10 juli 2019

Twijfels over de financiële voorstellen van de kadernota

Tijdens de behandeling van de kadernota op 9 juli 2019 is de CDA fractie tot de conclusie gekomen dat het een kadernota betreft met nog veel open einden. Een niet sluitende kadernota die aan ons werd voorgelegd om zoekrichtingen aan te geven waar de dekking gezocht kon worden. Dit lijkt wel de omgekeerde wereld. Het is toch de taak van het college om dat aan te geven?

Natuurlijk wil het CDA meedenken echter hebben we daar wel de juiste informatie voor nodig. Helaas ontvingen we deze pas afgelopen week waardoor alle partijen zich slecht konden voorbereiden. Het spreken over een “solide en transparant financieel beleid”  is wat het CDA Twenterand betreft dan ook nu nog zeker niet op zijn plaats. Een belangrijke rol van de gemeenteraad is de controlerende taak op het beleid en uitvoering en daarvoor is het nodig dat de raad daar voldoende en tijdig informatie over krijgt.

De CDA-fractie realiseert zich dat er een grote financiële uitdaging ligt op het gebied van het Sociale Domein voor de gemeente Twenterand. Wij hebben dan ook vragen gesteld over de reserve sociaal domein en hebben als antwoord ontvangen dat het verwachte saldo onder de 3 miljoen euro zou uitkomen. Dit bedrag ligt onder het gewenste weerstandsvermogen, de wethouder financiën sprak in zijn reactie zelfs zijn zorgen hierover uit. Het CDA Twenterand vindt het dan vreemd dat dan toch uit onder andere de reserve Coalitiebeleid een bedrag van 1.628.800 euro voor de komende drie jaar zal worden besteed! Dit bedrag zal worden uitgegeven aan niet wettelijke taken, dat zijn de taken die de gemeente niet hoeft uit te voeren. Dit is een eigen keuze van deze coalitie.

De CDA-fractie wacht op een meer inhoudelijke uitwerking van een aantal plannen en onderzoeken. Hiervoor hebben wij een aantal moties en amendementen ingediend.

Voor de gehele inbreng/moties en amendementen, klik op deze link

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.