10 januari 2022

CDA stelt raadsvragen over drinkwatervoorziening in Zwartewaterland

Het CDA Zwartewaterland heeft raadsvragen gesteld aan het College van B&W over de 'noodkreet' die Vitens heeft verzonden aan de provincie, met daarin de opmerking dat de drinkwatervoorziening in gevaar is.

"We maken ons zorgen over de drinkwatervoorziening. Drinkwater is naast een primaire levensbehoefte voor onze inwoners ook een belangrijk ingredient voor ondernemers en agrariërs. Het CDA wil graag weten of de drinkwatervoorziening in Zwartewaterland veilig is en wat de gemeente kan doen om een te kort te voorkomen." aldus Rudi van Zandwijk

De vragen aan het College van B&W zijn:

  1. Is het College van B&W bekend met de noodkreet van Vitens en de reactie van het college van Gedeputeerde Staten?
  2. Heeft het College van B&W voorafgaand aan, en naar aanleiding van, de noodkreet contact gehad met Vitens en/of de provincie Overijssel over gegarandeerde drinkwatervoorziening als basisbehoefte aan Zwartewaterlandse inwoners? Wat is daarbij inhoudelijk besproken en kan de raad hierover worden geïnformeerd?
  3. Worden er nu of in de toekomst Zwartewaterlandse economische/agrarische ontwikkelingen vertraagt of belemmerd als gevolg van de (potentiële) leveringsproblemen van drinkwater door Vitens?
  4. Lopen de woningbouwplannen een risico als gevolg van drinkwaterleveringsvraagstukken en wat gaat het college hieraan doen?
  5. Wordt er gezamenlijk met Vitens gezocht naar drinkwaterwingebieden op Zwartewaterlands grondgebied? En wordt er onderzocht welke andere alternatieven (bijvoorbeeld oppervlaktewaterwinning) in Zwartewaterland een mogelijke oplossing bieden voor de drinkwatervoorziening? 

Het College van B&W heeft tot 10 februari om deze vragen te beantwoorden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.