22 mei 2017

Wonen en Twenterand …. Een vervolg

Hopelijk kijkt u, net als wij, met genoegen terug op de themabijeenkomsten ‘Wonen in Twenterand’ op 14/11/2016 in Museum Oud Vriezenveen en op 28/11/2016 in De Zandstuve te Den Ham.
Het waren goed bezochte bijeenkomsten. Door de inbreng van de insprekers en u ontstonden levendige discussies.

Wij hebben als CDA afdeling en fractie daarbij de nodige signalen opgepakt. Onder andere werden door u genoemd:

  • Er is een duidelijke roep naar uitbreidingsplannen aan de randen van de kernen. Dit werd met name naar voren gebracht door projectontwikkelaars/bouwers. De roep is het grootst in Vriezenveen en minder tot niet in de kernen Vroomshoop, Westerhaar en Den Ham. Deze kernen beschikken over voldoende bouwvolume voor zowel inbreidingslocaties als uitbreidingslocaties;
  • Angst bestaat dat jongeren wegtrekken uit onze gemeente (met name Vriezenveen) door gebrek aan nieuwbouw betaalbare starterswoningen (o.a. rijtjeswoningen);
  • Voor jongeren die een inkomen hebben boven de huurtoeslaggrens is er weinig aanbod;
  • Opvallend was dat de makelaars en de woningstichting een pleidooi hielden voor investeringen in bestaande woningbouwcapaciteit (dit bevorderd doorstroom);
  • Makelaars gaven ook aan dat er veel behoefte is aan startersleningen;
  • De woningstichting gaf aan dat relatief weinig jongeren reageren op hun aanbod aan woningen dat jaarlijs vrijkomt;
  • Van de ambtelijke organisatie wordt verwacht dat deze pro actief meedenken en de burgers bedienen vanuit de filosofie “Ja mits”.
  • Gemeentelijke procedures kunnen korter (voorbeeld; je hoeft geen voorontwerp ter inzage te leggen);
  • Flexibiliteit/maatwerk is vereist bij toetsing bouwplannen binnen de bebouwde kom. Er zijn nogal wat verzoeken om bepaalde bestemmingen om te zetten naar woonbestemming.
  • Een aantal initiatiefnemers heeft kritiek op ambtelijke organisatie. Aansluiting tussen frontoffice en back office kan beter, afspraken worden niet altijd nagekomen, procedures duren te lang.     

 
De CDA fractie heeft op 13/12/2016 in een gesprek met de ambtelijke organisatie op basis van uw inbreng de nodige aanbevelingen gedaan. Het gaat daarbij over verbetering van processen binnen de organisatie en verbetering van de klantgerichtheid van de organisatie. De signalen zijn daarna door de organisatie actief gebruikt om tot verbeteringen te komen.

In bijgevoegde brief van de gemeente van 13/4/2017 wordt inzicht gegeven in de activiteiten die al in gang gezet zijn en die in 2017 nog in gang gezet gaan worden. Het spreekt voor zich dat de fractie de verdere ontwikkelingen zal gaan volgen.

Als gewaardeerd deelnemer aan de discussies van 14 en 28/11/2016 wilden wij u deze informatie niet onthouden. Mocht u naar aanleiding van deze mail of de brief nog vragen en/of suggesties hebben, dan horen wij dat graag!

Nogmaals onze hartelijke dank voor uw aanwezigheid en inbreng!

 

Bijgevoegde brief blz. 1

Bijgevoegde brief blz. 2

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.