25 augustus 2017

Zwembaden in Twenterand

Zwembaden in Twenterand.

Afgelopen week was er weer veel rumoer in de media rondom zwembaden in Twenterand.

Om het standpunt van CDA nogmaals te benadrukken vind je hieronder de raadsinbreng van december 2016. Met daarin o.a. het standpunt

·        Behoud zwembad De Zandstuve in zijn huidige vorm, dus met 50 meter basis, behouden zal worden.

·        Dus stop met onderzoeken en bouw dat bad

·        De jaarlijkse bijdrage maximaal 645.000,00 bedraagt.

Inbreng 6 december 2016 tijdens debat over besluit Zwembaden

 

Op korte termijn zullen we een keuze moeten maken m.b.t. de zwembaden in Twenterand. Een onderwerp dat al jaren op de achtergrond een politiek item is en waarover besluitvorming steeds weer voor ons uit is geschoven.

De inbreng van de inwoners en verenigingen die we ook nu, en ook in de aanloop naar dit debat van vanavond, weer gehoord hebben we in onze overwegingen vanzelfsprekend meegenomen.

Omdat het een beladen en emotioneel onderwerp is zullen we bij onze afwegingen de juiste argumenten en overwegingen moeten gebruiken. Daarom is het goed om inzicht te hebben in de factoren en argumenten die van belang zijn om een goede keuze te kunnen maken. Emoties zijn belangrijk maar mogen een doordachte beslissing niet in de weg staan.

 

Het zal u niet verbazen dat in de afgelopen periode veelvuldig en uitvoerig over dit dossier is gesproken binnen onze fractie en dat daarbij ook zeker alle uitingen die uit de samenleving tot ons zijn gekomen terdege zijn meegewogen. Natuurlijk blijft het in dit soort situaties moeilijk om hier Twenterand breed naar te kijken en op basis van genomen besluiten en afspraken tot een definitieve keuze te komen. Als raad hebben wij zwemmen als basissport benoemd en dat vraagt ook om te zorgen voor een goede voorziening in Twenterand. De CDA-fractie wil voor haar burgers de voorzieningen die we hebben in stand houden en vinden dat daar een overdekt zwembad beslist bij hoort!

Het zwembaddossier kent al een lange geschiedenis en menigeen heeft zich er in de afgelopen jaren al over gebogen;

Via een Pilot is geprobeerd om via een ruime burgerparticipatie tot een goed voorstel te komen, dat is echter niet gelukt.

Een voorstel van de toenmalige wethouder haalde het op 24 april 2012 helaas ook niet. Tijdens dat debat is er wel een voorstel aangenomen voor het vormen van een raad brede werkgroep die op basis van een 10 punten plan met een voorstel zou komen.

Vervolgens heeft een brede raadswerkgroep zich er over gebogen en een voorstel ingebracht met de o.a. de volgende besluiten:

·        Besloten is dat zwembad De Zandstuve in zijn huidige vorm, dus met 50 meter basis, behouden zou worden

·        Er een nieuw overdekt zwembad gebouwd zou worden zo Noordelijk mogelijk in Vriezenveen

·        Dat de totale jaarlijkse exploitatie voor de beide baden maximaal 645.000 per jaar mocht zijn voor beide baden.

 

Dit voorstel is op 5 februari 2013 met een ruime meerderheid van stemmen door de raad aangenomen.

Het college heeft dit verder opgepakt en na een aantal nieuwe voorstellen die ook niet hebben gehaald ligt er nu een voor de CDA-fractie een passend voorstel.

In het voorstel wordt uitvoerig ingegaan op de totstandkoming van het voorstel vanaf 2013 en dat zal ik hier verder niet herhalen. In alle onderzoeken die er in de tussentijd zijn geweest zijn veel mogelijke locaties onderzocht en gewogen. Die afwegingen hebben er toe geleid dat we nu dit voorstel ter besluitvorming voor ons hebben liggen.

De belangrijkste overwegingen die wij als fractie hebben gemaakt en tot ons besluit hebben geleid zijn dat

·        De jaarlijkse bijdrage maximaal 645.000,00 bedraagt.

·        Het bad moet de doelgroepen kunnen bedienen, of dat in een twee of driebaden configuratie is voor ons van ondergeschikt belang.

·        Behoud zwembad De Zandstuve in zijn huidige vorm, dus met 50 meter basis, behouden zal worden.

Bij het definitieve besluit zijn dat voor ons de toetsingskaders waar we onze goedkeuring aan wegen, maar gelet op het nu voorliggende voorstel hebben wij daar alle vertrouwen in.

Zoals aangegeven was de voorkeur vanuit de raad van 2013 al om voor Vriezenveen Noord te kiezen op basis van de toen beschikbare gegevens. Gelet op de voor ons van groot belang zijnde criteria Maatschappelijk rendement en de wens om een bad te bouwen met het gezicht naar Twenterand kan de CDA-fractie instemmen met het huidige voorstel.

Natuurlijk kun je bij ieder cijfer wat in de rapporten worden genoemd, net als bij andere voorstellen, twijfels over de juistheid inbrengen. Maar laten we wel wezen dat er in geen enkel voorstel 100% zekerheid geboden kan worden over een voorziening die 30 tot 40 jaar mee zal moeten gaan.

Met betrekking tot de dekking van dit voorstel kan gesteld worden dat dit al in de meerjaren begroting is verwerkt en geen extra beslag doet op het uitgave patroon. Dit gaat dus niet ten koste van andere voorzieningen of uitgaven. Ook nu betalen we jaarlijks ook al voor onze zwembaden.

Het is duidelijk dat in voorstel het bedrag van 645.000,00 jaarlijkse bijdrage voor de beide genoemde opties Noord nog niet geheel worden gehaald maar gelet op het marginale verschil zien wij voldoende mogelijkheden voor het college om dit middels een Design Build Maintain Operatie ( DBMO) aanbesteding wel te realiseren. Hierbij is er sprake van een totaal pakket van ontwerp tot exploitatie. Het nu vastleggen van het krediet tegen het huidige bijzonder lage tarief geeft extra mogelijkheden om een scherpe exploitatie mogelijk te maken.

Voor de CDA-fractie is nu het moment aangebroken om een besluit over het zwembad te nemen en dit niet verder voor ons uit te schuiven.

 

Dus stop met onderzoeken en bouw dat bad

 

In dit voorstel wordt er ook een splitsing gemaakt met de mogelijke verbouw van Sporthal de Stamper wat in het vorige voorstel wel het geval was. Tijdens het debat op 25 mei jl. over het toenmalige voorstel hebben wij aangegeven dat wij de voorkeur hadden om deze verbouw te koppelen aan de evaluatie van de semipermanente hal. Deze staat voor 2020 gepland en gelet op de ontwikkelingen op het gebied van Binnensport en een eventuele aanpassing van sportzaal de Weemelanden vonden en vinden wij het op dit moment te vroeg om nu al besluiten over een eventuele verbouw te nemen.

Laat onverlet dat wij wel aan het college vragen om alvast te onderzoeken in hoeverre er mogelijkheden zijn om in de toekomst net als de semipermanente hal ook de Stamper te privatiseren. Dat zou voor de gezamenlijke binnensport Vriezenveen wellicht mogelijkheden bieden.

Twenterand 6 december 2016

Namens  CDA Twenterand.

Jan Kuilder

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.