Voor het CDA begint politiek met de erkenning van het belang van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan onze samenleving. De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de inwoner geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Wetten en regels zijn er om mensen te helpen en te beschermen.

Het CDA wil initiatieven van inwoners die de onderlinge samenhang in een wijk/regio versterken stimuleren. Een voorbeeld is een wijk waarin de bewoners samen zwerfvuil opruimen en waarbij ook ruimte en budget is om elkaar te ontmoeten. Met het beschikbaar stellen van budget en tijd door de gemeente kunnen initiatieven tot uitvoering worden gebracht.

Als CDA zijn wij er voorstander van dat onze gemeente initiatieven neemt om zich oprecht in te leven in de knelpunten/vraagstelling van inwoners. Samen op zoek naar een oplossing en aangeven wat wél mogelijk is. Het gaat in de kern om een andere benadering van de inwoners. Het ingaan van de nieuwe Omgevingswet kan een bijdrage leveren aan deze gewenste cultuuromslag. Denk daarbij aan meer van buiten naar binnen denken/werken, meer luisteren naar inwoners, open staan voor inbreng van anderen. Structuren en procedures zijn een middel en geen doel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.