19 juli 2017

CDA fractie scherpt Detailhandelsstructuurvisie aan

De CDA fractie heeft tijdens de behandeling van de Detailhandelsstructuurvisie 2017 – 2022 in de Raadsvergadering van 18 juli jl. een aantal duidelijke keuzes gemaakt. Het gaat hierbij over keuzes wat wel en niet mag in het kader van detailhandel in Twenterand. De fractie vindt dat detailhandel, daar waar mogelijk, geconcentreerd moet worden in de kernen, om leegstand van winkelpanden zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast is de fractie van mening dat de contacten en afstemming met het Detailhandelsplatform en haar ondernemers moeten worden verbeterd en dat de gemeente handhavend moet optreden wanneer afwijkingen van de voorschriften worden geconstateerd.

 

Wat de CDA  fractie betreft mag detailhandel op bedrijventerreinen zeer beperkt en alleen onder strakke voorwaarden worden toegestaan. Woordvoerder Jeroen Klinkhamer; ‘detailhandel op de bedrijventerreinen in Twenterand is niet toegestaan, behalve wanneer het goederen betreft die in het pand gemaakt worden en er sprake is van een vloeroppervlak voor de detailhandel van maximaal 100 m2’. Ook vind het CDA dat nieuwe aanvragen voor bijvoorbeeld kapsalons aan huis in de buurten beperkt moeten worden. Bestaande thuiskappers kunnen overigens hun werkzaamheden voortzetten. De CDA fractie vind dat dit soort activiteiten in de kernen thuishoren en niet in woonwijken. Daarvoor werden op initiatief van de CDA en GBT fractie, met instemming van haast alle fracties, de voorwaarden aangescherpt. Alleen Fractie Laarman stemde niet in met de aanscherping. Om de gemaakte keuzes te bewaken vinden alle politieke partijen dat er door de gemeente op de aangescherpte voorschriften gecontroleerd moet worden. Er wordt daarom in de toekomst bij afwijkingen strakker door de gemeente opgetreden. De CDA fractie heeft er ook bij het college op aangedrongen het overleg en de afstemming met het Detailhandelsplatform Twenterand te verbeteren. Op initiatief van de CDA fractie werd hiervoor een motie in stemming gebracht die raadsbreed wordt ondersteund. Al met al heeft Twenterand hierdoor een actuele Detailhandel structuurvisie vastgesteld, waarmee de uitdagingen voor de komende jaren in de lokale economie prima kunnen worden tegemoet getreden. Op deze manier heeft het CDA haar bijdrage geleverd, om samen te werken aan gezonde en vitale kernen in Twenterand.

 

Voor vragen kunt u zich wenden tot:

 

Jeroen Klinkhamer – woordvoerder Economie CDA fractie

Tel: 0546-659971

Mail: j.klinkhamer@twenterand.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.