Programma

Algemene Beschouwingen

Programmabegroting 2013

 

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte leden van de raad,

We behandelen de Programmabegroting 2013 waarin de plannen met betrekking tot het begrotingsjaar 2013 van het college worden weergegeven. De financiële onderbouwing t/m 2016 is daarbij tevens toegevoegd en van belang. De voorstellen kunnen in grote lijnen onze goedkeuring wegdragen.

 

Door het wegvallen van de bespreking van de Kadernota 2013 hebben we nu een andere wijze, waarop de Begroting 2013 wordt behandeld. Maar het doet ons desondanks goed dat de inbreng die wij middels onze beschouwingen eerder  op de Kadernota 2013 hebben gegeven voor het merendeel zijn overgenomen in de nu voorliggende Begroting 2013. Daarbij is het ook gelukt om de vertaalslag van het nieuwe coalitieprogramma er duidelijk in aan te brengen. We willen dan ook graag naar de betrokken ambtenaren hiervoor onze waardering uitspreken.

Ook hebben wij goed geluisterd naar de inbreng van insprekers tijdens de hoorzitting en andere inbreng, via mail en persoonlijke contacten met inwoners die wij rechtstreeks hierover mochten ontvangen.

Wij waarderen de betrokkenheid van onze mede-Twenteranders bijzonder.

 

Coalitieakkoord Kabinet Rutte-Asscher

 

Op de valreep voor het behandelen van de Begroting 2013 werden we geconfronteerd met de plannen van de nieuwe regeringscoalitie, welke op landelijk niveau door de VVD en de PvdA wordt gevormd.

Ondanks dat de plannen en voorstellen nog definitief uitgewerkt zullen moeten worden, hebben wij gemeend toch al een aantal aspecten uit het akkoord te belichten.

 

Het CDA beoordeelt dit akkoord vooral op de gevolgen voor werk, gezin en samenleving. Tot onze teleurstelling moeten we constateren dat dit akkoord van VVD en PvdA slecht uitpakt voor werk, gezin en samenleving

 

Gewone gezinnen en middeninkomens zijn met dit uitruilkabinet zwaar de klos. Zo wordt de kinderbijslag flink beperkt, worden  gratis schoolboeken afgeschaft en worden jongeren opgezadeld met enorme studieschulden.

Vooral de stijging van de zorgpremie springt hierbij in het oog. Gezinnen met een middeninkomen gaan er honderden euro's op achteruit.

De burger heeft het nakijken; de samenleving wordt verzwakt, niet versterkt.

Daarnaast willen VVD en PvdA, dat Nederland in de toekomst alleen nog maar gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners telt. Gemeenten met minder inwoners moeten dan fuseren. Bij deze 100.000-plus gemeenten wordt de overheid groot en anoniem en komt het bestuur ver van de burger af te staan. Van de huidige 14 Twentse gemeenten zullen er volgens de 100.000 plus regeling nog maar 5 of 6 overblijven. Deze grootschaligheid lijkt ons geen goed idee. De samenleving zal door deze grootschaligheid steeds meer vervreemd worden van de gemeentelijke politiek.

De CDA fractie Twenterand spreekt haar ernstige zorgen hierover uit.

Algemeen met betrekking tot de begroting 2013.

Het CDA staat sinds jaar en dag een financieel sociaal en solide beleid voor. Het CDA waardeert de wijze, waarop het College van B & W en de ambtelijke staf er in geslaagd is om een sluitende begroting te presenteren.

Maar zijn we helemaal compleet tevreden?

Nee, dat niet helemaal. Er zijn een aantal voorstellen, die wij graag anders ingevuld zouden willen zien en wij zullen daarvoor, en met een zo breed mogelijke steun, voorstellen indienen middels amendementen en/of moties.

Voorzichtigheid is, ondanks de nog  redelijk gezonde financiële situatie, daarom wel geboden. Het benutten van de Algemeen Risico Reserve is in deze tijd verantwoord, maar willen wij wel duidelijk begrenzen. Er moet kritisch gekeken worden of eerst alle bezuinigingsmogelijkheden goed zijn onderzocht, alvorens deze reserves aan te spreken. In de komende tijd zal er nauwelijks ruimte zijn om nieuwe reserves op te bouwen.

Het weerstandsvermogen van onze gemeente is nog steeds redelijk te noemen, maar staat wel onder druk. Het voornemen om de financiële risico’s beter in kaart te brengen en in concrete cijfers weer tegeven, dragen wij een warm hart toe en het zou een goede zaak zijn om al bij de behandeling van de Kadernota 2014 hier gebruik van te kunnen maken.

De samenwerking met de omliggende gemeentes waar nu een eerste aanzet toe is  gedaan in WT4 verband, volgen wij met belangstelling, waarbij voor de CDA-fractie voorop staat dat samenwerking  ons allereerst wat moet opleveren. Mocht dat niet het geval zijn, dan heeft het voor ons geen toegevoegde waarde en kunnen we beter op incidentele basis samenwerking gaan zoeken. Samenwerking hoeft voor ons zeker niet beperkt te blijven tot de WT4 alleen, omdat op verschillende terreinen het wellicht raadzaam is om een samenwerking met andere gemeentes aan te gaan.

 

Afvalinzameling.

 

In de raadsvergadering van 7 februari 2012 heeft de CDA-fractie samen met de GBT-fractie een amendement ingediend om onderzoek te doen naar het privatiseren en /of afstoten van het afvalbrengpunt in combinatie met het invoeren van de zogenoemde , milieupassen. Uiterlijk 1 september zouden we hier als raad de resultaten van ontvangen. De datum 1 september ligt al weer een tijdje achter ons, en tot op heden hebben we hierover nog geen informatie over mogen ontvangen.

Voor de CDA fractie was de doelstelling van het amendement kostenbesparing en efficiëntie, en niet als specifiek doel het afstoten van het afvalbrengpunt. Het eventuele afstoten mag geen gevolgen hebben voor de werknemers die vanuit de WWB hier een baan hebben gevonden.

Vraag: wanneer kunnen we de resultaten vanuit het toegezegde onderzoek verwachten?

 

Kosten begraafplaats

 

Tijdens de raadsdebatten heeft de CDA fractie aangegeven dat ze zich kunnen vinden in de voorgestelde financiering van de exploitatie van de begraafplaatsen, en zal hier ook de steun geven aan het collegevoorstel. Het doet ons goed dat de wethouder de toezegging heeft gedaan om te onderzoeken wat de mogelijkheden en wensen zijn m.b.t. een urnenmuur/uitstrooiveld.

 

Bestemmingsplannen

 

Het college geeft aan dat er een bezuiniging van ca € 7000,00 behaald kan worden door verregaande samenwerking met de WT4 partners op het gebied van actualisering van bestemmingsplannen. De CDA fractie is van mening dat zon resultaat wel erg minimaal is. Nu het aantal aanvragen allereerst al minder is geworden door de economische crisis, moet hier een grotere bezuiniging te realiseren zijn. We verzoeken het college om hier taakstellend in te zetten op een hogere bezuiniging.

 

Vrijwilligersvacaturebank.

 

De vrijwilligersvacaturebank heeft er de afgelopen jaren haar best voor gedaan om onze inwoners te motiveren en te stimuleren om zich vrijwillig in te zetten in de diverse functies bij verenigingen.

De CDA fractie is echter  van mening dat het organiseren van vrijwilligers voor het overgrote deel allereerst de verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf is. De taken van de vacaturebank zullen om deze reden moeten worden geëvalueerd op hun effectiviteit. De CDA fractie pleit ervoor om de subsidie aan de vrijwilligersvacaturebank voorlopig voor 2013 te handhaven, en in 2013 een evaluatiedebat over deze voorziening te houden.

 

Welstandsnota en verpaupering gebouwen.

 

De CDA fractie is zeer ingenomen met het besluit om de welstandsnota te herzien op het gebied van de verpaupering. Nogmaals wil de CDA fractie aandringen op actieve uitvoering op zo kort mogelijke termijn van het vastgestelde beleid.

De kosten voor het actualiseren van de nieuwe welstandsnota lijken ons erg hoog. (€50.000) Is hier in samenwerking met de WT4 gemeenten nog voordeel te behalen?

 

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

 

De wettelijke verplichting tot invoering van een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) heeft betrekking op de milieutaken. Nu is er voor gekozen om in Twente samen een stapje verder te gaan en alle WABO taken bij de RUD onder te brengen. De CDA-fractie vraagt zich nogmaals af waarom dit besluit is genomen omdat enerzijds de verplichting niet aanwezig was en anderzijds dit extra financiële gevolgen heeft. De vorming van de RUD’s zou nu juist eerst efficiencyvoordelen op moeten leveren. De CDA-fractie wil graag vernemen in hoeverre hier de gemeente zelf een keuzemogelijkheid heeft en op basis waarvan deze keuze is gemaakt .

 

Verkeer.

 

Het bevreemdt de CDA fractie dat er een post van € 3000 bezuinigd wordt op het gebied van verkeersveiligheidsmaatregelen, terwijl er op een andere post € 20.000 niet bezuinigd wordt omdat de verkeersveiligheid van zo groot belang is.

Positief zijn wij over de verkeersplannen die staan gepland voor 2013, tw: realisatie van Zuidoostelijke rondweg, Herinrichting Oosteinde waarmee we de  geluidsoverlast voor de bewoners kunnen beperken, asfalteren Nieuwstraat te Vroomshoop.

 

Om de aansluiting van de lijn Almelo- Mariënberg met de lijn Zwolle-Emmen te verbeteren, is de verwachting dat het station Geerdijk helaas gesloten zou kunnen worden. De CDA fractie had dit graag anders gezien en vraagt het college of zij nog moegelijkheden ziet om de halte Geerdijk te behouden..

 

In het verleden heeft de CDA fractie al eerder gewezen op het vele vrachtverkeer, dat gebruik maakt van de Garvesingel. Nu de zijstraten als uitritconstructie uitgevoerd  worden, zal dit wel de eenduidigheid bevorderen, maar naar onze mening niet de verkeersveiligheid. De CDA fractie pleit er opnieuw voor om in het geval van vrachtverkeer alleen bestemmingsverkeer op de Garvesingel toe te laten.

 

Op het punt van verkeersveiligheid willen wij ook aandacht vragen voor de situatie m.b.t. de verkeersveiligheid t.a.v. Sportpark De Rohorst.

Hiervoor zal een motie worden ingediend.

 

Winkelverbeterplan.

 

We steunen de plannen om het winkelen in het centrum van Vriezenveen te verbeteren. Als college geeft u aan, dat er nog geen duidelijkheid is omtrent de concrete plannen. Om nu al middelen beschikbaar te stellen zonder dat er concrete plannen zijn, lijkt ons niet de juiste weg. Graag zien we eerst deze plannen, met de daarvoor benodigde kosten.

 

OZB verhoging.

 

In de begroting wordt een voorstel gedaan om de OZB met 3,2 % extra te verhogen, bovenop de reguliere stijging van 2%. In het coalitieakkoord is afgesproken dat we OZB verhoging alleen toestaan, wanneer dit ingezet wordt voor nieuw beleid.

Op zich zou dat een te verdedigen standpunt zijn, maar gelet op de extra bezuinigingen die er gerealiseerd worden als gevolg van de besluiten over de zwembaden en het overschot op de begroting van € 106.000,00 vinden wij de extra OZB verhoging nu niet gepast. De lastenverzwaring voor gezinnen  wordt vanuit het Rijk door alle nieuwe voorstellen, die in het verschiet liggen, al lastig genoeg. De CDA-fractie is daarom geen voorstander van het verhogen van de gemeentelijke  lastendruk door deze extra verhoging van de OZB.

Wij  komen met een amendement waarin de dekking voor deze aanpassing wordt voorgesteld.

 

Besluit: Amendement ingediend om het te bezuinigen bedrag van de extra OZB stijging  ad € 132.000,00 niet tot uitvoering te brengen en hiervoor als dekking een extra verhoging van de bezuiniging zwembaden van € 150.000,00 .op te nemen.

 

Kulturhus De Klaampe

 

Tot op heden is het niet gelukt om het Kulturhus jaarlijks met een sluitende begroting af te sluiten. Wij wachten  op de resultaten van het onderzoek wat wordt uitgevoerd. Wellicht kunnen de resultaten van dat onderzoek ook hun voordeel hebben bij het activiteitencentrum.

Het zal in ieder geval nodig zijn om aan de exploitatie van het Kulturhus wat te doen en de exploitatie duurzaam sluitend te krijgen.

 

Sporttarieven

 

Er wordt voorgesteld om andermaal net als bij de begroting 2012 te bezuinigen op de sport. Het bedrag waarmee vorig jaar de bezuiniging is teruggedraaid van € 20.000,00 wordt nu opnieuw weer opgevoerd. Dit betekent een extra verhoging van 11,5 % zonder dat daarvoor het vastgestelde beleid zoals dat in de Sportaccommodatienota is vastgesteld, wordt aangepast. Deze nota zou eerst in 2012 geëvalueerd worden en een eventuele aanpassing van het tarievenbeleid zou daar integraal onderdeel van kunnen zijn. Helaas hebben ook wij moeten constateren dat er vanuit de sportverenigingen nog geen bijdrage is geleverd om mee te denken om mogelijke bezuinigingen te realiseren. Voor de binnensport is er al een aantal jaren geleden een concept uitgewerkt om de opbrengsten van reclameborden in de sportgelegenheden zelf te genereren. Tot op heden is daar helaas geen concrete invulling aan gegeven.

 

Besluit: Amendement ingediend om de verhoging om het  te bezuinigen bedrag van € 20.000,00 niet tot uitvoering te brengen en hierbij  als dekking  gebruik te maken van de bezuiniging voor de zwembaden.

 

Zwembaden

 

Als er op dit moment een onderwerp is, dat leeft in het geheel van onze gemeente, dan is het wel de zwembadendiscussie. De werkgroep zwembaden is druk doende om invulling te geven aan de in het amendement opgenomen punten en de CDA-fractie ziet met vertrouwen deze uitwerking tegemoet. Een van de directe gevolgen van het aangenomen amendement is een extra bezuiniging van € 150.000,00 die boven de in de begroting opgenomen bezuiniging komt. Het besluit ”Specifieke uitgangspunten privatisering”zoals deze recentelijk is  vastgesteld, is hierin duidelijk. De 2 genoemde zwembaden worden geprivatiseerd of worden gesloten. In beide gevallen bestaat er geen structureel jaarlijkse bijdrage meer, waardoor deze als bezuiniging kan  worden meegenomen.

 

Besluit: Om voor het boekjaar 2013 een extra bezuiniging van  €150.000 vast te stellen ivm de sluiting van 2 zwembaden per 01-01-2013.

 

Opwaardering Sportpark ’T Twistveen

 

Het is een goede zaak dat ook het Sportpark ’t Twistveen een opwaardering kan krijgen en dat hierbij atletiekvereniging AVT nu na jaren van omzwervingen eindelijk een vaste plek krijgt binnen de Twenterandse gemeente grenzen. Door de realisatie van deze opwaardering zijn de toekomst perspectieven voor alle drie betrokken verenigingen meer dan goed te noemen. Binnen Twenterand zijn alle buitensportverenigingen straks van dezelfde vergelijkbare voorzieningen voorzien. Met betrekking tot de dekking van deze opwaardering hebben wij wel bedenkingen, en met ons  meerdere partijen, en daarom zullen wij   een amendement indienen om dit aan te passen.

 

Besluit: Steun geven aan het gezamenlijk amendement om de financiering uit de reservering bezuiniging te halen, en ingestemd met aanleg kunstgrasveld voor voetbalvereniging Voorwaarts en korfbal vereniging SDO. Tevens krijgt de AVT een 400 meter atletiekbaan op het Twistveen.

 

Onderhoud groen

 

Eind 2010 hebben we als raad besloten om het niveau onderhoud groen aan te passen, en waar mogelijk beplanting te vervangen door gazon. Destijds zijn we er vanuit gegaan,  dat door het vervangen van beplanting het onderhoud voor  gras op een redelijk en acceptabel niveau zou blijven.

De afgelopen tijd zien wij zelf, maar bereiken ons ook steeds vaker berichten over de beperkte mate van onderhoud op de gazons. De gazons worden onregelmatig en vaak met te grote tussenpozen gemaaid, met het gevolg dat er veel gras blijft liggen. Ook de niet te bereiken hoeken en randen worden onregelmatig gemaaid.

Vraag aan het college: is  dit het afgesproken niveau of is  het een tekortkoming  van de firma die het onderhoud pleegt.

 

Afsluitend

Zoals aangegeven worden er een aantal amendementen en moties ingediend.

Wij gaan er van uit dat die in aanvulling op de voorliggende begroting een bijdrage zijn aan een pakket, waar wij vervolgens onze goedkeuring aan kunnen geven. Het college en het ambtelijk apparaat wensen wij, als fractie van CDA Twenterand, veel succes en Gods Zegen toe bij de uitvoering van het voorgenomen beleid, juist in tijden waarin het economisch getij ons voor moeilijke keuzes stelt.

 

Reacties, verbetervoorstellen en aanvullingen van College en andere partijen zien wij met interesse tegemoet om te komen tot een verdere verduidelijking en verbetering van de voorliggende Begroting 2013 in het algemeen belang van de inwoners van geheel Twenterand

Jan Kuilder

Fractie CDA Twenterand

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.