25 juni 2021

Bijdrage CDA Algemene Beschouwingen 2021

Bijdrage CDA Algemene Beschouwingen 2021 bij de Kadernota 2022-2025

Geachte voorzitter, college, leden van de raad en inwoners.

Allereerst wil het CDA het college en de ambtelijke organisatie dank zeggen voor het opstellen van de Kadernota 2022-2025.

Ook willen we de verschillende uitvoeringsorganisaties in Zwartewaterland een compliment geven voor het werk dat verricht is in de bijzondere periode die achter ons ligt. Zoals de Buurtsportcoaches, het jongerenwerk, de kerncoordinatoren, de mantelzorgconsulenten, de vrijwillgersconsulenten, de welzijnswerkers en de bibliotheken. Het is mooi dat we gezien onze financiele situatie door kunnen gaan met voornoemde organisaties.

Het CDA is dankbaar voor alle vrijwilligers in onze gemeente die zich belangeloos inzetten voor de Zwartewaterlandse samenleving.

Het zittende college is met het laatste jaar bezig. Voor het nieuwe college is een positieve financiële situatie gecreëerd. En behalve de, voorgestelde, aanpassingen in de lasten voor de rioleringsheffing worden er geen voorstellen gedaan aan de raad om vastgestelde kaders aan te passen. Het CDA komt later terug op de voorgestelde aanpassing in het rioolrecht.

Voor wat betreft de positieve finnaciele sitautie voor de komende 4 jaar, voorzitter. In de beantwoording op onze vragen over het bericht dat provincie Overijssel afstevent op een miljoenen tekort antwoord u dat deze bezuinigingen ingaan vanaf 2023. En dat subsidie gelden, waar ook Zwartewaterland sterk van afhankelijk is, beperkt worden. U schrijft dat deze bezuinigingen indirect invloed zullen hebben op de financien van de gemeente. Dat is een boodschap welke we zeer serieus moeten nemen. Sinds een flink aantal jaren, sinds 2015, gaat het financieel beter met onze gemeente. Ook dankzij de OZB verhoging die vastgesteld is vorig jaar. In deze regeerperiode. Wanneer we tellen tot en met 2022 zijn het 7 redelijk vette jaren. Beginnen vanaf 2023 de 7 magere jaren?  Wanneer we beseffen dat het mogelijk is dat er in de toekomst wellicht weer een bezuinigingsopgave ligt, laten we dan voorzichtig zijn met geld uitgeven. Geen dure inhuurkrachten, geen uitgebreide nota’s van externe bureaus maar het vertrouwen geven aan onze eigen medewerkers.

Voorzitter,

De Kadernota is de opmaat naar de begroting die later dit jaar in de raad wordt behandeld.

U geeft aan terughoudend te zijn waar het gaat om voorstellen die een nieuwe politieke afweging vergen. Van de kant van het college begrijpelijk, echter voorzitter, het is juni 2021. De nieuwe raad begint pas in maart 2022.

Het jaar 2020 heeft ons laten zien dat de wereld er ineens heel anders kan uitzien. Dat we flexibel moeten kunnen zijn. Wanneer om nieuwe politieke afwegingen wordt gevraagd moeten we daar op inspelen. Kijk naar de vraag vanuit de horeca vorig jaar om de terrassen te verruimen. Daar zijn we goed op ingesprongen.

Na een, zeker voor onze inwoners en ondernemers zeer moeilijke periode, moet een gemeenteraad en bestuur niet te benauwd zijn om nieuwe politieke afwegingen te maken.   

Veel plannen die voor 2020 ingeroosterd waren zijn vanwege de Coronacrisis doorgeschoven naar 2021. Wij begrijpen dat eea met betrekking tot de uitvoering energie en inzet zal vergen. Echter om nu geen verdere plannen te maken voor de nabije toekomst, lees de komende 4 jaar, doet onze actieve gemeente geen recht. Wanneer er mooie, uitvoerbare initiatieven langskomen van inwoners of ondernemers moet het niet zo zijn dat we deze niet op kunnen pakken. U geeft zelf al een voorschot daarop voor de meerjarenbegroting. De inzet van de vrije reserve gronden voor een incidentele dekking. Wellicht is dit een doorstart van de Leefbaarheidsplannen.

Er is in de afgelopen periode veel moois gerealiseerd in Zwartewaterland. Het heeft even een aanloopperiode gekost maar inmiddels ligt de aanlegsteiger in de kolk in Zwartsluis er, zijn er vissteigers geplaatst in Genemuiden en is er gratis WiFi in de binnenstad van Hasselt. In Hasselt wordt de toegangspoort deels herbouwd. Op de planning staan nog het stadsstrand in Genemuiden en onderzocht wordt naar de mogelijkheid van een fietsroute langs het Zwartemeer. Al jaren ligt de wens voor een vissteiger in Zwartsluis die toegankelijk is voor mindervaliden. Deze was er ooit en hopelijk komt deze terug. Zoals wethouder Rietman aangaf vorig jaar kunnen inwoners met ideeën blijven komen.

Zoals gezegd wordt Zwartewaterland beetje bij beetje nog mooier dan het al is. Echter is niet alles in onze leefomgeving in bezit van de gemeente. Denk aan het voormalig gemeentehuis in Zwartsluis. De Handelskade, Sluuspoort, de Eilanden hebben de afgelopen jaren een prachtige ontwikkeling ondergaan. De deplorabele staat van het gemeentehuis en directe omgeving is om te huilen. Ik mag vast een tipje van de sluier oplichten wanneer ik verklap dat de betonnen Legoblokken binnenkort vervangen worden door bloembakken. Ook het onderhoud groen rondom de Kolksluis wordt opgepakt door de gemeente. Dank aan wethouder Knol en de kercoordinator voor het oppakken van dit probleem. De staat van het gemeentehuis is helaas aan de huidige eigenaar.

Dan de rotondes, voor het merendeel niet van ons maar van provincie. Wanneer je als provincie Overijssel de inzet hebt om meer toeristen naar de Kop van Overijssel te krijgen dan moet je je schamen voor de entrees van onze kernen. We krijgen de neiging om zelf de bosmaaier op te pakken.

Voorzitter, het college doet voorstellen op drie hoofdpunten.

Een aanpassing in de organisatie die moet zorgen voor een verbetering van de, in mooi engels, span of control van externe dienstverlening.

Een vraag: Wij begrijpen natuurlijk exact wat hier mee bedoeld wordt maar voor de kijkers en luisteraars is het wellicht handig om een nadere uitleg te krijgen.

Daaarnaast een technische aanpassing van de toerekening van de BTW en de wijze van afschrijving aan het tarief van de riolering. Met als positief gevolg een lager tarief voor de burger. Een mooi cadeau van het college in het laaste regeringsjaar.

Eerst een opmerking dan een vraag: Resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst, een bekende uitdrukking. In Zwartewaterland kun je ook spreken van: ervaringen uit het verleden moeten een garantie geven voor de toekomst. De ondergrond in onze gemeente is van dusdanige kwaliteit dat nooit zeker is wat de levensverwachting/duur is van onze riolering.

Dan de vraag: lopen we met de eerder genoemde technische aanpassing in de afschrijving niet een te hoog risico op het op een later tijdstip moeten verhogen van de rioolheffing?

Voorzitter,

Als laatste het toekomstperspectief voor de zwembaden in Zwartewaterland.

Het CDA is altijd een tegenstander geweest van het sluiten van een van de baden in Zwartewaterland. In onze waterrijke omgeving is het vroeg starten met zwemlessen en het ontwikkelen van routine van cruciaal belang. Dat er nu een mooi perspectief wordt geboden is goed. In het debat later in dit jaar over de zwembaden zullen we verdiepen in de scenario’s.

Een grote wens van het CDA is het wederom instellen van zwemlessen voor alle basisschoolleerlingen zodat we onze kinderen veilig en gezond kunnen laten opgroeien. Een gemeente die officieel een JOGG-gemeente is en zich inzet om kinderen meer te laten bewegen moet dit onderschrijven.

Vraag: graag horen we nog een verduidelijking over welk perspectief u het heeft.

Het huidige coalitieprogramma waar mee gewerkt wordt heeft de titel: Inwoners maken Zwartewaterland mogelijk. De motie van de PvdA, mede door ons ingediend, geeft inwoners de kans Zwartewaterland ook echt mogelijk te maken. Zonder een budget voor kerncoordinatoren of zoals de motie beoogt de stadscheques, kan de inwoner wel iets willen maar kunnen wij als gemeente de inwoner weinig bieden. Met de aflopende leefbaarheidsplangelden blijft er weinig over voor de inwoner om Zwartewaterland mogelijk te maken.

Voorzitter,

Er liggen, zoals vaak mooi gezegd, nogal wat uitdagingen in de nabij toekomst.

Uitdagingen op het gebied van woningbouw. Een kleine opmerking van onze kant, wat zijn we blij met de start van nieuwbouw in Kamperzeedijk. Uitdagingen in de energietransitie en het leefbaar houden van onze kernen.

Redden we het om voor 2030 alle woningen die na 1992 gebouwd zijn energieneutraal te krijgen. Gaan we de zonneladder goed oppakken zodat eerst alle daken, mits geschikt, van zonnepanelen worden voorzien voordat we landbouwgrond en buitengebied inrichten met zonnepanelen en windturbines. Dit zijn ingrijpende wijzigingen in onze omgeving. Er zijn terechte zorgen bij inwoners wat de impact zal zijn op de leefomgeving maar ook op de portemonnee. Voor het CDA staat de menselijke maat voorop. Dat betekent dat het voor een ieder haalbaar en betaalbaar moet zijn. Wijzigingen in de fysieke omgeving hebben ook impact op de sociale kant van de mens. Laten we dit niet uit het oog verliezen. Grootschalige ingrepen moeten goed worden begeleid. Laat inwoners meebeslissen op wijk/buurtniveau. Een goed voorbeeld hiervan is Energiek Zwartewaterland met postcoderoos projecten en Buurkracht.

Voorzitter, tot slot.

Wij zijn dankbaar dat, ondanks de roerige en zware tijden die onze inwoners mee hebben gemaakt, er geen lastenverzwaring of bezuinigingen worden voorgesteld.

Wij wensen college, medewerkers en onze collega’s Gods zegen toe.

Margreet Bosma

Martijn Riezebosch

Rudi van Zandwijk

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.