19 maart 2021

CDA Tubbergen: rekenfout in Regionale Energie Strategie

“Helft minder windmolens en zonnevelden nodig in Noordoost Twente”

Volgens het voorlopige ontwerp voor de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 zouden er circa 18 windmolens, 12 dorpsmolens en 100 hectare zonnevelden moeten komen in de vier Noordoost Twente gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal. Volgens Thijs Oude Steenhof van het CDA Tubbergen is dat aantal veel te hoog en bovendien zijn het er meer dan volgens onze regionale duurzaamheidsopgave nodig is: “Het CDA Tubbergen heeft zich altijd uitgesproken voor een duurzame toekomst, met een goede mix van energiemaatregelen, die draagvlak hebben onder de inwoners en waarbij we rekening houden met ons landschap. Daar willen we ons steentje aan bijdragen, maar niet ten koste van alles. Het CDA pleit daarom voor een realistisch aandeel in de totale duurzaamheidsopgave en wat ons betreft is dit bod te hoog en niet reëel.”

Het Nationaal Klimaatakkoord heeft tot doel om de CO2-uitstoot flink te verminderen: in 2030 met de helft en uiteindelijk moet Nederland in 2050 klimaatneutraal zijn. Het Klimaatakkoord vraagt aan de 30 energieregio’s om deze doelen uit te werken in een Regionale Energiestrategie. Noordoost Twente behoord tot de energieregio Twente. Hiervoor moet elke Twentse gemeente een bod doen, zodat ze gezamenlijk komen tot circa 50% duurzame opwek. Circa 30% van het energieverbruik moet opgewekt worden door middel van grootschalige opwek op land (zon en wind).

Afgelopen jaar is bij de totstandkoming van de concept-RES door de regio Twente een bod ingediend van 1.500 GWh voor 2030. Dit komt neer op 50% van het elektriciteitsverbruik van de regio Twente door middel van alleen grootschalige opwek. Daarmee heeft de regio Twente een zeer ambitieus bod neergelegd en ruim 20% meer dan de landelijke ambitie. Dat bod is overgenomen in het voorlopig ontwerp voor de RES 1.0.

Binnen Twente komt het aandeel van de vier NOT-gemeenten uit op 335 GWh. Oude Steenhof: “We hebben de cijfers doorgerekend en dat zou betekenen dat we in 2030 al 90% van het eigen verbruik gaan opwekken via grootschalige opwek; maar liefst drie keer zoveel als de landelijke doelstelling en bijna twee keer de Twentse doelstelling. Bovendien ligt het bod van Noordoost Twente een stuk hoger dan het aandeel van de andere Twentse gemeenten. Hoewel we duurzaamheid een warm hart toedragen is dit bod wat ons betreft te fors. Ambtelijk is ons gezegd dat de cijfers kloppen en onze doorrekening ook. We gaan de wethouder dan ook vragen om nog eens zorgvuldig naar het reeds gedane bod te kijken en te komen met een meer realistisch voorstel.”

Die grootschalige opwek heeft een grote impact op ons landschap, de natuur en niet in de laatste plaats op onze inwoners. Grote delen van Noordoost Twente zijn als Natura2000-gebied en Nationaal Landschap bestempeld. Het gebied dankt deze aanwijzing aan enkele speciale karakteristieken, zoals het verkavelingspatroon, de geologische opbouw en de landgoederen, die samen tot een als harmonisch ervaren landschap leidden. Dit heeft ervoor gezorgd dat we Twente landelijk gezien aanprijzen als “Landgoed van Nederland”, maar dat betekent ook dat we de identiteit van het gebied moeten behouden en versterken.

Hubert Stevelink (eveneens raadslid CDA Tubbergen) licht toe: “Het CDA Tubbergen vind het belangrijk dat inwoners betrokken worden in het proces en hun stem laten horen, zowel positief als negatief. Vanuit de gemeenten zijn de afgelopen jaren diverse sessies gehouden met de gemeenteraadsleden. Ook vinden we dat inwoners tot op heden nog onvoldoende meegenomen zijn in de opgave waar we vanuit het Klimaatakkoord voor staan. Door de uitbraak van Corona is dit nagenoeg uitsluitend met dorpsraden geweest, maar zeker gezien de impact op onze leefomgeving vindt het CDA Tubbergen dat het belangrijk is om hierover meer te communiceren met onze inwoners.”

Naast het effect op ons landschap, natuur en inwoners, kan dit bod ook nog eens een behoorlijk negatief financieel effect geven. Wanneer het concept-bod rond de zomer door de gemeenteraden worden geaccepteerd, dan binden wij ons als Noordoost Twente-gemeenten aan de 335 GWh als een minimale leververplichting in 2030. Alles wat we niet halen zal ofwel financieel gecompenseerd moeten worden naar het rijk ofwel een verhoogde ambitie voor na 2030 met zich mee brengen. Vrijblijvend is het in ieder geval niet.

Wij pleiten dan ook voor een realistischer bod. Het betreft ten slotte een minimale verplichting, geen maximale. Met een realistischer bod hoeft je ambitie niet te stoppen bij het behalen daarvan, maar kan je verder gaan met extra initiatieven die vanuit de inwoners komen, een veel veiliger scenario. Daar komt nog bij dat momenteel alle RES regio’s gezamenlijk al boven de 35.000 GWh zitten. De landelijke doelstelling van 35.000 GWh in 2030 wordt dus waarschijnlijk ruimschoots gehaald.”

Oude Steenhof vult aan: “We hopen dat inwoners en politici zich realiseren wat voor impact het te ambitieuze concept-bod van de regio Noordoost Twente op inwoners, landschap en natuur heeft. Het CDA Tubbergen zet zich hiervoor in en verzoekt de wethouder om een reëler bod neer te leggen dat draagvlak heeft onder de bevolking en de discussie te starten over onze inzet in de RES Twente. Wij willen aan de Klimaatdoelstellingen voldoen, maar dan wel met een realistisch aandeel in de totale duurzaamheidsopgave.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.