15 november 2017

CDA zeer kritisch op plan locatie 'Gouden Engel'

Tijdens de politieke markt van 14 november sprak Erik Hilbink over de plannen van Woonconcept om te bouwen op de locatie 'Gouden Engel'

Voor de raad van 19 september stond het b&w-voorstel\besluit met betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan Tukseweg 1 op de lijst ingekomen stukken. Ter kennisneming.

Wij hebben op 19 september gevraagd het stuk ter bespreking aan te bieden aan de politieke markt, omdat wij ons ernstig zorgen maken over de invulling van deze locatieVolgens het voorstel is in 2007, tien jaar geleden! door de provincie een subsidie verleend in het kader van de bouwimpuls Overijssel. Omdat de provincie tot een afronding van de bouwimpuls wilde komen is een realisatieovereenkomst gesloten, waarin is afgesproken dat Woonconcept minimaal 14 sociale huurwoningen op deze locatie realiseert.Nu is er een plan ontwikkeld met 21!! Appartementen.In het voorstel is vermeld dat het grotere aantal woningen is ingegeven door financiële overwegingen (op zich kan ik me daarbij wel iets voorstellen) en vervolgens ook recht doet aan de afspraken die in het kader van de prestatieafspraken met woonconcept zijn gemaakt. Dit laatste is in dit verband, naar mijn mening voor deze locatie een drogreden, een reden die niet klopt maar wel aannemelijk lijkt. Wellicht past het in het gemeentebrede verhaal van prestatieafspraken met Woonconcept, maar niet op deze locatie!!Immers daarvoor geldt een realisatieovereenkomst voor minimaal 14 appartementenDe realisering van sociale huurwoningen door Woonconcept staat onder tijdsdruk, doordat de vorming van woningmarktregio's ertoe heeft geleid dat Woonconcept niet langer mag investeren in de uitbreiding van haar woningportefeuille in de gemeente Steenwijkerland. Voor dit plan geldt nog een uitzondering, omdat het binnen 2 jaar  in uitvoering wordt genomen. In een aanvullende overeenkomst is e.e.a. formeel geregeld, hetgeen betekent dat uiterlijk 12 juli 2018 moet zijn gestart. Ik verbaas me er dan over dat er eerst nu een voorontwerp plan ligt om een bouwplan te realiseren.Als er zo veel druk op ligt, dan zorg je er toch voor dat je z.s.m met plannen komt en niet zo'n anderhalf jaar later en de druk nog groter is!!U stelt in het voorstel dat vertraging in de planologische procedure ertoe kan leiden dat niet voor 12 juli kan worden gestart, met alle gevolgen van dien. Daarom is het zaak het voorontwerp z.s.m. In procedure te brengen.En dat nu, is precies de reden waarom  we het hier graag in de PM aan de orde willen hebben.In een bijeenkomst op 17 mei 2017 zijn plannen gepresenteerd aan de raadsleden.Er was zware kritiek op het ontwerp, met name massaliteit van het gebouw en de hoogte was onderwerp van kritiek.Nadat ook opmerkingen van welstand moesten worden verwerkt werd het ontwerp op 11 juli 2017 aan ons -raad- gepresenteerd. Ook toen is weer gewezen/kritiek geuit op de massaliteit van het gebouw.Nu wilt u een voorontwerpbestemmingsplan in procedure brengen op basis van het gepresenteerde pompeuze ontwerp.En dat lijkt mij bepaald niet slim!! omdat juist de massaliteit (ik heb het eerder enorm pompeus genoemd) grif gaat leiden tot bezwaren en de planologische procedure niet op tijd zal zijn afgerond, met alle gevolgen van dien!!Daarvoor willen wij u (ernstig)waarschuwen: zorg dat er een ontwerp ligt\\/ wordt gerealiseerd dat aanvaardbaar is. Voor belanghebbenden en omwonenden en inwoners. Minder pompeus, bombastisch, geen tweede Prinsenhove. De realisatieovereenkomst met 14 sociale huurwoningen biedt wat dat betreft ruimte.Ik begrijp best dat Woonconcept uit financiële overwegingen belang heeft bij het realiseren van meer appartementen dan de overeengekomen 14. Maar als bezwaar- en beroepsprocedures tot lange vertraging leiden, waardoor er uiteindelijk op 12 juli 2018 nog geen schop de grond in kan, dan staan we allemaal, inclusief Woonconcept met lege handen.Daarom de oproep om met Woonconcept te kiezen voor een minder pompeus gebouw,vooral aan de paardenmarktzijde. Luister goed naar de zienswijzen die straks tijdens de ontwerpbestemmingsplan procedure worden ingediend. Dus beperk de massaliteit!! Wat ik u daarom nadrukkelijk meegeef is om maar met onze oosterburen te spreken: in der beschrankung zeigt sich der Meister!! ( in de beperking toont zich pas de meester)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.