25 januari 2018

CDA Twenterand wil fietspad De Pollen – Bruinehaar

Tijdens de raadsdebatten van dinsdag 23 januari jl. heeft de CDA fractie gepleit voor een fietspad van De Pollen naar Bruinehaar. De noodzaak voor een fietspad voor een veilig woon-,werk-en schoolverkeer van De Pollen naar Bruinehaar is al veelvuldig aangegeven door de inwoners van De Pollen en Bruinehaar. De ontsluiting past volgens de CDA fractie prima in de ontwikkelingen rond het Natura2000 gebied Engbertsdijksvenen.

Tijdens de debatten werd ook door de KNNV gepleit voor het veiliger maken door een fietspad, aan te leggen naast de verbindingsweg De Pollen – Bruinehaar. Daarnaast is de KNNV van mening dat dit fietspad onderdeel uit zou moet maken van de ontsluiting van het natuurgebied Engbertsdijksvenen. CDA raadslid Bertus Wessels: ‘In het kader van de vernatting van de Engbertsdijksvenen is er bij de provincie compensatiegeld beschikbaar. Wij zijn van mening dat van deze middelen een deel ingezet moet worden om het gebied rondom de Engbertsdijksvenen aantrekkelijker en recreatiever te maken. Dan gaat het om de fietsers en wandelaars. Daar hoort een zeker veilig fietspad tussen De Pollen en Bruinehaar bij’. De CDA fractie is van mening dat er sprake is van een gebied met fantastisch natuur van internationale allure. Ook het al aanwezige Veenmuseum draagt bij aan deze goede recreatieve voorziening en de juiste beleving van dit unieke gebied. Tijdens de raadsvergadering van 6 februari zal de CDA fractie een motie indienen om dit initiatief op de agenda van het college geplaatst te krijgen. De fractie hoopt daarbij voldoende steun van de overige fracties te verkrijgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.