Zwembaden

Tijdens eerdere gelegenheden hebben wij al kenbaar gemaakt wat het standpunt van de CDA-fractie is mbt de zwembadendiscussie in Twenterand. Tijdens de discussie over dit onderwerp begin 2012 hebben wij het voortouw genomen om gezamenlijk met andere fracties een besluit te nemen. Behoudens de GBT-fractie hebben alle andere partijen daarbij een aantal besluiten genomen die nu zijn uitgewerkt en aan de raad voor besluitvorming zullen worden voorgelegd.

De raadswerkgroep zwembaden die daarvoor in het leven is geroepen heeft het afgelopen driekwart jaar met veel inzet en energie zich ingezet om maximale invulling aan het amendement te geven. Een pittige opgave mede omdat hier de nodige emotie mee gepaard ging. Veel gesprekken, bezoeken en onderzoeken vonden plaats en vele uren van overleg waren het gevolg. Maar de intentie, de politieke wil (en de moed) was volop aanwezig om invulling te geven aan de uitwerking van de opdrachten zoals deze in het amendement waren opgenomen.

En nu heeft de werkgroep haar werkzaamheden  ( bijna) afgerond en zullen haar bevindingen door de raad moeten worden vastgesteld. 

Wat wordt nu voorgesteld?

Openhouden De Zandstuve waarbij het bad mogelijk terug wordt gebracht naar 25 meter. Dit kan nodig zijn om de hoge (energie) kosten van het huidige bad terug te dringen.  Door een aanpassing van het 50 meterbad van de Zandstuve kan een dusdanige reductie van de kosten worden gerealiseerd dat hierdoor de exploitatiekosten kunnen worden teruggebracht tot € 158.000,00 op jaarbasis. Mocht blijken dat deze besparing alsnog op een andere wijze te realiseren is dan staat de werkgroep daar zeker positief tegenover.

Zwembad De Stamper wordt afgestoten waarbij de mogelijkheid voor het omturnen naar een Turnhal zal worden onderzocht.

Zwembad De Plump zal worden gesloten. Hiervoor hebben zich geen kandidaten gemeld die een onderbouwd en degelijk plan hadden gemeld.

Voor zwembad De Groene Jager lopen de onderhandelingen en uitwerking nog om te komen tot privatisering. De voorliggende plannen zien er voldoende onderbouwd uit om verdere uitwerking te onderzoeken.

Aan de noordzijde van Vriezenveen zal er een nieuw overdekt zwembad gerealiseerd worden waarbij en naast een regulier bad ook een doelgroepenbad en en een peuter/kleuterbad komt.

De exploitatiebijdrage bedraagt op jaarbasis € 645.000,00 hetgeen iets hoger ligt dan de ca € 600.000,00 die in het amendement zijn genoemd maar door de werkgroep als reëel wordt gezien gelet op hetgeen er voor verkregen wordt.

Het bovenstaande komt overeen met hetgeen wat wij als CDA-fractie hebben beoogd bij het ondersteunen van het amendement in april 2012.

Maken we daar iedereen blij mee? Nee, er zullen natuurlijk inwoners zijn die het  liever  anders hadden gezien maar gelet op onze politieke verantwoordelijkheid ontkomen wij er nu eenmaal niet aan om soms ook moeilijke keuzes te moeten maken. De mogelijkheden die er waren binnen de gestelde kaders van het amendement zijn op deze wijze het beste benut.

De oppositie ( GBT ) zal natuurlijk nu wel weer, op de voor haar inmiddels bekende wijze, hoog van de toren blazen maar feit is wel dat zij voor haar verantwoordelijkheid zijn weggelopen. Nu roepen dat het anders moet is achteraf wel erg gemakkelijk en draagt niet echt bij tot een open discussie.

Voor ons als CDA-fractie is dit natuurlijk ook een moeilijk dossier en hebben wij te maken met de nodige emotie en frustratie die er speelt in de verschillende kernen. Maar weglopen voor onze verantwoordelijkheid en het maken van soms moeilijke keuzes is niet onze manier van politiek bedrijven. De zwembadendiscussie speelt nu al zoveel jaren in onze gemeente dat het gewoon niet verantwoord is om nu geen besluit te nemen.

Het zal nog de nodige tijd vergen voordat dit voorstel daadwerkelijk helemaal is uitgewerkt door het college en het nieuwe zwembad er daadwerkelijk staat maar na al die jaren is er nu wel eindelijk een besluit genomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.