28 oktober 2018

Bijdrage CDA Zwartewaterland Programmabegroting 2019-2022

Gesproken tekst bij behandeling Programmabegroting.

Voorzitter,

Het CDA wil allereerst het college, de portefeuillehouder en ambtenaren complimenteren met het presenteren van een sluitende programmabegroting 2019-2022. De berichten in de pers waren zeer positief v.w.b. het begrotingssaldo voor de komende jaren. Wanneer we echter de begroting erbij pakken die ons vorig jaar is gepresenteerd, valt ons op dat het saldo voor 2019 gedaald is met ruim een half miljoen. Daling van de algemene uitkering is iets waar wij zelf de hand niet in hebben maar voorzichtigheid lijkt ons geboden.

Voorzitter, 

Na een abstract coalitieprogramma, een minstens zo abstracte Kadernota, ligt er nu, niet geheel verrassend een zeer abstracte Begroting. 

Het CDA is niet gecharmeerd van het taalgebruik en de leesbaarheid. Erg gebruiksvriendelijk is het nog niet. Een tip voor de opstellers om daar volgend jaar rekening mee te houden. 

Een vraag van een van onze inwoners onderstreept het bovenstaande. Hoe kan het dat het eigen vermogen van de gemeente gestegen is met 10 miljoen maar het resultaat maar met 1.9 miljoen. Waar is de resterende 8 miljoen.

Nog een voorbeeld. 

Hoofdstuk Mooi en Duurzaam. De gehele lijst met activiteiten in 2019. Is dit het beoogde bedrag van € 900.000,-?

Het gebruik van indicatoren vinden wij positief. Laat het college in de jaarverantwoording dan ook duidelijk zien wat wel en niet behaald is. En goed aangeven waarom iets niet behaald is. Wij gaan dat zeker controleren. 

De hoge schuldenlast van de gemeente heeft bijgedragen aan de hoogte van lasten van onze inwoners en bedrijven. In de afgelopen jaren is de financiële status van onze gemeente gelukkig sterk verbeterd. Het CDA kan instemmen met het voorstel om de tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing ongewijzigd vast te stellen. Met de toegezegde inzet van het college om de schuldenlast nog verder naar beneden te stellen zijn wij tevreden.

De leefbaarheidsplannen worden met enige regelmaat genoemd. Tijdens de behandeling van de kadernota is door u aangegeven nog geen kader daarvoor te hebben. Voor de jaren 2019 en verder staat er een bedrag geparkeerd van € 500.000,-.  Plannen worden echter niet eerder dan 2020 uitgewerkt. Er zijn inwonersinitiatieven met concrete plannen. Deze zijn ook bekend bij de gemeente. Tijdens de behandeling van de kadernota is een motie van PvdA/CDA/VVD en GB aangehouden. Onze vraag hoe ver bent u met het stellen van kaders. 

In ingekomen brief nummer 2, geldstromen en taken door de samenleving, worden wederom de leefbaarheidsplannen benoemd. Hierin wordt aangegeven dat ook de organisatie van de markten door inwoners onder deze plannen kunnen vallen. Eerder gaf u aan dat de ondersteuning van voedselbanken ook onder deze plannen kunnen vallen. U kunt zich voorstellen dat de verwarring bij het CDA groot is.

Wat ons betreft worden concrete plannen van inwoners in 2019 opgestart eventueel onder de noemer Right to Challenge.

Wij willen ingaan op een aantal genoemde activiteiten en resultaten.

Onder het hoofdstuk Dienstbaar wordt geschreven dat u in overleg met de raad gaat investeren in integriteit. 

Wordt aan onze integriteit getwijfeld? Hoe gaat u dit meetbaar maken? Wordt dit in percentages uitgedrukt? En als hier niet aan wordt voldaan is deze activiteit dan niet behaald.

U wilt meetbaar maken of communicatie eenvoudig en begrijpelijk is.

U gaat een Interactief Persoonlijk Internet Portaal introduceren en realtime webcare verbreden. Er is een grote groep onder onze inwoners, en niet alleen ouderen, die niet behendig is met het gebruik van computers, smartphones etc. Hoe ziet u de communicatie met deze mensen voor u. 

U gaat met laaggelletterdheid aan de slag. Ligt hier een taak voor de bibliotheek via het Taalpunt? En gaat u daar extra middelen voor uittrekken? 

U gebruikt inmiddels de Taalmeter om een indicatie te krijgen over het niveau van de Nederlandse taal van mensen die een uitkering van de gemeente krijgen. Ook inwoners van wie het niveau prima is worden uitgenodigd voor deze test die een uur in beslag neemt. Graag zien wij hier maatwerk toegepast. Scheelt weer in de kosten van de gemeente.

80% procent van onze jongeren heeft kennis gemaakt met de jongerenwerker. Wij gaan dat heel graag controleren.

Onder de kop Bewegen, sport en cultuur schrijft u het volgende. 

Wij nemen in regioverband met kleine inspanningen knelpunten in de recreatieve structuur weg en nemen nieuwe routes op. Wat wordt hiermee bedoeld?

Wij horen graag van u hoe de pilot loketfunctie sociaal domein in Hasselt verloopt. 

Het aantal toeristische overnachtingen stijgt in 2019 met 4%. Waar gaan deze toeristen overnachten?

U gaat in uw verkeersbeleid voorrang geven aan kwetsbare verkeersdeelnemers en u gaat een nulmeting naar klachten en meldingen over onveilige locaties uitvoeren. Prachtig, echter uit onze gesprekken met de portefeuillehouder bleek dat er veel knelpunten niet worden opgelost. Voorbeeld hiervan is de oversteek Vaartweg van de Nadorst naar de Hendrik van Viandenstraat.  En de onveilige situatie bij de nieuwe brug aan De Koppel. Veel wegen zijn van Provincie en ook daarvan werd gezegd dat de gemeente daar niets kan uitrichten.

U gaat BOA’s inzetten op alle dagen van de week v.w.b. parkeren. Geldt dat ook op de zondag?

U gaat de bereikbaarheid van de kernen verbeteren. O.a. door aan te sluiten bij digitale platforms die privaat- en publiek vervoer verbinden. Denkt u dan aan bijvoorbeeld Uber? De inzet die u hier gaat doen zien wij liever terecht komen bij het verbeteren van het openbaar vervoer.

Afhankelijk van antwoord zullen wij In tweede termijn met een motie komen.

U gaat een bedrag van € 41.000,- voor Human Capitol Regio Zwolle halen uit de reserve Sociaal Domein. Wij stellen voor dat u dit bedrag laat zitten bij het sociaal domein en haalt uit Economische Zaken. Er zijn nu al jongeren die meer dan 4 maand geen contact hebben gehad met de job coach van de gemeente.

Het zou mooi zijn wanneer we via deze Human Capitol Agenda een aantal inwoners naar betaald werken kunnen begeleiden echter ons in ziens is het een vooruitgang EZ en geen vooruitgang Sociaal Domein. 

Afhankelijk van antwoord zullen wij In tweede termijn met een motie komen.

Tot slot wil het CDA nog even ingaan op de paragraaf Weerstandsvermogen. De weerstandscapaciteit van onze gemeente wordt gekwalificeerd als uitstekend. Er is een solide financiële basis aanwezig.

Het CDA ziet dit als een compliment voor het goede beleid van de vorige coalitie en wethouder.

Voorzitter,

U gaat verder schulden aflossen en investeren. In ons verkiezingsprogramma was dat een speerpunt. Wij zijn content dat dit in de begroting is meegenomen.

Tot zover in eerste termijn

Fractie CDA Zwartewaterland

Margreet Bosma

Rudi van Zandwijk

Martijn Riezebosch

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.