01 juli 2020

Soweco - Raadsvergadering 30 juni 2020

Het CDA heeft 2 juni jl. in het debat al aangegeven dat naar de mening van het CDA op dit moment nog niet voldoende duidelijk is hoe de transitie- en uitvoeringsplannen er uit gaan zien.  Ook is niet duidelijk wat nodig is voor de dienstverlening van de brede doelgroep, evenals de financiën die met dit alles gepaard gaan en bovendien krijgen we te maken met een krimpende economie door de corona crisis.

Daarom heeft het CDA vanavond tijdens de raadsvergadering te kennen gegeven dat het CDA het voorgenomen besluit om de GR Soweco op te heffen nu niet wil nemen, maar dat er eerst meer duidelijkheid verkregen moet worden over de nieuw te vormen stichting in een gefundeerd en gedegen plan. 

Er is de afgelopen weken veel overleg geweest tussen de oppositie partijen PVDA-GL, SGP en PVV. Ook is er nog contact geweest met Soweco en uiteindelijk is er een amendement ingebracht van bovengenoemde partijen met als voorstel de GR Soweco per  1 juli 2021 om zo meer tijd te creëren om met een goed en gedegen transitieplan te komen. In het amendement staat dat het college de raad moet betrekken bij de besluitvorming en de inrichting van de nieuwe uitvoeringsorganisatie die voldoet aan datgene wat is afgesproken met het Dagelijkst Bestuur Soweco en de Raad van Commissarissen van Soweco. 

Stemverklaring

Het CDA is van mening dat de contourennota en de thans voorliggende informatie te summier is om nu in te stemmen met het raadsvoorstel om de GR Soweco per 1 -1-2021 op te heffen.  Daarom zal het CDA tegen het raadsvoorstel stemmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.