Bedrijfsleven, detailhandel en landbouw

Bedrijfsleven

MKB-bedrijven en familiebedrijven zijn de drijvende kracht achter onze economie. Bedrijvigheid en ondernemerschap zit de Staphorsters in het bloed. Bedrijven dragen bij aan de vitaliteit en leefbaarheid van Staphorst. Ondernemers durven risico’s te nemen en creëren banen. Daarom moeten we als gemeente de juiste randvoorwaarden scheppen en bedrijven ondersteunen door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen.

 • Voldoende ruimte voor bedrijven is essentieel. De huidige bedrijventerreinen zijn zo goed als volgebouwd. Daarom moeten we zorgen voor nieuwe vestigingsmogelijkheden. Wij willen het nieuwe bedrijventerrein Oosterparallelweg doortrekken tot aan de Gorterlaan. En wij willen De Esch verder uitbreiden langs de A28 ten zuiden van de Gorterlaan.
 • De Esch 0 moeten we verder ontwikkelen in goede afstemming met bestaande omliggende bedrijven. De Esch 0 is geschikt voor lichte industrie en kantoren. Bedrijven die zich op een dergelijke zichtlocatie vestigen, moeten een passende uitstraling hebben.
 • Voor zichtlocaties langs het spoor en langs de A28 willen we uitsluitend lage begroeiing.
 • In de punt tussen De Slagen en De Esch (tot de Oude Achthoevenweg) willen wij een zone vrijhouden als groene buffer tussen de woonwijk en het bedrijventerrein om zo ruimte voor recreatie te bieden voor bewoners van de aanliggende wijk en werknemers van bedrijven.
 • Om werkgelegenheid te stimuleren willen wij ruimte creëren voor uitbreiding van bedrijven en vestiging van nieuwe bedrijven van binnen en buiten de gemeente.  
 • Startende jonge ondernemers willen wij ondersteunen, bijvoorbeeld door hen te helpen in kennisdeling en in contact te komen met andere startende ondernemers.
 • Goede bereikbaarheid is cruciaal voor bedrijven. Nu is het voor bedrijven lastig om werknemers en stagiaires te werven die geen beschikking hebben over een auto. Daarom moeten we inzetten op openbaar vervoer dat ook de bedrijventerreinen ontsluit.
 • De regelingen waarop werkgevers een beroep kunnen doen wanneer zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, loonkostensubsidie of loondispensatie, willen wij versterken en vereenvoudigen.

 

Detailhandel

De detailhandel verandert momenteel sterk. Voor de aantrekkelijkheid van Staphorst moeten we bewoners en bezoekers passende belevingen kunnen bieden. Wij zetten in op een levendig centrum waarbij we een mix van winkelen/boodschappen doen, horeca en recreëren voor ogen hebben. Een centrum waarin ondernemers volop mogen experimenteren om de consument ervaringen te kunnen aanbieden. Daarbij moeten we niet te veel in regelgeving vastleggen en gaan we mee in de behoeften van de consument. Detailhandel concentreert zich in het centrum, maar hoeft zich niet te beperken tot het centrum. Detailhandel op meerdere plekken in of buiten het dorp kan versterkend werken voor de lokale economie. Om het centrum te versterken willen we op het voorste deel van het markterrein meteen tegenover de winkels kleinschalige uitbreiding met horeca mogelijk maken.  

 • Gratis parkeren is belangrijk voor de consumenten en onze winkeliers. Dit willen we in stand houden.
 • Wij willen het centrum verder ontwikkelen tot een dynamische ontmoetingsplek en winkelgebied waarbij we een mix van winkels, horeca en recreëren voor ogen hebben.
 • Wij willen een centrum waarbij ondernemers volop mogen experimenteren om de consument meer te kunnen bieden.
 • Om startende ondernemers de gelegenheid te bieden een eigen bedrijf te beginnen, moet kleine bedrijvigheid vanuit huis mogelijk zijn. Mits de overlast van bijvoorbeeld parkeren voor de omgeving minimaal is.

 

Landbouw

Wij kennen een lange traditie van landbouw. Veel boeren en tuinders hebben decennia lang oude en trotse familiebedrijven die hechten aan waarden als duurzaamheid, goed werkgeverschap en het creëren van waarde voor de samenleving. Wij zetten daarom in op versterking van de landbouwstructuur; verlies en versnippering van landbouwgrond moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Aan natuurdoelen moet samen met agrarische ondernemers worden gewerkt bij realisatie en onderhoud.

 • De landbouw is een innovatieve sector. Wij steunen initiatieven om de productie te vernieuwen zodat de sector nog duurzamer, gezonder en concurrerender wordt.
 • Wij streven naar een gezonde balans tussen landbouw, natuur en recreatie.
 • Landbouwers zijn ook de groenbeheerders van ons land. Het groene, weidse landschap draagt bij aan de omgevingskwaliteit.
 • Wij vinden het belangrijk om ruimte te bieden aan nevenactiviteiten van boeren.
 • Samen met de eigenaar moeten we actief aan de slag met vrijkomende bebouwing, zoals leegkomende boerderijen en stallen. We willen ruimte bieden aan een nieuwe bestemming zoals wonen en kleinschalige bedrijvigheid, zonder belemmeringen voor de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven in de buurt.
 • We zien de Streek steeds meer transformeren naar een woongebied waarbij plaats is voor bedrijvigheid. Dit vinden wij een goede ontwikkeling en willen we zo doorzetten. Bedrijven die groter worden, moeten gestimuleerd worden naar een bedrijventerrein te verhuizen. We willen geen ruimte bieden voor uitbreiding van agrarische activiteiten en geen nieuwe boerderijen langs de streek toestaan.
 • We willen ruimte bieden voor actief buiten zijn, samenzijn en beleven. Hiervoor is extra aandacht nodig voor openbaar groen voor meer beleving en uitstraling. Ook in het buitengebied moet aandacht zijn voor de leefbaarheid en willen we nieuwe initiatieven ondersteunen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.