05 juli 2019

College Twenterand beantwoord niet de vragen rondom SOWECO, de indruk dat er al een voorgenomen besluit is wordt versterkt hierdoor

In de afgelopen raadsvergadering is via een motie Vreemd (zo wordt een agendapunt welke niet op de agenda stond genoemd) Soweco aan de orde geweest.  De bijdrage van de CDA fractie, verwoord door Frouwke Bramer,  was als volgt:  

Er is onrust ontstaan bij een heel kwetsbare groep mensen; terwijl zij juist duidelijkheid, regelmaat en een vaste structuur nodig hebben. Onzekerheid over hun toekomst bij SOWECO. 

De informatie die de gemeenteraad ontvangt is divers en geeft te denken.   Volgens het bestuur van SOWECO ( bestaande uit  6 wethouders van de 6 participerende gemeenten) wordt er onderzoek gedaan naar 1 voorkeursscenario waarin de gemeente Almelo enig aandeelhouder wordt en alleen nog de wettelijke taken uitgevoerd gaan worden. Dit staat haaks op de afspraak die loopt tot 2021 waarin SOWECO een doorontwikkeling heeft ingezet met de oprichting van SOWECO NV waar een verbreding van diensten wordt aangeboden en zo meer kwetsbare mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen worden. Tevens wordt er op deze manier winst gegenereerd. De gemeente moet een betrouwbare partner zijn, waarom vaart de gemeente dan nu opeens een andere koers? 

Voor het CDA is het een complexe situatie waar nog veel onduidelijkheid  heerst doordat volgens het CDA nog niet alle informatie is aangereikt om een duidelijk beeld te kunnen vormen en te begrijpen waarom het bestuur van  SOWECO afwijkt van de gemaakte afspraken die gelden tot 2021; plannen waarmee nu al (financiële)  resultaten worden geboekt en waar meer mensen aan werk geholpen zijn.  Het CDA wil een weloverwogen besluit kunnen nemen en dat kan pas als alle informatie boven tafel is en de vragen die er zijn naar behoren zijn beantwoord.  Het gaat hier niet om politiek gewin, maar om een grote groep kwetsbare mensen die afhankelijk zijn en onze hulp nodig hebben om te kunnen participeren in onze samenleving. Deze mensen mogen niet de dupe worden. 

  Situatieschets:

Er wordt nu een onderzoek gedaan naar 1 voorkeursscenario waar Almelo de enige aandeelhouder wordt en we terug gaan naar de wettelijke taken. Dit onderzoek geeft veel onrust, terwijl we juist bij deze kwetsbare groep mensen moeten voorkomen dat hun wereld totaal op de kop staat, zij hebben juist rust, regelmaat en structuur nodig.  Deze mensen moeten deel uit blijven maken van de maatschappij, moeten een dagbesteding hebben

Dit voorkeursscenario wordt onderzocht terwijl de RvC en de OR respectievelijk pas veel later en er niet bij betrokken is.  Wat is hiervan de reden?  Over het algemeen is het zo dat in een organisatie waar veranderingen op stapel zijn, juist zoveel mogelijk en als 1e partij, deze overlegorganen erbij betrokken worden, om draagvlak te creëren.

Waarom is dit door het DB omzeild? Terwijl het hier gaat om de arbeidsplek van kwetsbare personen in het arbeidsverkeer?

Er liggen afspraken met Soweco NV die lopen tot 2021. Kan de wethouder aangeven waarom er nu gekozen is om een onderzoek uit te laten voeren naar een voorkeursscenario?   Wordt in dit onderzoek ook een vergelijking gemaakt met de afspraken die gemaakt zijn voor Soweco NV?  Immers: Soweco NV zal zich door ontwikkelen tot een maatschappelijke onderneming.

Als de gemeente Twenterand deze mensen zelf moet gaan onderbrengen, hoe gaan we  dit dan doen? Hebben wij wel de expertise en professionaliteit hiervoor in huis? Hebben we ook de contacten en netwerken die Soweco en Soweco NV hebben?

Overige vragen aan de wethouder: is er daadwerkelijk nog geen standpunt ingenomen nu er 1 voorkeursscenario wordt onderzocht?

Als blijkt dat er enorme financiële en juridische consequenties voor de gemeente Twenterand zijn, is het dan denkbaar dat dit voorkeursscenario vanuit het DB van tafel gaat en dat er gekeken wordt naar alternatieven. 

Is het bijvoorbeeld  mogelijk om te participeren met anderen gemeenten zoals bijvoorbeeld Tubbergen of Wierden?

Heeft dit  voorkeursscenario nog consequenties voor de detacheringsovereenkomst die er ligt met Larcom?

Het CDA is van mening dat er een duurzame oplossing moet komen en daar willen we als CDA fractie graag in mee denken. We moeten alles in het werk stellen om deze kwetsbare doelgroep een veilig gevoel te geven. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor deze mensen en er voor zorgen dat we ze een baan/werkgarantie kunnen bieden. Deze mensen moeten geen onrust krijgen, ze gedijen juist bij structuur, regelmaat.

Ook als oppositiepartij wil het CDA graag meedoen met het zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing voor deze groep  kwetsbare mensen. We willen graag betrokken worden en meegenomen worden in het proces.

Het CDA wil het college oproepen om geen onomkeerbare besluiten te nemen voor duidelijk is wat de consequenties voor SoWeCo zijn en welke consequenties heeft het voor de gemeente

Helaas heeft wethouder Abbema ervoor gekozen om zich volgens haar woorden “te beperken” tot de raadsbrief van 21 mei jl. en geeft geen antwoord op de gestelde vragen. Ook de vragen van andere partijen worden niet beantwoord. In de schorsing bespreken we dit met PvdA-Gl, VVD, PVV en SGP. Ook zij betreuren dit, evenals het CDA, ook omdat er een gevoel ontstaat dat niet alle informatie bekend is, er wellicht al een voorgenomen besluit genomen is en de gemeenteraad min of meer voor een voldongen feit gesteld wordt.

Het CDA gaat via de gebruikelijke procedure (zogenaamde artikel 40 vragen) de gestelde vragen schriftelijk aan de wethouder voorleggen en wachten het antwoord af.

 

Namens CDA fractie,

Frouwke Bramer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.