12 juni 2015

NWMO Nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 Waar praten wij over,

De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per ingang van 1 januari 2015 drastisch veranderd. Vroeger voorzag het Rijk in10 prestatievelden elke hulpbehoe­vende Nederlander bij een hulpvraag om bijstand te verlenen. Deze zorg en bijstand werd verkregen op eenvoudige wijze als eigen voorziening tekort schoot.

Nu wordt dat anders. De uitvoering van de nieuwe WMO wordt uitgevoerd door de Gemeente met een korting van 15% op de totaal uitkering, voor de huishoudelijke hulp meteen korting van 40%

Deze maatregelen worden genomen om de zorg en ondersteuning betaalbaar te hou­den. Het Gemeentebestuur moet werken volgens een wettelijk verplicht Wmo-beleids­plan. Centraal staat: een inclusieve samenleving waarbij eigen verantwoordelijkheid, zowel in fysieke als in financiële zin, en het zorgen  voor elkaar voorop staat. Samen met de burger wordt gezocht naar maatwerk en oplossingen in eigen leefomgeving, Op deze wijze is de Wmo duurzaam en beter financieel beheersbaar uit te voeren en wordt er meer naar elkaar omgekeken

Nieuwe taken in de Wmo zijn:

Extramurale begeleiding/inclusief dagbesteding

Kortdurend verblijf/logeeropvang/ontlasting mantelzorg

Vervoer o.a. voor dagbesteding

Mantelzorgcomplement en vraag naar vrijwilligers

Cliënten-ondersteuning

Er wordt voorziet in een cliëntenspoor, een burgerspoor en een zorgaanbieders spoor. Motto:  Alles dicht bij de burger, maar wel met minder geld.

Wat kan en wil het CDA:
We kunnen niet anders dan de overdracht van de 3D's  positief benaderen. Ook wil het CDA kritisch toekijken en inspringen als dat nodig is. De vraagstukken zijn ingewikkeld en het eist creativiteit. Kunnen we kansen be­nutten of worden we bedolven onder de problemen. Daarover spreken wij met nadruk onze zorg uit of alles wel waargemaakt kan worden  Het CDA heeft er de nadruk op gelegd dat de Gemeenteraad  regelmatig bijgepraat moet worden over deze pro­blemen.
De Transitie staat onder spanning en de Transformatie moet nog voor een groot deel in onze Gemeente moet beginnen. We begrijpen dat de tijdslimiet te kort is. Onze CDA 2e Kamerfractie heeft één of twee jaar uitstel gevraagd maar niet gekregen. Het Trans­formatie traject moet nu heel snel bewandeld worden.
Het CDA heeft het vertrouwen uitgesproken dat de kennis snel in huis wordt gehaald. Consulenten worden  bijgeschoold en de inkoop wordt nu centraal geregeld. Het CDA heeft gevraagd om een kwartaalrapportage. Dan gaan we steeds het verloop en uitvoering van de NWMO toetsen op tevredenheid.

Het CDA wil niet dat er een spanningsveld gaat ontstaan als de nieuwe taken uitgevoerd zullen worden binnen het beschik­bare budget dat van het Rijk verkregen wordt. Als dat nu straks niet het geval blijkt te zijn dient er toch uitkeringsgeld beschikbaar te zijn om alle aanvragen te kunnen honoreren.
Het CDA wil geen “must” bij de NWMO als integrale benadering als toegang tot de kanteling van de keukenta­felgesprekken. Toegang dient gegeven te worden aan iedereen die de cliënt wil.  Is er sprake van een ombudsfunctie, dan wil het CDA dit gerealiseerd zien. Laat het daarom duidelijk zijn: het gaat in de eerste plaats om mensen en niet zozeer om besparing van geld.

Zwartewaterland dient per 2-1-15 en volgende data klaar te zijn om de zorg voor ouderen, voor mensen met verstandelijk en lichamelijke beperking en psychiatrische patiënten over te nemen als ze op de stoep staan. Het CDA vindt dat de Wmo-consulenten paraat en taakgericht moeten zijn  om correct en duidelijke kennis af te geven als gevraagd wordt wat de mogelijkheden zijn en wat ze krijgen kunnen. Geef duidelijk aan als er sprake is van algemene of van een maatwerk voorzieningen. Een algemene voorziening gaat niet zo maar voor een maatwerkvoorziening. Iedere aanvraag moet behandeld en getoetst worden aan wettelijke bepalingen, desnoods aan wettelijke uitspraken van voorzieningenrechters.  Beslist geen onzekerheid.
Het CDA wil ook  als er een tekort is aan mantelzorgers dat de zorg doorgeschoven wordt naar de algemene voorzieningen. Dus geen mensen tussen “wal en schip”.Ook dient er een voorziening te zijn respijtzorg (begeleiding voor  mantelzorgers)
Graag wil het CDA dat er een coördinatie ontstaat van het aantal vrijwilligers. Met scholing en toerusting onder regie van de Gemeente kan goed werk verricht worden.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.