11 juli 2018

Nieuwe coalitie aan de slag

Na een ogenschijnlijk lange periode van onderhandelen is vorige week het nieuwe coalitieakkoord en het college gepresenteerd. In de periode tussen de verkiezingen en half mei heeft informateur Arie van de Pol uit Nunspeet gesprekken gevoerd met alle partijen en uiteindelijk geconcludeerd dan een hernieuwde samenwerking van SGP, CU en CDA onderzocht moest worden. We hebben u daar eerder van op de hoogte gebracht. We hebben zeer indringende gesprekken gevoerd met SGP en CU, gesprekken om vertrouwen te krijgen in elkaar en voor ons als CDA het gevoel te krijgen dat we gewenst waren als partner. Daaruit is een intentieovereenkomst voortgekomen die op 22 mei getekend is. Vervolgens zijn de onderhandelingen echt begonnen.

De periode van gesprekken over vertrouwen en gewenstheid bleken niet voor niets te zijn geweest. Toen we over de inhoud kwamen te spreken, bleken we het over veel onderwerpen eens te kunnen worden. En daar waar dat wat lastiger was, gunden we elkaar ook de ruimte en tijd daarover door te spreken en kwamen we bijna altijd tot een aanvaardbaar compromis.

De onderhandelingen werden gevoerd door: Lucas Mulder en Erik Hattem namens de SGP, Alwin Mussche en Jan-Carlo Bos namens de CU en Herriët Brinkman en Jacob Spiker namens het CDA. Van uit de ambtelijke organisatie waren Patrick Rossen en Jacob Herms erbij om te notuleren en daar vervolgens conceptteksten van te schrijven. De procesleider was opnieuw Arie van de Pol.

We hebben de keuze gemaakt een akkoord op hoofdlijnen op te stellen. Dit omdat de coalitie wel erg groot is ten opzichte van de overige partijen, Gemeentebelangen en PvdA. Doordat onderwerpen op hoofdlijnen zijn benoemd, moet het college daar voorstellen over uitwerken en met een goed voorstel naar de gemeenteraad, zoveel mogelijk met keuzemogelijkheden zodat de definitieve richting in de raad plaats moet vinden. Het geeft de coalitiepartijen, ons dus ook, de mogelijkheid zichzelf te onderscheiden. Uiteraard zijn er afspraken, maar omdat die niet dichtgetimmerd zijn kunnen we toch ons eigen geluid laten horen. Dit is een belangrijk onderdeel van de gekozen bestuursstijl. Meer debat in de raad en verbinding tussen fracties, raad, college, ambtelijk apparaat en samenleving. Allemaal met onderscheidende rollen, ambities en kaders, uitgaande van beleid en vastgestelde visies.

Als CDA-onderhandelaars hebben we er steeds voor gewaakt dat we voldoende herkenbaar wilden zijn. Wanneer u het coalitieakkoord ‘Samen, voor elkaar’ leest, zult u zien dat een groot aantal punten uit ons verkiezingsprogramma een plek hebben gekregen. Enkele voor ons belangrijke punten zijn:

 • Regelgeving RO herzien en verminderen, bijvoorbeeld over erfinrichting
 • Ontwikkelen omgeving Bosvijver
 • Ruimte voor bedrijven
 • Zorg voor elkaar met aandacht voor respijtzorg en ondersteuning lokale iniatieven
 • Opstellen nieuw sport- en beweegbeleid
 • Centrumvisie met aandacht voor winkelhart en museumsteeg
 • Integratiebeleid
 • Vasthouden aan huidige vorm afvalinzameling met behoud grijze container

Ook hebben we als onderhandelaars afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling. Eigenlijk is dat een zaak van het college zelf, maar we vonden het belangrijk dat partijen ook een portefeuille krijgen die bij de partij past. Uiteraard moeten ook de wethouders zich prettig voelen bij de onderwerpen waarvoor ze verantwoordelijk worden. Ook zijn er portefeuilles die je niemand graag wil. Onderwerpen als ruimtelijke ordening, toezicht en duurzaamheid geven vaak discussie bij en met inwoners. Door die evenwichtig te verdelen is er een goede balans in de portefeuilles. Als fractie en wethouder zijn we content met de portefeuille voor onze wethouder Bert Krale:

 • Sport
 • Economie
 • Recreatie en toerisme
 • Verkeer en vervoer (uitvoering)
 • Openbare werken
 • Toezicht
 • Gemeentelijke gebouwen
 • Evenementen

Al met al heeft de totstandkoming van het coalitieakkoord lang geduurd. Het heeft ons veel tijd gekost, maar we vinden dat het resultaat er zeker mag zijn en dat er veel ‘CDA’ in zit.

Klik hier voor het coalitieakkoord

Klik hier voor het CDA verkiezingsprogramma

Afronding informatie 22 mei

 

Hartelijke groet,

Jacob en Herriët

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.