12 april 2017

CDA wil duidelijkheid over hypermarkt

Tijdens de raadsvergadering van 11 april 2017 werd er een motie over de hypermarkt besproken. Deze motie, ingebracht door Erik Hilbink, draagt het college op om niet meer actief mee te werken aan een winkelcentrum in Eeserwold. 

De motie, die mede ingediend werd door CPB, D66, VVD en ChristenUnie, kreeg uiteindelijk ook de steun van de PvdA en BGL. 

De tekst was als volgt: 

De raad overwegende 

- dat naar aanleiding van een aanvraag van 15 november 2012 op 26 februari 2013 door het college vergunning is verleend aan Focus Retail Development BV voor het bouwen van een zogeheten Focus-U-Park  op het perceel Eeser Campus 1 te Steenwijk

- dat het college de daartegen door diverse partijen  ingediende bezwaren op 8 oktober 2013 ongegrond heeft verklaard, maar

- dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak van 9 september 2015 de bezwaren in beroep en hoger beroep gegrond heeft verklaard en de uitspraak van de rechtbank en de beslissing op bezwaar van het college heeft vernietigd en het college heeft veroordeeld tot vergoeding van de proceskosten ter grootte van in totaal € 16.626,--

- dat de Afdeling duidelijk heeft aangegeven waarmee het college bij de opnieuw te nemen beslissing rekening dient te houden,namelijk dat het bij toetsing van een bouwplan niet alleen moet worden gekeken of het bouwwerk overeenkomstig de bestemming kan worden gebruikt, maar ook of het bouwwerk met het oog op dat gebruik wordt opgericht.

- dat het bouwplan in strijd met het bestemmingsplan werd geoordeeld omdat door de afscheidingen, waardoor afzonderlijke kleine winkels ontstaan, de exploitatie door verschillende ondernemers en afzonderlijke afrekencounters valt aan te nemen dat een deel van de ruimte van het bouwplan zal worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarin de bestemming voorziet,

- dat het college naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op 1 december 2015 opnieuw op de tegen het besluit van 26 februari 2013 gemaakte bezwaren heeft beslist en die bezwaren wederom ongegrond heeft verklaard, maar

- dat de Afdeling op grond van de toelichting bij de gewijzigde tekeningen en de door Focus en het college gegeven toelichting wederom vaststelt dat de hypermarkt nog steeds door verschillende ondernemers zal worden geëxploiteerd, waarbij het nog steeds de bedoeling is dat zij beschikken over een eigen kassasysteem, waardoor het bouwplan nog steeds de uitstraling heeft van een winkelcentrum met aparte winkels en dat dat in strijd is met de beheersverordening waaraan het bouwplan getoetst had moeten worden;

- dat de Afdeling de beroepen daarom wederom gegrond heeft verklaard en het college wederom de opdracht heeft gegeven het huiswerk over te doen en het college wederom is veroordeeld tot het vergoeden van de proceskosten, dit keer ter grootte van in totaal € 6.620,--; 

- dat het wel heel ongeloofwaardig wordt en  de betrouwbaarheid van de overheid geweld zou aandoen, wanneer  het college wederom zal meegaan in een nieuwe danwel gewijzigde aanvraag , terwijl  - gelet op de eerdere bouwplannen en de toelichting daarop - valt aan te nemen dat het in het bouwplan voorziene bouwwerk niet slecht wordt opgericht met het oog op het gebruik dat past binnen de definitie van hypermarkt , maar wederom de planologische uitgangspunten,  zoals vervat in de beheersverordening , ondergraaft .

- dat wij als gevolg hiervan onvoldoende vertrouwen hebben in het realiseren van een bouwplan dat niet alleen voldoet aan de bestemming maar ook daadwerkelijk overeenkomstig de bestemming wordt gebruikt en ingericht.

 

Draagt het college op

- Totdat is voorzien in een herzien planologisch regime uitsluitend medewerking te verlenen aan bouwplannen die volledig voldoen aan de planologische uitgangspunten verwoord in de vigerende beheerverordening en waarvan vaststaat dan wel wordt verzekerd dat het ook daadwerkelijk overeenkomstig de bestemming zal worden gebruikt.

- En alles in het werk te stellen om detailhandel, anders dan in de vorm van een hypermarkt, in dit gebied (Eeserwold), te voorkomen, daaronder begrepen een mogelijke herziening van het bestemmingsplan c.q. beheersverordening.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.