervolgens zijn er de bewoners van Varsen aan wie in verleden is aangeven dat er een korte route vanaf de tunnel naar Ommen zou worden aangelegd. Ook zij vinden dat de route door de Kievitstraat moet lopen.

Voorzitter, Bovenstaande geeft nog maar weer eens aan hoe groot de verschillen zijn. Kort door de bocht komt het erop neer of we kiezen voor een tracé over de Balkerweg of over de Kievitstraat. Waar het CDA grote moeite mee heeft is dat we, met voorliggend voorstel, de verkeerstromen van leerlingen van het Vechtdalcollege laten mengen met de kinderen die naar Kindplein West moeten. Als het niet anders kan dan is dat zo! Maar in deze situatie kan het anders! We kunnen mogelijk voorkomen dat de verkeerstromen zich mengen door de splitsing van het fietspad meer richting Hessenweg West te verplaatsen ipv te kiezen voor het tracé vanaf de tunnel rechtstreeks naar de Kievitstraat. Door de knip meer richting Hessenweg West te verplaatsen, is de kans groter dat de leerlingen via de Balkerweg naar het Vechtdalcollege fietsen. Bijkomend voordeel is dat dit mogelijk ook meer sluipverkeer door de wijk voorkomt.

Voorzitter laat duidelijk zijn, het CDA is, vanaf de te maken aansluiting op het Broekdijkje in de buurt van de Hessenweg West, voor een fietsverbinding over de Kievitstraat voor de inwoners van Varsen en toeristen zodat zij gebruik kunnen maken van een korte route naar het centrum van Ommen. Ook daar moet in worden voorzien. Maar voorzitter, de verkeersveiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemers weegt voor ons zwaar. Vandaar onze keus om het fietspad in de nabijheid van Hessenweg West op het Broekdijkje te laten aansluiten.

En voorzitter, er is nog een ander punt dat we ons afvragen. Hoe onveilig is de Kievitstraat (tot aan het kruispunt Kievitstraat / Patrijsstraat nu echt? Moet daar € 800.000,- aan gespendeerd worden om het veiliger te maken? Als we instemmen met dit voorstel geven we in feite een blanco cheque ter waarde van € 800.000,- af. Als gemeenteraad moeten we een integrale afweging maken en kunnen we het geld maar één keer uitgeven. Moeten we dit dan besteden aan een straat die op zich niet onveilig is of kunnen we dat beter investeren in fietspaden langs wegen die gevaarlijker zijn en waar ook kwetsbare groepen langsfietsen zoals de Stegerdijk. Het CDA kiest voor het laatste!

Tenslotte voorzitter, De verkeersveiligheid van met name kwetsbare verkeersdeelnemers weegt voor ons heel zwaar en daarnaast vinden we het te besteden budget € 800.000,- voor een straat die niet onveilig is te veel van het goede. De CDA fractie heeft daartoe een amendement voorbereid. Dit dienen we samen in met de fracties van de VVD, PVDA en VOV. Ik zal nu het amendement mbt het te wijzigen besluit voorlezen.

Tot zover in eerste termijn

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.