25 juni 2019

Bijdrage CDA Algemene Beschouwingen 2019

 

Algemene Beschouwingen Kadernota 2020-2023

Bijdrage CDA Zwartewaterland 

Geachte voorzitter, college, leden van de raad. 

Allereerst wil het CDA de waardering uitspreken richting organisatie en het college met het opstellen van deze Kadernota. 

De Beschouwingen van 2018 zijn wij afgesloten met de belofte dat het CDA actief blijft en positief kritisch de kader stellende en controlerende rol blijft uitvoeren. 

Ik wil u een kort verhaal vertellen over verschil in perspectief

Parabel van de druppel 

Zeven leerlingen maakten met hun meester ergens in het verre Oosten een ochtendwandeling. In het prille zonlicht schitterden de dauwdruppels. Bij een grote dauwdruppel liet de meester halt houden. Hij schaarde de leerlingen zo rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg hun toen welke kleur de druppel had. ‘Rood’, zei de eerste, ‘oranje’, zei de tweede, ‘geel’, zei de derde, ‘groen’, zei de vierde, ‘blauw’, zei de vijfde, ‘paars’, zei de zesde en de zevende zei: ‘violet’. Ze stonden verbaasd over deze verschillen, en aangezien ze er allen zeker van waren dat ze het goed zagen, kregen ze bijna ruzie. Toen liet de meester hen van plaats wisselen. En heel langzaam drong het tot hen door dat zij ondanks de verschillen van hun waarneming, toch allen de waarheid hadden gesproken. 

Meningen en standpunten baseren we op onze eigen waarneming, dat is in de politiek niet anders. We moeten echter wel blijven luisteren naar anderen, anders sluiten we ons af en zijn we niet bereikbaar. Laten we de dialoog blijven voeren.

Voorzitter,

Ondanks de positieve afsluiting van 2018 zien wij in de Kadernota een winstwaarschuwing. Economisch gaat het goed maar in het sociaal domein stroomt het geld weg. Dekking van de tekorten denkt u, onder andere,  te vinden in het temporiseren van investeringen. Ambities blijven overeind maar worden uitgesteld dus. Hoe gaat u bepalen wat getemporiseerd wordt. Zwartewaterland is al geruime tijd geen armlastige gemeente meer, er hoeft niet bezuinigd te worden, er vindt geen verzwaring van lasten voor inwoners en bedrijven plaats. Het CDA verzoekt u voorzichtig om te gaan met temporisering en het op slot zetten van onze gemeente.

Voorzitter,

Het CDA loopt de Kadernota door.

De kostenontwikkeling sociaal domein

Hierover hebben we bij de behandeling van de Zomernota onze inbreng al gedaan.

Samen aan de slag voor het klimaat

De overheid, onze gemeente, vraagt nogal wat van inwoners en ondernemers. Wat zijn de energiebesparende maatregelen in onze eigen panden. Wanneer we om ons heen kijken in deze raadszaal bijvoorbeeld zien we nog geen led-verlichting.

Klimaatverandering: onze kijk op water moet niet alleen meer zijn de bedreiging van overstroming maar ook van tekorten. Komt dit ook aan bod in de zogenaamde stresstesten.

Regionale economie

Voor de Topwerklocatie Tapijtcluster wilt u middelen beschikbaar stellen, onder andere voor subsidieverstrekking aan ondernemingen die processen verduurzamen. Wat het CDA betreft prima, het toegewezen krijgen van een Topwerklocatie brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee.

Echter hoe gaat u om met de andere bedrijven in Zwartewaterland. Kan er via de ondernemerskringen een inventarisatie gemaakt worden van duurzaamheidsplannen bij bedrijven in Hasselt en Zwartsluis.

Hoe staat het met de toezegging (van wethouder Coster) dat er gesprekken gevoerd gaan worden met de ondernemers over opwaardering industrieterrein Zwartewater.

Wat is de impact van het eigenlijk niet meer hebben van een Plan Aanpak Stikstof. Hoe gaan we vergunningen verlenen.

Vitaal platteland en Vitale kernen

De laatste hebben we er maar aan toegevoegd.

Het CDA is het aan zichzelf verplicht om wederom woningbouw in Kamperzeedijk te benoemen. U zet zich in voor onze industrie, prima, maar  zonder woningbouw in Kamperzeedijk is de toekomst van de school en de Driester onzeker. 

Een vitaal platteland hebben we hoog in het vaandel valt te lezen.

Dat vinden wij als CD van groot belang.  

Een vitaal platteland is in onze ogen ook een gebied waar een toekomst ligt voor de gezinsbedrijven en waar voldoende ontwikkelmogelijkheden zijn voor de landbouw.  Bij het afnemen van het aantal bedrijven zal het gevolg zijn dat de schaalgrote verder zal toenemen. Een ander gevolg is dat we te maken krijgen met leegstand van agrarische gebouwen.

Hoe gaan we daar als gemeente mee om?

De verplichting om al het asbest agrarische gebouwen in 2024 moet zijn vervangen lijkt te gaan vervallen.

Gaan we als gemeente nog actie ondernemen om eigenaren van asbestdaken te stimuleren alsnog tot sanering over te gaan?

De komende periode zullen we gaan nadenken hoe we in onze gemeente de energietransitie handen voeten willen gaan  geven. Een inmense opgave die grote gevolgen kan hebben voor ons platteland.

Een platteland waarvan, zoals u schrijft, “behoud en ontwikkeling van waardevolle natuur en landschap, cultureel erfgoed en beleving van historie”  als belangrijke kernwaarden worden gezien.

Zaak om dus goede keuzes te maken in de toekomst met de ontwikkeling van zonneparken en windmolens.

Wij willen nogmaals oproepen om hier verstandig mee om te gaan. Om de tijd, we hebben nog zo’n 30 jaar te gaan, goed te gebruiken.  Laat de ambitie zoals in het coalitie voorstel staat om het 10 jaar sneller te doen los en gebruik de ruimte die geboden wordt. Probeer niet met de kennis van vandaag de doelstelling te halen maar laat de technische ontwikkeling zijn werk doen de komende jaren.

Ervencoaches: vorig jaar heeft u aangegeven te willen wachten tot Provincie bij u aanklopt. Inmiddels wordt in het oosten van Overijssel dit actief opgepakt. Met de nadruk op actief. Nu hebben we vorige week gehoord dat het college niet in de uitvoeringskramp wil schieten maar laten we hier nu niet een enorme kans liggen. Laten we ons deel van de pot van ruim 2 miljoen van Provincie Overijssel gewoon claimen.

Niet specifiek benoemd maar we willen graag van de wethouder horen wanneer de Leefbaarheidsplannen gepresenteerd gaan worden. Er ligt de toezegging dat de raad wordt betrokken bij het proces Leefbaarheidsplannen.  (Zijn dit de Ontmoetingen geweest? Samengevlochten met de Toekomsvisie) Is de toezegging voldaan met de belofte dat de plannen in het najaar gepresenteerd gaan worden?

Is al bekend wanneer verkeersonveilige punten in Zwartsluis worden opgepakt. 

Voorzitter, 

Op dit moment is sprake van een eikenprocessierupsplaag (mooi woord voor scrabble)

Wij vragen het college om bij de behandeling van de begroting de maatregelen tegen deze plaag op te nemen in het Groenonderhoud. 

Sociaal Domein

Wat het CDA betreft moet er meer aandacht komen voor jeugd op straat. Een 1esignalering van afwijkend gedrag is belangrijk. Dit kan dure zorg later voorkomen.

Participatie moet verbeteren. We hebben een grote florerende industrie. Eigenlijk kan er niemand buiten spel staan. Onze vraag, is de efficiëntie en effectiviteit voldoende gewaarborgd met name omdat de uitstroom zo minimaal is.

Tot slot, het CDA blijft positief en actief en doet een oproep aan de coalitie voorstellen uit de oppositie positief te benaderen. Denk aan de druppel aan het begin van onze beschouwingen. Met z’n allen mogen wij Zwartewaterland besturen, met input vanuit de gehele samenleving. Kort gezegd, u kunt van onze inbreng profiteren.

Wij wensen college, medewerkers en onze collega’s Gods zegen toe.

Tot zover, voorzitter

Fractie CDA Zwartewaterland

Margreet Bosma

Rudi van Zandwijk

Martijn Riezebosch

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.