03 juni 2020

Inbreng CDA fractie en vragen m.b.t. Soweco

Gisteravond was het raadsdebat over Soweco waar het raadsvoorstel van het college voorlag om de GR Soweco op te heffen.  Hier kunt u zowel de inbreng van het CDA als de vragen die vandaag schriftelijk naar het college zijn verzonden lezen. 

 

Namens de CDA fractie Frouwke Bramer

 

Inbreng raadsdebat 2 juni 2020

 

Het raadsvoorstel dat voorligt vraagt de raad in te stemmen met de opheffing van de GR SOWECO. En dat terwijl nog niet duidelijk is wat daarvoor concreet in de plaats komt. De raad weet niet hoe de transitie- en uitvoeringsplannen eruit gaan zien en in de contourennota staat weinig concreets.

Ook de kosten die met dit alles gemoeid gaan zijn niet duidelijk. Wat is het financiële effect voor de gemeente Twenterand?

Onduidelijk is nog wat nodig is voor de dienstverlening aan de brede doelgroep. Want in de contourennota staat duidelijk dat we ons in de uitvoering gezamenlijk met SOWECO richten op de dienstverlening aan de brede doelgroep.
Hoe ziet die dienstverlening eruit? Hoeveel mensen zijn er nodig om de dienstverlening aan de brede doelgroep uit te voeren? En worden daarvoor nieuwe krachten aangetrokken of nemen we daarvoor de huidige medewerkers van SOWECO over? En wat zijn daarvan de kosten voor onze gemeente?

Als we naar de financiën kijken in de voorliggende stukken, lezen we dat het afgelopen jaar 2,2, miljoen resultaat is neergezet door SOWECO NV. Als we de GR opheffen en de NV ontmantelen, hoe denkt de gemeente Twenterand dan eenzelfde resultaat te behalen? En mocht dat niet lukken, hoe gaan we dan om met dat financiële verschil?

Het CDA begrijpt dat de gemeente de groep mensen die binnen het beschutte werk vallen dichterbij zich wil houden en daarop meer regie wil voeren. Maar moet het daarvoor onderdeel van onze gemeentelijke organisatie worden? Met deze groep zeer kwetsbare mensen moet heel zorgvuldig worden omgegaan want ze zijn grotendeels afhankelijk. Het CDA is van mening dat de politiek door het grote belang wat hier speelt een rol moet blijven vervullen en niet dat alles in het gemeentehuis wordt geregeld. Wij willen dus een actieve en besluitvormende rol blijven spelen als raad, ook als het gaat om het transitie- en uitvoeringsplan dat moet worden opgesteld.

In de raadsbrief wordt alleen gesproken over beschut werk. Maar in de contourennota praten we over een bredere groep. Het beschutte deel gaat naar de gemeente, de bredere doelgroep die onder de participatiewet valt, gaat naar de werkpleinen van de deelnemende gemeenten. Echter bij het werkplein ligt niet de focus op deze groep mensen, er zijn er immers veel meer die, zeker in deze bijzondere tijd, steun en hulp van het werkplein inroepen. Juist bij SOWECO krijgt deze groep alle aandacht. In het lokale plan lezen wij over enkele werkfit trajecten vanuit onze gemeente. Wordt enkel dat bedoeld met onze dienstverlening aan de brede doelgroep gezamenlijk met SOWECO? En zo nee, wat dat wel?

We lezen dat de gemeenten mensen van SOWECO overnemen, waaronder ook staf en leiding. Zij komen rechtstreeks in dienst bij de gemeenten. Maar waaruit bestaat dan de nieuw op te richten stichting?  Wie vallen onder de stichting? En welke activiteiten vinden plaats in die stichting? De infrastructuur zal in stand blijven, wat houdt dit in? Hoe ziet die infrastructuur en straks uit? En voor wie? In de raadsbrief wordt vooral gesproken over beschut werk, in de contourennota wordt een bredere groep genoemd.

 

 

 

In deze coronatijd wilt u een goedlopend bedrijf als SOWECO opheffen wat goed draait. En dat terwijl  de economie naar verwachting met 7,2% krimp te maken krijgt. De GR SOWECO wordt opgeheven, maar er is nog niets duidelijk van wat er voor in de plaats komt. Zoals het CDA het leest is er weinig concreet, we spreken dan ook van een contourennota.

 

Het CDA is van mening dat er eerst een gefundeerd en gedegen plan moet komen waarin alles is uitgewerkt voordat het raadsvoorstel voor opheffen van de GR SOWECO aan de orde is. Dit is een vreemde gang van zaken en voor ons ook de omgekeerde volgorde: eerst iets opheffen en dan kijken naar iets nieuws.

 

Technische vragen en onbeantwoorde vragen nav debat Soweco 2 juni 2020 van de CDA fractie

 

Het raadsvoorstel dat voorligt vraagt de raad in te stemmen met de opheffing van de GR Soweco.  Het CDA vindt dat er onvoldoende duidelijkheid is over wat hier concreet voor in de plaats komt.  We weten niet hoe de transitie- en uitvoeringsplannen eruit gaan zien en in de contourennota staat weinig concreets.

 

Daarom heeft het CDA de navolgende vragen aan het college ter beantwoording, graag ruim voor de raadsvergadering van 16 juni as.

 

1                 In de contourennota staat dat we ons in uitvoering richten op de dienstverlening aan de brede doelgroep?  Hoe ziet die dienstverlening er uit?  Hoeveel mensen (FTE) zijn hiervoor nodig? Zijn deze fte nieuwe medewerkers of medewerkers vanuit Soweco. Wat zijn de kosten hiervan voor onze gemeente?

 

2                 Het CDA begrijpt dat de gemeente de groep mensen die binnen het beschutte werk vallen dichterbij wil houden en daarop meer regie wil voeren.  Moet het daarvoor onderdeel van de gemeentelijke organisatie worden of kan dit ook op een andere manier?

 

3                 In de raadsbrief wordt alleen gesproken over beschut werk, in de contourennota over een bredere doelgroep.  Kunt u uitleggen wat precies de bedoeling is?

 

4                 De bredere doelgroep die onder de P-wet valt, gaan naar het werkplein.  Bij het werkplein ligt de focus echter niet op deze groep mensen, die juist heel veel hulp en begeleiding nodig hebben,  hoe ziet het college dit? 

 

5                 In het lokale plan lezen wij over werkfit trajecten vanuit de gemeente. Wat wordt hier precies mee bedoeld?

 

6                 Waaruit bestaat de nieuw op te richten stichting? Wie vallen onder deze stichting? Welke activiteiten vinden plaats in deze stichting en hoe ziet de infrastructuur eruit van de stichting?

 

7                 U wilt een goedlopend bedrijf als Soweco opheffen in deze coronatijd waardoor de economie naar verwachting met 72,% krimp te maken zal krijgen.  U doet dit, zonder duidelijk te hebben hoe de nieuwe situatie eruit komt te zien.  Kunt u uitleggen waarom u zo gefocust bent op de datum van 1 januari 2021 opheffing GR Soweco?

 

8                 Als we naar de financiën kijken lezen we dat Soweco NV het afgelopen jaar 2,2 miljoen resultaat heeft neergezet, hoe denkt het college dat wij als gemeenten eenzelfde resultaat neerzetten?

 

9                 Het CDA is van mening dat er nu nog veel te weinig duidelijk is over de nieuwe stichting.  Het CDA vindt het belang van deze groep mensen te groot om dit zomaar over te hevelen naar de gemeente en daarmee de zeggenschap te verliezen om nog te kunnen ingrijpen en te sturen.  Is het niet mogelijk dat de gemeenteraad een intentie voorstel van het college krijgt, waarin het college de raad vraagt om als intentie in te stemmen met de opheffing van de GR Soweco en dat de opheffing van de GR Soweco een feit is zodra de nieuwe stichting staat en niet alleen de contouren zoals nu het geval is?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.