14 december 2019

Energietransitie

De komende tijd zullen we allemaal te maken krijgen met de zgn. energietransitie. Iets dat de nodige impact zal geven in Ommen en dus ook op haar inwoners.

Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en haar doelstellingen bepaald voor 2030 (49% CO2-emissiereductie ten opzichte van 1990) en 2050 (minimaal 80-95% CO2-emissiereductie ten opzichte van 1990). Voor de uitwerking van de afspraken werd op 28 juni 2019 door het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Voor de provincies, gemeenten en waterschappen is een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES) in 2020. In Nederland zijn 30 RES gebieden ingesteld.

De gemeente Ommen maakt deel uit van de Regionale Energiestrategie West Overijssel. Andere partners die deelnemen aan deze RES zijn de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, het waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel. Doelstelling van de RES is om voort te bouwen op de bestaande ambities van de deelnemende partners en waar het kan het proces van duurzame opwekking van elektriciteit en verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. De RES geeft een overzicht van lopende projecten, plannen en strategische keuzes en geeft inzicht hoe we deze transitie gaan realiseren. Dit alles met een horizon van 2030 en een doorkijk naar 2050.

De genoemde partners in West Overijssel werken samen om de hen opgedragen doelstelling te halen. Om dit te bereiken zijn spelregels opgesteld waaraan de partners zich dienen te houden. Waar nodig zal in goed onderling overleg worden gekeken wat nodig is en wat de mogelijkheden zijn om aan de opdracht te kunnen voldoen. Zijn de onderlinge meningsverschillen te groot dan zal de Provincie of het Rijk gebruik maken van haar bevoegdheid om dingen op te leggen. Zover willen we het liever niet laten komen! Op dit moment is nog niet te overzien wat de volledige impact zal zijn van de energietransitie op het landschap, de economie, de mobiliteit, de wijze van wonen en werken en zeker nog niet tot op het niveau van de eigen woning en woonomgeving. Feit is dat er meer duurzame energie (zon en windenergie) opgewekt worden en dat de warmtetransitie (van fossiele naar duurzame bronnen – we gaan van het gas af) gestalte moet krijgen. Daarvoor is een opslag- en energie-infrastructuur benodigd. Op dit moment is dat voor de regio Ommen een groot probleem omdat de benodigde capaciteit van het electriciteitsnet onvoldoende is om alle opgewekte energie te verplaatsen en/of op te slaan. Er vinden met de netbeheerder gesprekken plaats om dit op te lossen maar wanneer dit daadwerkelijk het geval zal zijn valt op dit moment niet te zeggen.

Kortom we hebben energiebronnen nodig om ook in de toekomst te kunnen wonen en werken. Als de gaskraan dicht gaat, willen we onze huizen duurzaam kunnen blijven verwarmen en onze economie laten draaien. De vraag naar elektriciteit uit wind- en zonne-energie stijgt snel. De RES is ervoor om op tijd een strategie te ontwikkelen die ervoor zorgt dat we in 2030 voldoende warmte beschikbaar hebben voor iedereen en dat we voldoende energie opwekken uit zon- en windenergie.

Wat betekent dit voor Ommen:

  1. Binnen de RES wordt bepaald hoeveel Ommen kan bijdragen aan de landelijke opgave. Hiervoor zal door de gemeente allereerst een inventarisatie gemaakt worden van wat er is en wat er nog mogelijk is qua opwekking van duurzame energie.
  2. Uiterlijk eind 2021 zal er een warmtetransitievisie opgesteld moeten worden waarin aangegeven wordt welke wijk in Ommen wanneer verduurzaamd wordt. Met andere woorden welke wijk wanneer aardgasvrij moet zijn en wat daar voor in de plaats komt.

Al met al is het een complexe opgave die bovendien samenhangt met andere opgaven in de regio zoals opgaven rond het landelijk gebied, klimaatadaptatie, economische ontwikkeling, woningbouw en infrastructuur. Keuzes die zoveel mogelijk in samenhang moeten worden gemaakt omdat zij ruimtelijke effecten hebben die over de grenzen van de gemeente Ommen heen gaan.

De CDA fractie nodigt u van harte uit om mee te denken. Wilt u van gedachten wisselen of hebt u ideeën over dit onderwerp, laat u horen!

Namens de CDA Fractie Ommen
Marinus Dunnewind

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.