06 april 2021

CDA Bijdrage Burgerinitiatief Beerzerveld raadsvergadering 1 april 2021

CDA-raadslid Annelies Bakelaar:
Voorzitter, het CDA is blij dat we vanavond een burgerinitiatief zo ​​groots en rijk op de agenda hebben. Wat ons betreft voorzitter zou ik via u willen vragen aan het gehele college (en de agendacommissie) om ons als de komende periode / jaren niet meer mee te nemen in de ontwikkelingen in onze kernen, buurtschappen en wijken. 

CDA Ommen wil elk toekomstig dorps- of wijkplan bespreken in de raad

Het CDA wil dan ook voorstellen om vanaf nu dorps-wijkplannen / visies die er zijn te bespreken in een van onze vergaderingen en ons niet meer mee te nemen in deze ontwikkeling. Het gaat tenslotte om de toekomst van Ommen, de leefbaarheid en het samenspel tussen inwoners en gemeente. Hier willen we als CDA niet aan de zijlijn staan, maar meer, nog meer betrokken worden. Ik hoop dat de andere collega's dit voorstel kunnen omarmen. 

CDA hoopt op nog meer burgerinitiatieven en wil deze allemaal in de raadsbeslissing.

Voorzitter nu naar het voorliggende burgerinitiatief. In de commissie waren we als CDA duidelijk. Wij omarmen burgerinitiatieven en bespreken deze alleen graag in de commissie, maar zeker ook in de raad. Elk burgerinitiatief verdient het om in de raad te bespreken worden en dat doen we dan ook vanavond. 

Vanavond hebben we het over het burgerinitiatief Beerzerveld. Nogmaals dank aan mevrouw de Ruiter die ons tijdens de commissie goed en duidelijk heeft meegenomen in het voorliggende burgerinitiatief. We voelen de positieve energie en het draagvlak voor dit initiatief in Beerzerveld. In de commissie hebben we aan mevrouw de Ruiter gevraagd wat precies het inhoudelijke plan is. Want zoals we allemaal weten is een wijziging van een bestemmingsplan het sluitstuk en niet het begin van een traject. Het begint bij een plan. De contouren, een eerste schets (als ik het zo mag genoemd), heeft Beerzerveld verwoord in een initiatiefvoorstel en in een bijbehorende film. Deze zijn duidelijk, deze week hebben we ook de informatie ontvangen we nog niet op zaten te wachten waar namelijk inhoudelijk informatie over het project / programma de Beerzerveld Expeditie. Complimenten aan Beerzerveld voor de mooie verbeelding van de expeditie. Een sterk doel heeft deze expeditie namelijk: samenwerken aan een toekomstbestendig voorzieningenniveau en een sterke gemeenschap in Beerzerveld. Hier doen wij als CDA graag aan mee. Wat ons betreft gaan wij ook doen, denken en dromen. Dit verleden ontzettend mooi bij de gedachte 'de Ommer Agenda'. denken en dromen. Dit verleden ontzettend mooi bij de gedachte 'de Ommer Agenda'. denken en dromen. Dit verleden ontzettend mooi bij de gedachte 'de Ommer Agenda'.

Vanavond zetten we de eerste stappen in het doen.

CDA zegt ja tegen het burgerinitiatief Beerzerveld! En nee tegen intensieve veehouderij aan de knolsdijk 1 te Beerzerveld.

Wij als CDA ja tegen het Burgerinitiatief en vragen het volgende aan het college: hoe kunnen we goede stappen zetten om daadwerkelijk vorm en vervolg te geven aan dit burgerinitiatief en wat is hiervoor nodig? Wil dit is wat het CDA het liefste wil. Niet morgen, maar nu.

Vanavond hebben we het wat ons betreft niet over de grote stallen oftewel de intensieve veehouderij, maar over het plan dat hier op tafel ligt. Alhoewel de indieners duidelijk maken in hun film geen ruimte te zien voor intensieve veehouderij op de plek waar de wens van de ondernemer nu ligt. Laten we als CDA helder zijn, hier zijn we het mee eens. Wij willen niet op die plek intensieve veehouderij. Dit betekent echter niet dat we agrarische ondernemers niet de ruimte willen geven, dat willen we zeker wel, alleen niet daar niet op die plek. Kortom CDA wil ook in de toekomst ruimte geven aan de agrarische ondernemers, maar niet op die plek in Beerzerveld. 

En dan nu terug naar het voorstel. Er is een behoefte in Beerzerveld, die is ook door mevrouw de Ruiter uitgesproken, het gaat hierbij niet alleen om meer woningen, ook om mogelijkheden voor zorg een verzamelgebouw, goede begaanbare wegen voor alle weggebruikers en nog zoveel meer. Er ligt dus wat ons betreft een totaalvisie, een dorpsvisie voor Beerzerveld. 

Deze dorpsvisie en het bijbehorende initiatiefvoorstel vraagt naar ons idee verdere uitwerking. Het CDA heeft de volgende vraag aan het college: hoe ziet het college de verdere uitwerking en ondersteuning van Beerzerveld bij deze vraag, bij deze visie? 

Wat is hiervoor nodig (qua andere ondersteuning dan de gemeentelijke ondersteuning) en wanneer kan deze ondersteuning starten? En belangrijk voor ons ook om te weten wordt dit nu een afzonderlijk traject of kan het toch worden ondergebracht (op zeer korte termijn) binnen het traject omgevingsvisie. En met korte termijn bedoelen we dan besprekingen en een eerste vervolg voor juli 2021. En tenslotte voorzitter willen we benadrukken dat we natuurlijk graag gebruik willen maken van alle beschikbare financiële en andere middelen (bv ondersteuningsuren Stimuland/Studio Vers Bestuur of andere partijen) die er zijn om dit traject mogelijk te maken met elkaar. Want ja het wordt een complex traject, maar wat kunnen we er samen veel van leren.

CDA Ommen wil dat niet alleen de ambtelijke organisatie Beerzerveld ondersteunt, maar dat ook de gemeenteraad actief deelneemt aan dit burgerinitiatief. Samen van elkaar leren daar gaat het om!

En dat willen we wat ons betreft dan ook graag doen! Belangrijk is het wel om het vervolg ook met elkaar als raad te onderstrepen. Als CDA doen we dit door mede indiener te zijn van de motie behorende bij dit agendapunt.

We wensen Beerzerveld volharding toe (want dit is geen traject van vandaag op morgen) en ook veel plezier en energie bij de verdere uitwerking samen met de gemeente van dit initiatiefvoorstel. We blijven als CDA graag op de hoogte van de ontwikkelingen, maar dit geldt natuurlijk niet voor ons alleen, maar ook voor alle andere partijen in de raad. Als het kan willen we graag de afsluiting van de Beerzerveld Expeditie fysiek op het Beerzerveld (sportveld) meemaken.

Wij zijn ons bewust dat we nog steeds te maken hebben met een wereld waarin fysieke bijeenkomsten op dit moment niet mogelijk zijn; wel willen we voorstellen voorzitter - dat zodra het weer kan - wij als gemeenteraad een bezoek kunnen brengen aan Beerzerveld om meer te horen over de (laatste stand van zaken rondom de Beerzerveld Expeditie) en ook als gemeenteraad als het ware op expeditie te gaan in Beerzerveld . We hopen dat een afbeelding (wat mij betreft actief) expeditie bezoek in het najaar of anders voorjaar 2022 mogelijk is. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.