24 mei 2020

Beweeg- en Sportvisie

Nieuwe Beweeg- en Sportvisie legt relatie tussen sport- en bewegen en gezondheid. Belangrijk dat die link wordt gelegd, bewegen en sport dragen bij aan de fitheid en gezondheid van mensen.

Het is mooi om te constateren dat kinderen in Staphorst relatief meer bewegen dan in omliggende gemeenten. Maar ze doen minder aan georganiseerde sport, dat is wel jammer. Want naast het bewegen heeft sporten in georganiseerd verband ook een meerwaarde op het gebied van sociale contacten, het bijbrengen van verantwoordelijkheden enz. Volwassenen bewegen minder en juist ook voor de ouderen is bewegen belangrijk. Daarom is et goed dat er ambities en doelen vastgesteld worden en dat erop ingezet wordt meer inwoners in beweging te krijgen.

De visie is wel algemeen en je kunt er meerdere kanten mee op kan. Alles staat of valt dus met de uitvoeringsagenda. Er worden een aantal onderwerpen genoemd die vanuit de huidige situatie worden voortgezet, zoals de combinatiefunctionarissen. Zijn we blij mee. Maar over de werkelijke uitvoering moet nog gesproken worden met steakholders. Het is belangrijk om de doelgroepen mee te nemen en te horen waar knelpunten liggen en wat de wensen zijn.  De concept uitvoeringsagenda moet dan ook voldoende ruimte bieden voor aanpassingen na de gesprekken die in september plaats zullen vinden.

Het CDA heeft eerder gepleit voor speel- en beweegtuinen in de openbare ruimte. Uitgangspunt in het nieuwe beweeg- en sportbeleid is om de openbare ruimte beweeg- en sportvriendelijk in te richten. Steeds meer mensen sporten individueel- maar ook georganiseerd in de openbare ruimte. Zeker in deze bijzondere tijd is dat een uitkomst voor velen.

Daarnaast zijn ook veel sportverenigingen in de gemeente actief. De accommodaties daarvoor zijn over het algemeen goed op orde, maar juist door intensiever gebruik, moet er wel blijvend aandacht zijn voor onderhoud en aanpassing van accommodaties. Over accomodaties wordt in de visie gezegd dat ze moeten voldoen aan geldende normen, maar wat zijn die normen? Zijn dat landelijke normen, normen van sportbonden? Of lokale normen. En gaan die normen niet knellen? Houden we voldoende rekening met de lokale behoefte? Helaas kon de wethouder daar geen antwoord op geven. Wel opschrijven ‘volgens geldende normen’ maar niet aangeven wat die normen zijn. Positief is dat ingezet wordt op een gevarieerder, intensiever en gezonder gebruik. Over de accommodaties wordt ook gezegd dat de bezettingsgraad hier en daar verhoogd kan worden en om dat te bereiken wordt ingezet op een gevarieerder en intensiever gebruik. Als CDA hebben hebben we daar een kanttekening bij geplaatst. Bewegen en sporten doen mensen in de vrije tijd. Na school en na het werk. Dat kan betekenen dat overdag of aan het begin van de avond nog ruimte beschikbaar is, maar dat juist wanneer werkende inwoners tijd hebben, de capaciteit beperkt is. Het beter benutten van de bezettingsgraad moet daarom wel in het juiste perspectief worden gezien. We hebben de wethouder gevraagd hier goed oog voor te houden en vooral ook rekening te houden met de vele vrijwilligers die gebonden zijn aan avonduren. Ook op zaterdag wordt door veel jongeren gewerkt. Een langere openstelling van accomodaties kan er toe bijdragen dat werkende jongeren kunnen blijven sporten.

Er wordt ook genoemd dat er capaciteitsproblemen zijn die veroorzaakt worden door discrepantie tussen landelijke normen en de ambities van de voetbalvereniging. Volgens ons valt dat reuze mee, is er vooral behoefte aan een multifunctioneel trainingsveld. We zien hoe goed en veel het multifunctionele veld in Rouveen wordt gebruikt. In Staphorst is dat nog een wens en als we kijken naar de natte perioden aan het begin van het jaar maar ook in voorgaande jaren, dan constateerden we dat kinderen slechts sporadisch konden trainen. Dat is niet meer van deze tijd en als we om ons heen kijken naar omliggende gemeenten, dan is er nog een inhaalslag te maken. We moeten daarom bij de uitvoering ook kijken naar multifunctionele sportmogelijkheden in Staphorst waar sportclubs en scholen het hele jaar gebruik van kunnen maken. Nu is dat in de winter met slechte weersomstandigheden niet mogelijk en in mei moeten de velden dicht om weer in conditie te komen. En het biedt ook mogelijkheden voor ouderen. In Rouveen blijkt dat ouderen juist op kunstgras weer meer zijn gaan bewegen.

Over het huldigen van sporters wordt verschillend gedacht. Zo wordt het eren van sporters door de SGP afgekeurd. Wij zien het vooral als waarderen van prestaties. Dat is niet uitsluitend topsport, het gaat om het waarderen van uitzonderlijke prestaties. Aandacht daarvoor kan anderen juist stimuleren ook in beweging te komen. Feit is dat er nu twee huldigingen zijn in Staphorst: één door de gemeente en één door Sport en Business. Het CDA heeft ervoor gepleit die beide huldigingen samen te voegen. Vanuit het nieuwe sportbeleid is dat nu ook de doelstelling.  

 

Staphorst in Beweging - Beweeg- en Sportvisie 2020-2024

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.