12 november 2021

Motie CDA voor goedkopere starterswoningen en goedkopere huurwoningen krijgt steun van voltallige raad

Het CDA is van mening, dat iedereen recht heeft op een betaalbaar dak boven zijn hoofd. Daarom heeft het CDA tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 november een motie vreemd ingediend om in het Woonprogramma Ommen 2021-2025 betaalbare starterswoningen tot 250.000 euro vrij op naam en betaalbare huurwoningen van met als richtprijs 500 euro per maand op te laten nemen. Deze motie werd mede ingediend door de fracties van de VVD, VOV, PvdA en D66 en is uiteindelijk ondersteund door de voltallige gemeenteraad van Ommen.

Al eerder, tijdens de raadsvergadering van 1 juli jl., kwam het Woonprogramma in de raad aan de orde en heeft het CDA samen met de VOV, VVD, D66 en LPO al een motie ingediend over het opstellen van een doelgroepenverordening, waarbij (oud)inwoners van Ommen voorrang kunnen krijgen bij de toewijzing van kavels voor woningbouw of woningen. Ook kwam in deze motie het bouwen van betaalbare huizen voor starters aan de orde. Deze motie werd aangehouden, omdat eerst nog een aantal juridische aspecten door de portefeuillehouder zouden worden uitgezocht. "Inmiddels hebben we een raadsbrief mogen ontvangen, waarin het een en ander wordt uitgelegd. Ondanks deze uitleg hebben CDA, samen met VVD, VOV, PvdA en D66, gemeend een motie vreemd in te moeten dienen", aldus CDA-raadslid Jacqueline Tuinbeek tijdens de behandeling van de motie vreemd op 11 november.

Het CDA-raadslid legde uit, dat de reden hiervan is dat genoemde partijen van mening zijn, dat het huidige woonprogramma onvoldoende invulling geeft aan betaalbare woningen voor starters in Ommen en haar kernen. "Betaalbare koopwoningen tot 250.000 euro en niet, zoals in het huidige woonprogramma staat vermeld van 325.000 euro. Daarnaast is het belang binnen de woonafspraken met de Woningcorporatie afspraken te maken over betaalbare huurwoningen met als richtprijs 500 euro per maand. Ondanks dat uit de uitleg van de portefeuillehouder blijkt dat een doelgroepenverordening moeilijk inpasbaar is, is het CDA van mening, dat daar waar mogelijk bij de toekenning van kavels speciale aandacht moet zijn voor (oud)inwoners van Ommen. Daarnaast is doorstroming van belang voor een goede balans op de woningmarkt", aldus raadslid Jacqueline Tuinbeek.

Lees hieronder de motie:

De raad van de gemeente Ommen; bijeen op donderdag 11 november 2021

Overweegt dat:

· Het huidige woonprogramma onvoldoende invulling geeft aan betaalbare woningen voor starters in Ommen en haar kernen;
· In het huidige woonprogramma gesproken wordt over een bedrag van 325.000 euro voor starterswoningen;|
· De ontvangen raadsbrief inzake het woonprogramma antwoord geeft op de meeste vragen en aangehouden motie van het CDA, VVD, LPO en VOV, echter onvoldoende invulling geeft aan de bandbreedte voor (starters)woningen;
· Er aandacht moet zijn voor (starters)woningen voor (oud)inwoners van Ommen, zowel voor koop- alsook huurwoningen.
· Doorstroming te weinig vorm krijgt doordat er geen passende woonruimte verkrijgbaar is.

Is van mening dat:

· Betaalbare woningen van maximaal €250.000,- onmisbaar zijn voor een gemeente als Ommen en voor huurwoningen een betaalbare huur van €500,- per maand als richtbedrag gewenst is.|
· Er voldoende aanbod van woningen moet zijn voor (oud)inwoners van de gemeente Ommen en haar kernen.
· Doorstroming van belang is voor een goede balans op de woningmarkt.

Verzoekt het college om:

· In het huidige woonprogramma Ommen 2021 – 2025 ruimte te maken voor het onderdeel betaalbare (starters)woningen en hierin op te nemen een bandbreedte van maximaal € 250.000,- – vrij op naam;
· Daar waar mogelijk invulling te geven aan de toewijzing van woningen/kavels waarbij speciale aandacht is voor (oud)inwoners van de gemeente Ommen;
· Binnen de woonafspraken met de Woningcorporatie nadrukkelijk afspraken te maken over betaalbare huurwoningen met als richtprijs een kale huurprijs van € 500,-;
· Met betrekking tot bovengenoemde punten de uitkomsten van de raadsbrief woonprogramma, uitgifte kavels en wonen voor doelgroepen met zaaknummer 254909 te verwerken in het woonprogramma Ommen 2021-2025.

En gaat over tot de orde van de dag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.