29 mei 2015

Participatiewet

Waar praten we over:

De participatiewet  voegt Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorzieningen (Wsv) en een deel van de Wajong samen. Een wet, met als doel om zoveel mogelijk mensen van werk te willen voorzien en te laten deelnemen aan de samenleving. Deze wet is per 1-1-2015 gedelegeerd aan de Gemeente.  Er is nu één regeling  voor iedereen die in staat is om te werken.

De Gemeente krijgt met de uitvoering van deze wet beleidsvrijheid om zelf beleid, anders gezegd uitvoeringsmaatregelen te treffen ten aanzien van de arbeidsmarkt. Mogelijkheden zijn: beschut werken, werken met doelgroepen en re-integratie, waarbij de zelfredzaamheid centraal staat

Er zijn 6 pijlers waarvan uitgegaan wordt: Iedereen doet mee, versterken van eigen kracht, integrale aanpak, samenwerken aan een sterk sociaal-economisch beleid, lokaal wat kan regionaal wat nodig is en zo budgettair neutraal mogelijk.

Wat kan en wil het CDA.

Het CDA vindt dat de nadruk bij de Participatiewet vooral ligt bij de mensen, om die te wijzen naar werk. Werk staat boven uitkering. Benadrukt wordt  dat dit dan ook werk moet zijn waarbij de persoon kan functioneren.

Het CDA vindt dat landelijke bezuinigingen geen  oorzaak tot belemmering bij de uitvoering van deze wet kan zijn.

De wet kent de plicht tot arbeidsinschakeling. Uiteraard dient de menselijke maat in acht worden genomen maar het CDA vindt zeker daarbij net zo belangrijk dat de functionele maat ook wordt gebruikt. Mensen moeten nuttig bezig kunnen zijn en met plezier hun werk kunnen doen.

Deze wet geeft de bevoegdheid dat bij uitvoering sanctietoepassing mogelijk is. Het CDA wil dat hier uiterst voorzichtig mee omgegaan moet worden.

Het CDA heeft gevraagd naar de mogelijkheid  voor beschut werk in nieuwe stijl. Zwartewaterland dient die mogelijkheid te gebruiken.

Het CDA wil dat Zwartewaterland mee doet met integratieprojecten. Met de organisatie IN BALANS  in Hasselt kan een win-win -situatie gecreëerd worden, dus werk met werk maken in eigen Gemeente.

Het CDA  wil dat er ruimhartig omgegaan wordt met het begrip tot de tegenprestatie. Tegenprestatie ziet het CDA als bijdrage  dat nuttig is voor de samenleving zowel  in ruime maar ook in enge zin.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.