19 januari 2013

Uitgelicht: CDA- wethouder Jan Binnenmars

Na de publicatie van de top 25 van bestuurders die recentelijk in de Roskam verscheen en waar CDA wethouder Jan Binnenmars op de 19e plaats staat, vindt Frouwke Bramer, vice voorzitter van CDA-afdeling gemeente Twenterand het een geschikt moment om Jan Binnenmars voor het voetlicht te laten komen.

Bramer schetst de loopbaan van Binnenmars binnen het CDA Vriezenveen.

Jan Binnenmars werd in 1995 gekozen als bestuursvoorzitter van de  CDA-afdeling Vriezenveen.

In 1998 begon hij zijn politieke carrière als raadslid, tevens fractievoorzitter en werd in 2006 wethouder voor het CDA in het college Twenterand.

De CDA-er beheert de portefeuille Zorg en Onderwijs. Na zijn herverkiezing in 2010 behield hij deze portefeuille en kreeg hij er Sociale Zaken bij.

Genoemde portefeuille is Binnenmars op het lijf geschreven: hij voelt zich verantwoordelijk voor de medemens, met name voor degenen die niet zo goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dat is ook de reden waarom Binnenmars zich indertijd aansloot bij het CDA weet Bramer.

De wethouder is lokaal verantwoordelijk voor heel veel zaken, vallende binnen deze portefeuille.

Met de nieuwe rijksoverheidsregelingen waarbij het rijk steeds meer taken overlaat aan provincie en gemeente, moet je zien dat je als gemeente, en dus ook als verantwoordelijk wethouder, met minder geldmiddelen, toch die zorg verleent aan degenen die dit echt nodig hebben, met de verwachting dat je in elk geval in de basisbehoefte voor iedereen kunt blijven voorzien. Met zorg op maat, ketenzorg en de Centra voor Jeugd en Gezin is de basis hiervoor in elk geval gelegd binnen onze gemeente.

Ook regionaal en provinciaal is de CDA-wethouder behoorlijk actief. Zo is hij vorige maand gevraagd om voorzitter te worden van de visitatiecommissie GGD Regio Twente, is hij voorzitter van de subregionale stuurgroep WMO en lid van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur SoWeco.

Binnenmars is portefeuillehouder Internationaal Regio Twente en is daarom met enige regelmaat in Brussel. Binnen de Regio Twente heeft hij ook  een grote verantwoordelijkheid bij het co√∂rdineren van alle veranderingen die voor de gemeenten plaatsvinden in de Jeugdzorg, begeleiding ABWZ, Passend Onderwijs en de Participatiewet, voorheen de Wet Werken naar Vermogen.

Binnenmars is regionaal lid van de Adviesraad Menzis en heeft provinciaal zitting in Platform Sociaal Domein VNG Overijssel.

Sinds zijn aantreden als CDA wethouder met voornoemde portefeuille, heeft Binnenmars al flink wat gerealiseerd binnen de gemeente Twenterand:

Op het terrein van Onderwijs zijn o.a. brede scholen gerealiseerd in Den Ham, Vriezenveen

en Westerhaar, MBO opleidingen vanuit het ROC gestart bij de BOVO, onderwijs op Havo/VWO-niveau vanuit het Noordik in Vroomshoop. 

 

Binnen de portefeuille Sociale Zaken wordt gewerkt aan het behoud van beschut werken bij

Soweco en subregionale beleidsvorming ten aanzien van arbeidsmarktbeleid. Ook het

project schuldhulpmaatje is van start gegaan.

 

Op het gebied van Zorg zijn er in alle grote kernen Centra voor Jeugd en Gezin gekomen en is

de samenwerking tussen diverse instellingen rondom (Jeugd)zorg middels de Beleidsgroep

Jeugd tot stand gekomen. Verder zijn er een aantal pilots uitgevoerd rond aanpak overlast,

verslaving en zorg.

 

Binnen de portefeuille van deze CDA-wethouder zijn vanuit Rijksoverheid ingrijpende

veranderingen gaande die ons allemaal aangaan en waar binnen de gemeente met de grootste

zorg en precisie moet worden gewikt en gewogen. Landelijk opgelegde bezuinigingen maken

het de gemeente geenszins gemakkelijk, zij nopen vaak tot drastische ingrepen en

besluitvorming.

Binnenmars is zich welbewust van de verantwoordelijkheid die je als wethouder hebt en ziet

zijn lidfuncties in de verschillende besturen lokaal, regionaal en provinciaal dan ook als een

verlengde van zijn wethouderschap.  Gezamenlijke beleidsvorming en besluitvorming maken

je als gemeente sterker en je kunt er op die manier voor zorgdragen dat je zuiniger met gelden

om kunt gaan.

Binnenmars is een sterk voorstander om binnen onze eigen gemeente de krachten te

bundelen van de verschillende kernen, met behoud van ieders verscheidenheid.

Bramer is als vice voorzitter van CDA-afdeling Twenterand van mening dat Jan Binnenmars

met zijn visie en kijk op de medemens de juiste portefeuille heeft binnen het college en

vindt het voor Binnenmars persoonlijk, en voor het CDA als partij,  een opsteker dat hij

een prominente plek heeft verworven binnen de top 25 bestuurderslijst van de Roskam.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.