08 mei 2019

Windmolens, verklaring van geen bedenkingen

In aanloop naar de besluitvormende vergadering over de windmolens van dinsdag 7 mei, hebben we als fractie uitvoerig en diepgaand gediscussieerd of we wel of niet in konden stemmen met het afgeven van een ‘concept verklaring van geen bedenkingen’. Na het afgeven van deze concept verklaring kan het plan ter inzage worden gelegd en kunnen inwoners hier eventueel zienswijzen op indienen.

Tijdens de vorige, opiniërende raad, hebben we een motie ingediend met de opdracht de molens anders te situeren, verder van de Gorterlaan. In feite gaat het ons als CDA vooral om de molen aan de Noord West zijde (WT1). Dat is de windmolen die het dichtst bij de Baarge/Bullingerslag zou komen te staat. Die willen we zo ver mogelijk weg van de huidige en toekomstige bebouwing. Dat zou kunnen door het hele plan te kantelen of door het verschuiven van enkele molens. WDS heeft een optimalisatie voorgesteld van 70 meter. Na zeer uitgebreid gekeken te hebben naar dit resultaat en alle afwegingen meerdere malen besproken te hebben, hebben we geconcludeerd dat deze aanpassing onvoldoende is. Temeer omdat er wel ruimte is om de meest zuidelijke molen verder op te schuiven richting de bosrand, waardoor er ruimte komt om de andere molens ook verder op te schuiven. Deze ruimte is helaas niet benut, initiatiefnemer had hiervoor een moverende reden, maar die is voor ons minder zwaarwegend.

Vervolgens komt de vraag of we ondanks dat, toch konden instemmen met het afgeven van een concept verklaring van geen bedenkingen. Voortdurend komt dan vraag naar voren: kunnen we het voor onszelf verantwoorden in te stemmen met een plan waar we een belangrijke bedenking bij hebben. Uiteindelijk hebben we moeten concluderen dat dit niet het geval bleek. Daardoor konden we niet anders dan tegen deze concept verklaring te stemmen. Het plan is wel aangenomen en zal ter inzage gelegd worden. We hopen nog steeds dat de komende tijd, tussen nu en september het toch mogelijk blijkt de molens verder van de (toekomstige) bebouwing af te positioneren en we uiteindelijk wel in kunnen stemmen met de definitieve verklaring van geen bedenkingen.

 

Bijdrage van Henk Courtz namens de CDA fractie tijdens de raad van 7 mei 2019:

We hebben het vandaag over een onderwerp dat inwoners in beweging brengt. Wat mensen bezighoudt. Dat hebben we de afgelopen periode wel gehoord, over ze zorgen die er leven, over de mooie plannen, het is maar uit welk gezichtsveld je het bekijkt.

Het CDA begrijpt dat waar er windturbines worden geplaatst, er vragen worden gesteld. Dat is zo en dat zal zo blijven. Tegelijkertijd begrijpen we ook dat we iets moeten. Dat we een bijdrage moeten leveren aan het algemeen belang, een bijdrage moeten leveren aan de energietransitie maar ook omdat het ons opgelegd wordt. Nederland heeft afspraken gemaakt op Europees niveau, het rijk met provincies en die leggen het bij de gemeenten. Ook wij willen de wereld schoon doorgeven aan onze kinderen. Dat betekent dat er wat moet gebeuren. Echter we hebben weinig keuzemogelijkheden.

WDS heeft een plan ingediend en het is nu aan ons om in te stemmen met een concept verklaring van geen bedenkingen. Uit het MER onderzoek blijkt wat er wel en niet mogelijk is en worden de feiten op een rijtje gezet. Vanwege de munitieopslag zijn de keuzes beperkt. Politiek betekent ook dat we belangen moeten afwegen, keuzes moeten maken en verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar het betekent ook dat we een besluit moeten nemen die we voor onszelf kunnen en moeten verantwoorden.

Allereerst willen we WDS bedanken voor het vele werk wat is gedaan. Wanneer we dit initiatief naast die van andere leggen, is dit het beste voor Staphorst.

Er zijn echter ook een paar dingen niet gedaan wat we betreuren. Zo is er geen TNO-onderzoek gedaan naar de mogelijkheden binnen de A-zone van defensie. Daardoor weten we niet of er daadwerkelijk geen molens in die zone geplaatst mogen worden.

Tijdens de vorige raad hebben we een motie aangenomen met de opdracht aan het college om samen met de initiatiefnemer, en indien nodig de provincie Overijssel, de belemmeringen van windmolens voor de toekomstige gewenste uitbreiding van de Bullingerslag, de Baarge en De Slagen weg te nemen door verplaatsing naar een andere plek in het gebied.  Als CDA gaat het ons vooral om de molen aan de Noord-West zijde.

Daar is voor een deel aan voldaan, maar we hebben het over slechts 70 meter. Wanneer ook de achterste molen dichter naar de bosrand wordt geplaatst, komt er meer ruimte voor het verder weg plaatsen van de andere molens ten opzichte van een groot woongebied. Er is de afgelopen weken ook gekeken naar een grotere afstand. Helaas is dat niet in het voorstel teruggekomen. Maar de ruimte om verder op te schuiven is er wel en we vinden dat die ruimte benut moet worden.

Kortom:

De CDA fractie gaat niet akkoord met de concept verklaring van geen bedenkingen, maar wanneer de optimalisatie van 70 meter naar minimaal 180 gaat, kunnen we uiteindelijk wel instemmen met de definitieve verklaring wanneer dat later dit jaar gevraagd wordt.

 

Bijdrage Henk Courtz raad 16 april

Motie CDA-SGP

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.