Samenleving

Sterke Samenleving

Wij willen de komende jaren blijven werken aan sterke buurten en wijken, aan een samenleving waar alle mensen zich veilig en thuis voelen. Wij staan voor een samenleving waar we met z’n allen deel van uit maken. Waar mensen met verschillende achtergronden en verschillende meningen naast en door elkaar kunnen leven. Juist door samen in een wijk te wonen, ontstaat respect voor elkaars standpunten. Een sterke samenleving van betrokken gemeenschappen is gebouwd op saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid, en geeft mensen directe invloed op hun eigen leefomgeving. De plaatselijke overheid is bovenal dienstbaar aan inwoners, bedrijven en organisaties. Een sterke samenleving laat meer ruimte voor eigen keuzes met minder regels van bovenaf en meer zeggenschap voor inwoners zelf.

Het CDA gelooft dat de samenleving en niet de overheid centraal moet staan. Dat vraagt van gemeenten een actieve houding om de samenleving krachtig en vitaal te maken. De gemeente is allereerst een ondersteuner van de eigen initiatieven en voorkeuren van mensen. In een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. De gemeentelijke overheid moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn en ruimte bieden aan die initiatieven. Ook als daarvoor eigen regels moeten wijken. In een steeds complexer wordende samenleving kunnen problemen alleen worden opgelost door samenwerking.

 • Voor de mate van participatie moet gebruik gemaakt worden van een participatie ladder, waarop de verschillende trappen van inspraak zijn ingekleurd. Hoe compacter het onderwerp, hoe hoger de bij het onderwerp betrokken inwoner op de ladder meedoen.
 • Met het betrekken van burgers bij de (her)inrichting van een straat, is het onderwerp overzichtelijk, directbetrokkenen kunnen hoog op de ladder meepraten.
 • Voor buurt of wijk overstijgende onderwerpen als een ontsluitingsweg, is de inspraak van inwoners minder en zal het gemeentebestuur een grotere rol hebben.
 • Bij alle vormen van inspraak, moet vooraf duidelijk zijn binnen welke kaders inwoners of instanties hun inbreng kunnen hebben. Dat voorkomt teleurstelling als wensen niet gehonoreerd kunnen worden.

Integratie

De toestroom van vluchtelingen naar Europa is ook merkbaar in onze gemeente. Wij vinden dat het onze taak is om vluchtelingen die in eigen land vervolgd of onderdrukt worden op te vangen. Deze mensen hebben een andere culturele en/of nationale achtergrond. Om hen een volwaardige plaats te geven in onze samenleving is er samenwerking en inzet nodig. Echte integratie vraagt om meer dan alleen het spreken van de taal of het vinden van een baan. Integratie gaat ook over opvoeding in het eigen gezin, omgaan met buren en het respect voor de waarden en tradities van onze samenleving.

 • Een goede beheersing van de Nederlandse taal behoort tot de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle inburgering van nieuwkomers. De communicatie met nieuwkomers is in de Nederlandse taal.
 • De gemeente brengt vergunninghouders zo spoedig mogelijk in aanraking met onderwijsmogelijkheden en vrijwilligerswerk, zodat de stap naar betaald werk kleiner wordt en zij een tegenprestatie leveren voor de uitkering die wordt ontvangen.
 • Met behulp van ‘maatjes’ kunnen nieuwe Nederlanders snel hun plek vinden in onze samenleving. Vluchtelingenwerk kan hierin een rol spelen maar professionele ondersteuning vanuit de overheid is ook nodig.
 • Vergunninghouders moeten niet automatisch voorrang krijgen bij een sociale huurwoning, maar gemeenten hebben wel de taak hen woonruimte te geven. Deze woonruimtes moeten verspreid liggen over de gehele gemeente. De gemeente houdt rekening met de toegankelijkheid van sociale huur voor starters, gezinnen en andere groepen die hierop zijn aangewezen.
 • Asielzoekers/statushouders in de gemeente Staphorst krijgen de beschikking over dezelfde middelen en tegen dezelfde voorwaarden als andere inwoners. Het is niet in het belang van nieuwkomers en de maatschappij dat om niet extra gebruiksmiddelen beschikbaar worden gesteld.

 

Zorg

Vanaf 1 januari 2015 worden verpleging en verzorging geregeld door de zorgverzekeraars. De wijkverpleegkundige bepaalt de indicatie voor zorg die nodig is, zij krijgt een centrale rol in de buurt. Zij kent de mensen in de wijk en kent ook de zorgaanbieders, zodat ze goed kan doorverwijzen. Het is belangrijk dat er voldoende tijd is voor ook eens een praatje met de cliënten door het wijkteam. We staan voor een samenleving waar mensen voor elkaar zorgen. Dat betekent ook dat professionele zorg door professionals uitgevoerd moet worden.

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, zij vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze dorpen, wijken en buurten. We zien steeds vaker dat vrijwilligers(organisaties) publieke taken overnemen en nieuwe vormen bedenken van dienstverlening voor hun gemeenschap. Deze positieve ontwikkeling verdient ondersteuning door onnodige regels te schrappen. Wij vragen steeds meer van vrijwilligers, maar het is lastig om aan vrijwilligers te komen. Daarom willen wij het bestaande vrijwilligersloket anders en beter laten functioneren met een tussenpersoon die weet waar verenigingen en instanties behoefte aan hebben en wie er beschikbaar zijn. Vraag en aanbod moeten op die manier samengebracht worden.

Soms heeft een mantelzorger even tijd voor zichzelf nodig. Om uit te rusten, andere mensen te zien of andere dingen te doen dan zorgen. Dat kan echter alleen als de zorg op een verantwoorde manier kan worden overdragen. De gemeente moet daarom aandacht hebben voor respijtzorg.

Hulp moet geen te grote druk voor uitwonende kinderen worden. Daarom moet eerder huishoudelijke hulp ingeschakeld kunnen worden.

 • In het kader van voor elkaar zorgen, waarderen wij een initiatief als het zorgnetwerk in IJhorst.
 • Het Notarisbos zo aanpassen dat het toegankelijk is voor bewoners van de Berghorst. Het moet een parkachtige voorziening worden waar het fijn recreëren is.
 • Eén centrale toegang tot zorg. Dat betekent dat het CWO (Centrum Werk en Ondersteuning en het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) geïntegreerd moeten worden. Wij willen laagdrempelige toegang tot de zorg, waarbij ook een loket in het gemeentehuis hoort.
 • Wij ondersteunen geen initiatieven waar uitsluitend specifieke doelgroepen welkom zijn. We kiezen voor één centraal ouderencentrum per dorp, deze moeten voor alle oudere inwoners toegankelijk zijn.
 • Wij willen dat we als gemeente goede voorzieningen treffen voor respijtzorg en dit optimaal onder de aandacht brengen bij mantelzorgers.
 • Wij willen graag zo veel mogelijk de huishoudelijke hulp combineren met licht verzorgende taken, waarbij het mogelijk moet zijn om ook een praatje te maken tegen eenzaamheid.
 • Wij willen het concept ‘Positieve gezondheid’ waar mogelijk doorvoeren in onze gemeente. Dit betekent niet meer kijken naar wat iemand niet meer kan, maar naar het potentieel dat er wel is.

Arbeidsparticipatie

Het CDA streeft naar een samenleving waarin iedereen erbij hoort en deelneemt binnen de gemeenschap. Talenten zijn echter niet evenredig verdeeld wat vraagt om een inspanning van iedereen zodat niemand wordt buitengesloten. Voor degene waarvoor in het reguliere arbeidsproces geen ruimte is, moet een vangnet zijn. Dat kan bijvoorbeeld bij Reestmond.

Vanwege de uittreding van de Wolden uit Reestmond moet de gemeenschappelijke regeling (Meppel, Staphorst en Westerveld) opnieuw bekeken worden. Voor alle partijen is de verhouding zoals hij nu is niet goed. Dan is het beter dat de grootste gemeente de zeggenschap heeft en dat de kleinere gemeenten zoals Staphorst de werkplekken die nodig zijn, inkoopt bij Reestmond.  Wanneer Staphorst uit Reestmond stapt, moeten we onze verantwoordelijkheid blijven nemen voor de mensen uit onze gemeente die bij Reestmond werken. Die moeten geplaatst worden waar voor hen de beste plek is. Dat kan ook bij Reestmond op basis van inkoopcontracten in plaats van de gemeenschappelijke regeling.

De coöperatie ‘Staphorst Werkt’ is een goed initiatief om mensen die langdurig buiten het arbeidsproces hebben gestaan weer ‘werkfit’ te krijgen. Daarnaast kan deze organisatie in samenwerking met de gemeente, nieuwe inwoners op weg helpen naar een baan.

 • Gemeenschappelijke regeling Reestmond herzien. Indien de Gemeenschappelijke Regeling blijft, dan het bestuur transparanter maken met duidelijke scheiding tussen Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur.
 • Inwoners die terug moeten keren op de arbeidsmarkt ‘werkfit’ maken in samenwerking met de coöperatie ‘Staphorst Werkt’.
 • Degenen die geen baan in het vooruitzicht hebben, moeten zoveel mogelijk een tegenprestatie leveren. Dat mag ook in de vorm van vrijwilligerswerk.

Jeugd

Sinds 2 jaar heeft Staphorst een jongerenraad. Deze raad is nog in ontwikkeling en verdient ondersteuning van de gemeentelijke organisatie. Het is goed dat jongeren hun mening kunnen geven over onderwerpen die hen zelf aangaan. De jongerenraad moet voor alle onderwerpen die jeugd aangaat, geconsulteerd worden. Voorbeelden van onderwerpen die de jeugd aangaan zijn starterswoningen, ketenbeleid, evenementenbeleid, jeugdwerk, sport enz.

Het CDA vindt keten waar vriendengroepen samen komen prima. Bij keten met een commercieel karakter, overlast of gevaarlijke bouwwerken moet actie ondernomen worden op basis van bestaande regels. Wij willen geen apart ketenbeleid met aanvullende regels om keten in beeld te krijgen en extra regels op te leggen. Wij willen ook aan onze jongeren verantwoordelijkheid geven waar het kan en geen extra betutteling opleggen.

Wij willen graag dat onze jongeren in Staphorst blijven wonen of terugkeren na hun studie. Dat kan alleen wanneer we passende woonruimte bieden. Daarom moeten we inzetten op goedkope (huur)appartementen en starterswoningen met een starterssubsidie.

 • Jongerenraad ondersteunen en faciliteren.
 • Ingezet ketenbeleid met keetadviseurs stoppen.
 • Campagnes om de risico’s van drugs en alcohol uit te leggen.
 • Meer goedkope appartementen in de huursector realiseren.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.