Zorg en sociale zaken

Wat hebben wij bereikt?

 • De transitie van de zorg/WMO in Raalte is succesvol verlopen. De zorg in Raalte is goed geregeld en er is een hoge cliënttevredenheid.
 • Er is huishoudelijke hulp met maatwerk voor iedereen en de mogelijkheid om uren bij te kopen.
 • Samenwerking en communicatie rondom KR8 van Raalte en in kernteams in elk dorp.
 • Thuisbegeleiding en Hospice de Cirkel krijgen structurele subsidie.
 • De rolstoelpools en scootmobielpools met uitleen zijn gerealiseerd.
 • Er is een actieplan Ondersteuning en Waardering Mantelzorgers met 16 acties ontwikkeld.
 • Meldpunt Eenzaamheid en aanpak versterkt.
 • Ontwikkeling van het actieplan Zelfstandig Thuis wonen met Wonen woonomgeving en veiligheid, Ontmoeting en meedoen, verbetering zelfredzaamheid en goede zorg en ondersteuning.
 • Compensatie van de hoge zorgkosten en verlaging van de eigen bijdrages bij de WMO voorzieningen.
 • Na het wegvallen van de regiotaxi is de nieuwe WMO-vervoersvoorziening SVR succesvol opgezet.
 • Er is meegeholpen om de OZO verbindzorg tot een landelijk succes te maken.
 • Er is een dementieconsulente aangesteld en ontwikkeling van Raalte tot een Dementievriendelijke gemeente.
 • De zeer succesvolle Stichting Werk Raalte is opgericht: tweehonderd Raaltenaren met een WSW achtergrond werken nu in de eigen woonplaats en ook voor de gemeente(groen). De betrokkenen zijn zeer tevreden en de financiële resultaten zijn beter dan begroot.
 • De inzet van alternatieve re-integratietrajecten t.b.v. inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt verloopt succesvol. Zo nemen bijstandsgerechtigden deel aan ontwikkeltrajecten waarbij wordt gewerkt aan werknemersvaardigheden en het opdoen van werkervaring. De eerste successen zijn geboekt.
 • De inzet op het eerder uitstromen van statushouders naar betaald werk door naast inburgering gelijktijdig taalstages en werkervaringsplekken in te zetten verloopt voorspoedig.
 • De inzet op extra onderwijsbegeleiding voor kinderen in een achterstandssituatie alsmede inzet voucher kleding/schoenen voor deze kinderen via stichting leergeld is heel goed ontvangen.

 

Zorg voor elkaar

CDA Raalte vindt versterking van het preventiebeleid in het programma “Raalte Gezond” noodzakelijk om te zorgen dat inwoners gezond en fit blijven. Ook in Raalte is een grote groep mensen die moeite heeft met lezen en schrijven en daardoor moeilijker mee kan doen in de samenleving. Dit is voor deze mensen een serieuze handicap in een wereld van internet, e-mail en sociale media, daar moet oog voor zijn en een aanpak komen zoals bijvoorbeeld eenvoudiger formulieren, eenvoudig taalgebruik.

Hier gaan we voor:

 • De openbare ruimte ‘beweegvriendelijk’ inrichten. Bijdragen aan de toegankelijkheid voor ouderen en mensen met een beperking.
 • In de buurt faciliteert de gemeente ontmoeting in MFA’s en buurtcentra in verzorgingshuizen, als dé plek voor culturele en sociale activiteiten.
 • Voorzieningen door bijvoorbeeld buurtbussen, vrijwilligersvervoer en toegankelijk Openbaar Vervoer.
 • Het zelfstandig thuiswonen ondersteunen, door het uitvoeren van het Actieplan, met passende woningen, woonomgeving, veiligheid, meedoen, zelfredzaamheid en goede ondersteuning als belangrijke thema’s.
 • De zorgfunctie in Heeten versterken door Stevenskamp en Stevenserf verder te ontwikkelen
 • Verdere stimulering samenwerking bibliotheek/taalpunt.

Omzien naar elkaar

Mantelzorgers zijn de zachte, maar wel de onmisbare kracht in de zorg voor ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken. Mantelzorgers vinden het normaal dat zij zorgen voor een familielid of kennis, die hulpbehoevend is. Gemeente en wijkverpleging moeten rekening houden met de draagkracht van de mantelzorger. Dagopvang en respijtzorg zijn belangrijke voorzieningen. De gemeente subsidieert de mantelzorgorganisaties, die mantelzorgers faciliteren en ondersteunen, bijvoorbeeld door individuele coaching en training. En met specifieke aandacht voor de jonge mantelzorger.

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen is een kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen.

Het CDA vindt het belangrijk dat Raalte goede zorg voor ouderen levert, zodat zij “waardig ouder kunnen worden”. De dubbele vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor het gemeentelijke zorgbeleid.

In de kernteams werken vrijwilligers (organisaties) en (zorg)professionals samen. Het CDA is dé partij van de samenleving, die in staat is de balans te vinden tussen individuele verantwoordelijkheid en solidariteit. Inwoners, vrijwilligers, lokale ondernemers, verenigingen, ouderenorganisaties en geloofsgemeenschappen hebben vaak waardevolle ideeën over de zorg voor elkaar.

Een onderwerp, dat de komende jaren zeker aandacht verdiend is omgang met dementie. Raalte moet een dementievriendelijke gemeente worden zodat ook mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Hier gaan we voor:

 • Huisbezoeken in alle kernen inzetten om de eenzame mensen te bereiken die nu vaak buiten beeld blijven.
 • Vast en regelmatig contact met deze organisaties van belang.
 • Cliëntenparticipatie moet vanzelfsprekend zijn.
 • Het werk van vrijwilligers in de zorg moet gewaardeerd en ondersteund worden met cursussen, werving, bestuursversterking, kennisdeling etc.
 • De KR8 van Raalte worden gebruikt om maatwerk te leveren die aansluit bij mogelijkheden en behoefte van de bewoners.
 • De zorg moet zo integraal mogelijk worden verleend, waarbij het totaal van de problematiek in gezinnen wordt opgelost in plaats van elk probleem afzonderlijk.
 • Er zijn verschillende initiatieven die belangrijk zijn in de ondersteuning van inwoners, zoals de Algemene Hulpdienst, Salland Doet en de Raalter Uitdaging.
 • Werken aan een dementie-vriendelijke gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.