17 juli 2017

Reactie CDA op vertrek wethouder Bert Dedden

De behandeling van de perspectiefnota op 4 juli 2017 was een bijzondere. Niet zozeer de algemene beschouwingen of de vele ingebrachte moties; er sprong namelijk één motie uit. De drie oppositiepartijen – PvdA,VVD en ChristenUnie – kwamen met een gezamenlijke motie waarin het vertrouwen in wethouder Bert Dedden werd opgezegd. PvdA fractievoorzitter Trijn Jongman las de motie voor. Aan het daadwerkelijk indienen is het niet toegekomen, omdat de wethouder zijn conclusies trok, de eer aan zichzelf hield en staande de vergadering zijn vertrek aankondigde.

Het CDA gaf aan voor de motie te hebben gestemd en ook D66 vond z’n opstappen onvermijdelijk. Waarom? Naar dit tijdstip van aftreden lag een weg van anderhalf jaar ontevredenheid over het functioneren van de wethouder in het zogenoemde IGSD-dossier, de Integrale Sociale Dienst Steenwijkerland-Westerveld. De opmaat lag er dus al veel eerder.

Alle fracties hebben veel kritiek geleverd op het verzoek aan de raad om extra geld voor aanstelling van extra formatie bij deze Gemeenschappelijke Regeling, want dat is het. Een lastig fenomeen, deze bestuursvorm.Het begon met het rapport Vertrouwen, Ondernemen & Verbinden in december 2015. Hierin werd voor 2016 in totaal ruim één miljoen euro gevraagd voor ongeveer 15 nieuwe medewerkers (voor Steenwijkerland ongeveer € 800.000,--). Dit personeel moest zichzelf terugverdienen door 200 cliënten extra te laten uitstromen. De toenmalige BGL-wethouder Erik Damen had veel moeite met de verdediging. Een erg ambitieus plan. Toch werd het voordeel van de twijfel gegeven.

In december 2016 werd ook voor dit lopende jaar een dergelijk bedrag gevraagd. Wethouder Dahmen was inmiddels met ziekteverlof gegaan en Bert Dedden had zijn plek ingenomen. De raad stond opnieuw voor een dilemma. De raad was eerst een evaluatie beloofd over realisering van het bovengenoemde rapport. Deze evaluatie kwam te laat. Zonder dat de raad met het extra krediet voor een jaar had ingestemd, waren de arbeidscontracten voor de circa 15 medewerkers al getekend. Hiermee wordt staatsrechtelijk de raad als hoogste orgaan (met het budgetrecht) genegeerd.

Afgelopen maart werd er alsnog geëvalueerd. De doelstelling van 200 extra uitstroom was voor ongeveer 70% gehaald. Dit betekende dat over 2016 voor de inkomensvoorziening van cliënten ook nog een bedrag van € 780.000,-- (60 * € 13.000,--) nodig was, die niet was begroot.

Wel was erop ingezet dat een behoorlijk aantal bijstandsontvangers van profiel werd veranderd. Voor mensen zonder uitzicht op een baan naar een categorie met perspectief, met ondersteuning van een (reïntegratie)coach. Van groot belang is ook het besluit in maart 2017 om (toegangs) taken bij de IGSD weer terug te halen naar de gemeenten, als ook de uitkeringstaken. Andere werkgeversdiensten en specialistische taken zullen dan in een groter verband ronde de Arbeidsmarktregio Zwolle worden uitgevoerd. Kortom: de ontvlechting werd ingezet een Plan van Aanpak ligt er.

In dit licht gezien is het dan ook redelijk onvoorstelbaar dat in de raad van juni jl. opnieuw€ 800.000,-- per jaar wordt gevraagd en dat voor vier jaar. Hiervoor was geen onderbouwing en ook het gevraagde vergelijk met andere gemeenten – de benchmark – werd niet geleverd. Sterker nog: de benchmark was aangekondigd, maar nu bleek dat deze niet was opgevraagd. Ook door het CDA werd in juni een zienswijze ondersteund om niet akkoord te gaan met dezeextra middelen. Immers: de profielverandering was uitgevoerd en extra uitstroom werd niet meer gehaald. Waarom dan toch extra personeel en op grond waarvan?

De wethouder kon het niet uitleggen, gaf geen onderbouwing en de argumenten kwamen niet. Communicatief kon hij het onvoldoende verwoorden.

Op vier momenten gedurende de laatste anderhalf jaar zijn hierover heftige discussies geweest; het CDA was hierin constant en consistent.Toch heeft in de laatste week van juni het algemeen en dagelijks bestuur van de IGSD (de wethouders van beide gemeenten) gemeend in te moeten stemmen met de extra middelen voor de komende vier jaren, zij het onder voorwaarde dat er nog een onderbouwing moest komen. Om deze motivering is echter nadrukkelijk al drie keer eerder gevraagd. Met het eerste jaar erbij spreken we wel over € 4 miljoen extra voor onze gemeente.Wij zouden de motie van PvdA-VVD en ChristenUnie hebben gesteund; ook D66 zou dat hebben gedaan. Wij hebben aangegeven te weinig bestuurskracht en daadkracht te voelen. Hoe kunnen wij als raad nu op deze wijze de controlerende taak uitvoeren; één van de belangrijkste functies van de gemeenteraad!

Los hiervan hebben wij grote waardering voor het feit dat Bert Dedden BGL tot enorme bloei heeft gebracht. Hij was meer dan 15 jaar het boegbeeld van deze partij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.