16 juni 2020

Strategische visie gebouwen terug naar college

Het college heeft een strategische visie gebouwen opgesteld en aan de raad voorgelegd. Het college was daarmee naar de mening van de raad te voorbarig en had de raad eerder moeten betrekken bij het proces. Tijdens de behandeling in de raad waren er vooral veel vraagtekens en onbegrip over het voorstel. Namens het CDA heeft Jacob Spiker aangegeven dat deze visie nog niet rijp is om over te besluiten.  Die mening werd door de raad gedeeld. Het college koos eieren voor haar geld en zegde toe de visie te herschrijven en na de zomer opnieuw aan de raad voor te leggen.

Onderstaand de bijdrage van Jacob Spiker tijdens de bespreking in de raad van dinsdag 16 juni:

Ruimte voor debat door te werken met startnotities. Hierin staan alternatieven en keuzemogelijkheden! Pagina 2 coalitieakoord.

Deze strategische visie gebouwen is naar onze mening eenzijdig tot stand gekomen. Gekeken vanuit de portefeuillehouder gemeentelijke gebouwen en zijn achtergrond, kunnen we de inhoud van de visie wel enigszins begrijpen. Maar we begrijpen niet dat dit een gedragen collegevoorstel is!

De argumenten voor deze visie zijn voor een deel best te billijken. De keuzes die gemaakt zijn voor een groot deel niet. Tussen de regels door lezen wij dat het argument ‘bezuinigingsinstrument’ de belangrijkste reden voor deze visie is. Wij denken echter dat er voor het overgrote deel van de gebouwen geen bezuiniging te realiseren is.

U stelt voor een reserve opbrengst verkoop 4 gemeentelijke objecten op te richten voor investeringen in de eigen gemeentelijke panden. Op zich een goede gedachte, maar dat zal een druppel op een gloeiende plaat zijn. U geeft ook aan dat de raad de bevoegdheid heeft tot andere keuzes te komen dan voorgesteld in de visie. Met daarbij de waarschuwing dat dit financiële effecten kan hebben in de begroting. Maar veel besparingen zijn niet realistisch, wat voor effecten hebben we het dan over?

Heroverwegen bezit:

Het college doet een voorzet om het bezit van een aantal panden te heroverwegen. Per object hebben we daar een aantal opmerkingen over:

Dienstencentrum: het CDA heeft verschillende malen gezegd dat het dienstencentrum in eigendom van de gemeente moet blijven. Laat ik het anders zeggen: een dienstencentrum. In het verleden hebben we voorgesteld het dienstencentrum of een deel ervan onder te brengen bij de Sporthal. Daar zijn al een aantal voorzieningen zoals een zaaltje, parkeerruimte, toiletten enz. En het is een ontmoetingsplaats, fijn voor verenigingen en de mogelijkheid om een combinatie te maken met sporten en bewegen. Voordeel is ook dat er al beheer is, zodat er geen extra beheerder voor het dienstencentrum meer nodig is. Daarvoor was destijds geen politiek draagvlak en omdat integreren in het gemeentehuis ook geen optie meer is, hebben we gezegd dat de huidige locatie het meest voor de hand ligt. Maar wanneer onze optie van een paar jaar geleden nu wel bespreekbaar is voor andere fracties, vinden we dat prima. Maar wel in eigendom van de gemeente! Er maken veel non-profit organisaties gebruik van het dienstencentrum. Bij verkoop zal na verloop van tijd de huurprijs onder druk komen. De verhuurder (Vechthorst?) zal op enig moment niet enthousiast meer zijn over een gebouw wat onvoldoende rendement oplevert. Verenigingen en instanties die er zijn voor de inwoners van Staphorst worden dan de dupe.

Woning gemeenteweg 83: de gemeente is geen woningbouwvereniging, het verhuren van woningen is geen kerntaak van de gemeente. Maar het CDA is er wel voor, strategische locaties aan te houden. Wij hebben eerder de wens uitgesproken voor uitvaartcentrum of afscheidshuis in de buurt van de begraafplaats. Nu is er uitsluitend het dienstgebouw van de hersteld hervormde kerk, waar andersgelovigen of niet gelovigen niet op eigen wijze gebruik van kunnen maken. We moeten rekening houden met wensen uit de hele gemeente. Om die reden moeten we zuinig zijn op strategisch geleden panden als deze. Niet verkopen dus.

Kerktorens en klokkenstoel: de enigen die hiervoor belangstelling zullen hebben zijn de kerken waar de torens aan verbonden zijn. Maar het is juist zo mooi dat deze torens van ons allemaal zijn. En iedereen daar gebruik van kan maken met onder meer het klokluiden bij overlijden en begraven. Daar mag geen discussie over komen en afhankelijkheid van een eigenaar die eigen regels op kan leggen. U noemt ook de oorlogsmonumenten, die moeten we in geen geval afstoten. U stelt een beheersstichting voor om de kerktorens, klokkenstoel en oorlogsmonumenten in onder te brengen. Dat geeft mogelijk een discussie wie die stichting gaan vormen. En die moeten ook gefinancierd worden. Kortom, niet doen! Kerktorens en oorlogsmonumenten moeten van ons allemaal blijven. Opm: de wethouder verklaarde dat het niet zijn bedoeling is deze objecten af te stoten, maar uitsluitend het beheer en onderhoud onder te brengen bij een stichting. Een stichting zou mogelijkheden hebben om subsidies voor onderhoud binnen te halen. (opm: helaas is deze motivering niet opgenomen in de visie).

Oude bibliotheek en bijbehorende woning in Rouveen: daar zijn al verkoopplannen voor, dat vinden we prima.

De Poele in IJhorst: u geeft aan: zodra de huidige huurders vertrekken of elders gehuisvest kunnen worden, zal dit gebouw afgestoten worden. Uw streven is dit pand volgend jaar al te verkopen. Eigenlijk geldt hiervoor hetzelfde als het dienstencentrum, welk alternatief heeft u voor de huurders. En hoe staat de dorpsraad in IJhorst hiertegenover?

Sportaccomodaties Rouveen en Staphorst: het geheel of gedeeltelijk privatiseren is een slecht idee. Als gemeente hebben we pasgeleden vastgesteld dat bewegen en sport belangrijk is. De gemeente zal dan moeten zorgen dat de faciliteiten goed op orde zijn en daar horen deze locaties ook bij. Afstoten ervan betekent ook zeggenschap inleveren en financiëel zal het ook geen voordeel opleveren. Wanneer er groot onderhoud of uitbreiding nodig is, komt de gemeente toch in beeld. Opmerking: gesprekken met de verenigingen om een deel van het onderhoud door de verenigingen uit te laten voeren en daarmee een win-win situatie te creëren vinden we prima. Maar dan eerst die win-win situatie in beeld brengen. Dat is iets anders dan privatiseren.

Over de gemeentewerf stelt u de vraag of de huidige locatie nog toereikend is voor nu en de toekomst. Maar u geeft aan dat de werf de komende 5 tot 10 jaar op de huidige locatie zal blijven. Maar is dat logisch? U gaat de komende tijd aan de slag met het ontwikkelen van De Esch 0. Dat zou een uitstekende locatie zijn voor de gemeentewerf en de brandweerkazerne. Het zou jammer zijn die mogelijkheid niet te verkennen en er over 5 a 10 jaar achter te komen dat op die centrale locatie geen ruimte meer is. U geeft ook aan dat de begraafplaats te zijner tijd moet worden uitgebreid en dat de grond naast de werf daarvoor in aanmerking komt. Kunt u aangeven wanneer die eventuele uitbreiding aan de orde is?  (reactie wethouder: over 10 jaar).

Al met al komen we tot de conclusie dat vooralsnog alleen de voormalige bibliotheek met de bijbehorende woning in Rouveen aanmerking komen voor verkoop. Dat is al in gang gezet, daar hebben we geen strategische visie gebouwen voor nodig.

Als u een strategische visie gebouwen belangrijk vindt, zal de visie anders opgesteld moeten worden. Zoals deze nu voor ligt, vinden wij die niet geschikt om een besluit over te nemen.

Opmerking: besluitvorming was gepland voor dinsdag 23 juni. Dat gaat niet door. De visie wordt herschreven en na de zomer opnieuw aangeboden aan de raad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.