21 april 2021

Centrumvisie Vriezenveen

Ongeveer 2 jaar geleden is de gemeente een samenwerking aangegaan met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) om gezamenlijk te komen tot een revitaliseringsprogramma voor de centrumontwikkeling van Vriezenveen. Ook zal er gekeken worden door de HMO naar de centrumvisie Vroomshoop. De gemeente heeft aan de lokale ondernemers gevraagd mee te denken; de zogenoemde Koplopergroep.  

Het CDA maakt zich samen met de VOV, de Vriezenveense Ondernemers Vereniging zorgen om de leegstand. Er zijn de laatste jaren veel panden leeg komen te staan en die worden nauwelijks opnieuw verhuurd. Het centrum van Vriezenveen verpaupert en is niet aantrekkelijk.  In de afgelopen 2 jaar is er nauwelijks iets gebeurd en de VOV voelt zich niet gehoord door het college. Er is dan ook veel frustratie en onbegrip bij de lokale ondernemers.

Met inachtneming van de coronaregels is het CDA  raadslid Frouwke Bramer bij enkele lokale ondernemers op bezoek geweest, o.a. bij de woordvoerder van de VOV, de heer Luc Goossen. 

Naar aanleiding van bovengenoemde bezoeken heeft het CDA bij monde van Frouwke Bramer in een recent raadsdebat kritische vragen gesteld aan de wethouder. Daarbij kwam ook de verplaatsing en nieuwbouw van de Aldi in Vriezenveen aan de orde.  Een van de vragen vanuit het CDA aan de wethouder was wat hiervan de toegevoegde waarde is voor de centrumvisie en of deze nieuwbouw bij het gehele revitaliseringsprogramma behoort. Ook over de gemaakte kosten, o.a. door de inhuur van externe bureau’s heeft het CDA vragen gesteld. Daarnaast heeft Bramer de wethouder verzocht de brief die de VOV op 17 maart aan het college heeft gezonden spoedig te beantwoorden; de wethouder heeft toegezegd dat de VOV binnen een week antwoord zou krijgen.

Tijdens een raadsinformatieavond hebben we als gemeenteraad kennisgemaakt met buro Maan, een extern buro ingehuurd door de gemeente via de HMO. Het CDA is kritisch over de inhuur van buro Maan. Weliswaar is een fantastisch plaatje geschetst van hoe het midden van Vriezenveen er aantrekkelijker uit zou kunnen komen te zien, maar met de aankleding van het midden van Vriezenveen met o.a. aantrekkelijke verlichting, bomen en ander groen ondergaat het midden een metamorfose op papier, vraagt het CDA zich af wat dit bijdraagt aan de revitalisering buiten het feit dat het er mooi uit ziet.

De door het CDA schriftelijk gestelde vragen met de antwoorden van de wethouder volgen hierna:

  1. Toen de wijk Weemelanden werd gebouwd is in het beeld- kwaliteitsplan afgesproken dat alle kappen in Nood- Zuid richting gebouwd moesten worden, moet de Aldi hier ook aan voldoen?  Graag toelichting van het antwoord . 

De bebouwing is noord- zuid gericht. Doordat pand voorzien is van plat dak, is er geen sprake van een nokrichting.

  1. Zijn er ook plannen voor het oude Aldi gebouw en is er ook ooit een scenario bedacht om de Aldi op de plek te houden en daar dan uit te breiden? ​

Er zijn geen concrete plannen voor het oude Aldi gebouw. Detailhandel blijft mogelijk, en deze locatie is interessant voor ondernemers die zich vanuit de periferie in het centrum willen vestigen. Een compact, vitaal en duurzaam winkelcentrum is zowel de ambitie van het college als van de VOV. De huidige locatie van de Aldi uitbreiden is niet mogelijk, omdat een groter winkeloppervlak ook meer parkeerplaatsen vraagt. Die ruimte is er op deze locatie niet.

  1. VOV ziet graag dat het college zich inspant om de leegstand terug te dringen door het voor ondernemers die zich willen vestigen aantrekkelijk te maken. Zijn hier door HMO en/of buro Maan suggesties voor gedaan?

De VOV is vertegenwoordigd in de koplopersgroep en is bij de totstandkoming van de centrumvisie betrokken. ​Het doel van de centrumvisie is om het centrum aantrekkelijker te maken. De centrumvisie richt zich met name op de openbare ruimte. Een aantrekkelijk centrum versterkt het ondernemersklimaat. 

  1. Kan de wethouder globaal aangeven hoeveel gelden er beschikbaar zijn vanuit de gemeente voor deze centrumvisie en hoeveel daarvan al is uitgegeven? Daar heb ik bij gezegd dat dit ook schriftelijk beantwoord mag worden als de wethouder dit niet weet.  De wethouder heeft geantwoord dat er subsidie vanuit de provincie was van 83.000 euro en de verdere beantwoording kwam schriftelijk.  ​

De provinciale subsidie (Stadsarrangement) is ingezet om de centrumvisie op te stellen. De subsidie bedraagt €30.000,-. Naast het opstellen van de centrumvisie is de subsidie aangevraagd voor een coördinator/centrummanager om uitvoering te geven aan de centrumvisie. Daarnaast is er vanuit de 'stado' gelden €500.000,-  gereserveerd voor verdere uitwerking en uitvoering van de centrumvisie. Ook is de gemeente Twenterand met de Provincie Overijssel in gesprek voor een tweede stadsarrangement.

 

Alhoewel de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de Aldi vorig jaar al is afgegeven kan er nog niet begonnen worden doordat er bezwaar is aangetekend, o.a. door de VOV, voor de verplaatsing/nieuwbouw van de Aldi.  De hamvraag is of de gemeente de zogenaamde kruimelregeling terecht heeft toegepast.  Het bezwaar ligt bij meervoudige rechters, we zijn nog in afwachting van het antwoord.

We houden u op de hoogte

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.