Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu

Volkshuisvesting

Voor mensen is wonen iets essentieels, zowel de woning als leefomgeving. Realistische woonwensen moeten centraal staan bij het woonbeleid. Dit beleid moet gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit. Dan gaat het om duurzame woningen, over woningen die aansluiten bij woonwensen en woningen die bestendig zijn voor verschillende levensfasen.

 • Wij verwachten van de gemeente dat zij collectief particulier opdrachtgeverschap faciliteert. Door vrije kavels uit te geven en onze inwoners zelf een grote rol te laten spelen in het bouwen van hun eigen woning, bieden wij onze inwoners meer ruimte en wordt de gemeente levendiger.
 • Al jaren ligt de woningbouw in Staphorst zo goed als stil, doordat er in De Slagen niet gebouwd wordt. Hierdoor kunnen wij niet de woningen bieden aan onze inwoners die nodig zijn. Daarom willen wij dat de gemeente er alles aan doet om dit vlot te trekken, zo nodig door het opkopen van kavels en deze als gemeente zelf uit te geven.
 • In onze gemeente is behoefte aan woningen/appartementen voor jongeren en alleenstaanden met of zonder kinderen. Voor deze doelgroep moeten we de komende jaren aan de slag om in hun woonwensen te voorzien.
 • Saneringslocaties worden vrijwel altijd te vol gebouwd met nieuwe woningen. Dit willen wij voorkomen door voor saneringslocaties dezelfde regels te laten gelden als voor open plekken.
 • In 2024 zijn asbestdaken verboden. De gemeente moet inwoners/bedrijven voorlichten over de gevolgen en de mogelijkheden tot saneren. Er moet een inventarisatie en plan van aanpak voor sanering komen waar inwoners met asbestdaken bij aan kunnen sluiten.

Ruimtelijke ordening

De kwaliteit van wonen wordt voor een groot deel bepaald door hoe de omgeving is ingericht. Deze ruimtelijke ordening moet eraan bijdragen dat mensen zich veilig voelen, goed bereikbaar zijn en in een aantrekkelijke omgeving wonen. Wij staan voor goede voorzieningen (van speeltuin tot buurtcentrum) waarin recht wordt gedaan aan de diversiteit aan mensen die de samenleving kent.

 • De Streek is belangrijk voor onze gemeente. De functie verandert langzaam naar woongebied. Dat is prima, zolang er ook kleine bedrijvigheid mogelijk is en blijft. Wij zien binnen die bedrijvigheid geen mogelijkheid om agrarische bedrijven uit te breiden. Agrarische bedrijven willen wij zo veel mogelijk naar het buitengebied plaatsen. Andere bedrijven die groter worden, horen thuis op het bedrijventerrein.
 • We moeten ervoor zorgen dat we De Streek in haar waarde laten als cultuurhistorisch erfgoed. Dat betekent dat we de Streek niet te vol gaan bouwen. Maar er moet wel ruimte zijn voor ontwikkelingen. Cultuurhistorie mag niet de overhand krijgen en ontwikkelingen tegenhouden. De zogenaamde Belvédère nota moet daarom dienen als leidraad en niet als regel.
 • In vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied willen wij bewoning en kleine bedrijvigheid toestaan met inachtneming van de belangen van omliggende agrariërs.
 • In Staphorst zien wij de uitbreiding van woonwijken voorlopig plaatsvinden op de Slagen en verder richting de Gorterlaan. De inrichting van de Slagen moet kwalitatief beter dan er tot nu toe is gebouwd. Meer ruimte voor speelvoorzieningen, groen en parkeren is essentieel voor de leefbaarheid in de wijk.
 • In Rouveen is de laatste geplande uitbreiding richting Schipgravenweg bijna volgebouwd. Wij vinden het voor de leefbaarheid van Rouveen van belang om in te zetten op verdere uitbreiding.
 • Het oude bibliotheekgebouw en de Levensboomlocatie in Rouveen willen wij ontwikkelen als woningbouwlocatie.
 • Voor de leefbaarheid in IJhorst is het goed dat we ook daar insteken op uitbreiding en zorgen dat er altijd kavels beschikbaar zijn.
 • In een aantal vakantieparken wordt permanent gewoond. Andere vakantieparken die zich wel richten op toeristen worden hierdoor gehinderd. Wanneer sprake is van permanente bewoning moeten die mensen ook belasting betalen net als andere inwoners. Daarom willen wij legalisatie van permanente bewoning, en daarmee het opheffen van dergelijke vakantieparken, onderzoeken.
 • Initiatieven die gaan over de ruimtelijke kwaliteit in een dorp, zoals Dorpsplan Plus in IJhorst omarmen wij. Als gemeente moeten we deze initiatieven faciliteren en ondersteunen indien nodig.
 • De nieuwe omgevingswet biedt mogelijkheden om regels te verminderen en meer vertrouwen aan burgers te geven. Wij willen hier vol op insteken; de overheid moet los durven laten en aansluiting zoeken bij maatschappelijke initiatieven.
 • De overheid is doorgeslagen met het opleggen van regels voor erfinrichting. In het kader van duurzaamheid en waterafvoer is het vaststellen van een oppervlaktepercentage aan groen, voldoende zonder verdere gedetailleerde inrichtingsplannen.

 

Duurzaamheid

Als CDA zijn wij van mening dat wij moeten werken aan een samenleving waarin geen gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen en grondstoffen circulair worden toegepast. Dit om de aarde ook voor geslachten na ons leefbaar te houden.

Het overgrote deel van deze omslag zal door onze inwoners en ondernemers gerealiseerd moeten worden. Werken aan bewustwording in combinatie met innovatief beleid dient een bijdrage te leveren aan de motivatie bij inwoners en ondernemers om dit te realiseren.

De meerwaarde vanuit het CDA-gedachtegoed is om vanuit de samenleving zelf - via gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van dit aan de samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering zo laag mogelijk in de samenleving terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden. Dit willen wij samen oppakken met de provincies en waterschappen om in de regio de verbindingen met de inwoners en het bedrijfsleven te leggen.

Om de verduurzaming te versnellen dient ons duurzaamheidsbeleid herzien te worden naar een visie die aansluit bij de directe leefwereld van onze inwoners en ondernemers. Een energie neutrale samenleving dient vertaald te worden naar motiverende aspecten als lagere energielasten, onafhankelijkheid van energieleveranciers, waarde van vastgoed, comfort, productiviteit e.d. Hierbij dient de focus in eerste instantie te liggen op het beperken van het energieverbruik.

Nieuwe woonwijken moeten gebouwd worden zonder gasaansluiting. De benodigde kennis om gasloos en energie neutrale nieuwbouw te realiseren is in voldoende mate aanwezig om deze vormen van bouwen op te leggen.

‘De wereld mooier achterlaten dan we haar aantreffen’ vormt de kern van onze visie op hernieuwbare, duurzame energie. Wij willen deze energietransitie zoveel mogelijk vanuit de samenleving zelf bewerkstelligen. Alleen dan kan het noodzakelijke draagvlak worden gevonden.

 • De transitie naar hernieuwbare energie kan alleen worden bewerkstelligd wanneer er draagvlak is vanuit de samenleving. Dat betekent dat windmolens, zonneweides, etc. alleen neergezet kunnen worden wanneer er draagvlak is in de samenleving en bij de omwonenden waar het initiatief gaat komen.
 • De eerste stap in duurzaamheid is het minder verbruiken van energie. Onderdeel daarvan is het goed isoleren van woningen en gebouwen. Wij willen hierop inzetten door voorlichtingscampagnes te houden, beleid op te maken, door als gemeente het goede voorbeeld te geven en door samen met woningbouwcorporaties de sociale huurwoningen energiezuiniger te maken.
 • Wij willen het ontstaan van een lokale energie coöperatie stimuleren, zoals een vereniging voor collectief bezit van windmolens. Bij windenergie verdient het de voorkeur dat de omwonenden daar zelf profijt van hebben, bijvoorbeeld door een lagere energierekening of een jaarlijkse investering in de lokale gemeenschap.
 • Wij willen aansluiten bij duurzame initiatieven van bewoners, instellingen en ondernemers, en hen de ruimte bieden.
 • De gemeente dient een voorbeeldfunctie te vervullen en ontwikkelt voor de eigen organisatie, vastgoed en mobiliteit een stappenplan om een situatie te bereiken zonder gebruik van fossiele brandstoffen en niet circulair grondstoffengebruik.
 • Wij willen in samenwerking met betrokken partijen waaronder de netbeheerder en woningcorporaties voorwaarden stellen aan de keuze voor de toekomstige energie infrastructuur.
 • In woonwijken verder gaan met vervangen van traditionele lantaarnpalen door ledverlichting.
 • Gescheiden inzameling van afval voortzetten met de mogelijkheid de bestaande containers te houden en ondergrondse inzamelpunten op centrale locaties. Zodra er haalbare mogelijkheden zijn om gescheiden inzameling van luiers toe te passen, dan deze mogelijkheid toevoegen aan de bestaande inzamelpunten.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.