25 juni 2021

Bijdrage algemene beschouwingen CDA Zwolle

Vanmorgen bracht fractievoorzitter Jan Nabers namens CDA Zwolle onderstaand stuk in tijdens de algemene beschouwingen. 

Zwolle is een gemeenschappelijk huis; geen hotel, waar haar inwoners slechts gasten zijn in anonieme kamers naast elkaar, maar een gemeenschap. Dat betekent in de praktijk van alledag: zij aan zij samenwerken en samenleven én vera ntwoordelijkheid nemen voor elkaar. Vandaag bespreken we de perspectiefnota, waarbij kaders worden gesteld voor het gemeentelijk beleid de komende jaren.

Het CDA Zwolle ziet een gemeenschappelijk huis voor zich waarbij mensen op een positieve manier worden benaderd en met elkaar omgaan,  waarin mensen niet constant druk voelen om te presteren, waarbij het foutief invullen van een bouwaanvraag niet direct wordt afgestraft en waar mensen die recht hebben op een uitkering daar door de gemeente Zwolle op worden gewezen. Dankzij corona  is het jachtige leven grotendeels voorbij en zijn we ons meer bewust geworden van het belang van een goede buur en wat we voor de ander kunnen betekenen. Alleen in gezamenlijkheid vinden wij betekenis en zin in het leven.

We zien een gemeenschappelijk huis waar vertrouwen centraal staat en regels, protocollen en procedures er zijn om te helpen en niet om te bepalen. Waar regels gesnapt of geschrapt worden; net als in de zorg. Waar de overheid naast de burger staat, met oog voor de menselijke situatie. Waar mensen die verdwalen in de steeds complexer wordende wereld geholpen worden en kunnen rekenen op een overheid die helder en in eenvoudige taal communiceert en aanspreekbaar is wanneer je er niet uitkomt. Waar bij gemeentelijke plannen de maatschappelijke kosten- en batenanalyse centraal staat en niet slechts de financiële output. Waar we sturen op het in stand houden en versterken van het maatschappelijk middenveld en met hen in gesprek gaan over de uitdagingen. Wij geloven dat duurzame keuzes bijdragen aan een omslag van het continu streven naar winst naar het creëren van waarde.

In ons gemeenschappelijk huis kijken we om naar elkaar. We staan je bij als het even niet lukt en en helpen je om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat betekent dat we oog hebben voor mensen die het zelf even niet redden. Voor sommige Zwollenaren zijn de dagelijkse opgaven al zwaar genoeg, daarom vindt het CDA dat een aantal zaken vanzelfsprekend moet zijn:

 1. Je bent goed verzekerd met een gemeentepolis en hoeft je dus niet druk te maken over je zorgkosten
 2. Je woonlasten nemen niet toe door duurzaamheidsmaatregelen
 3. Ouders die de dupe zijn van ongehoord onrecht als de kinderopvangtoeslag worden pro-actief geholpen. We hebben hier als CDA na de zomer van 2020 al vragen over gesteld, maar pas in het 1e kwartaal werden door de gemeente actief gehandeld.
 4. Als het je niet lukt om betaald of onbetaald werk te vinden, helpt de gemeente hierbij, bijvoorbeeld via TIEM. We gunnen iedereen het gevoel om bij te dragen aan ons gemeenschappelijke huis.
 5. Je ontvangt leesbare en begrijpelijke brieven van de gemeente Zwolle met vermelding van de naam van de verzender. En wanneer je vragen hebt is het duidelijk bij wie je kunt aankloppen voor antwoorden.

Voor de meeste inwoners is een  vangnet tijdelijk nodig en stimuleren en helpen we hen tot ze de  draad weer zelf op kunnen pakken.

In ons gemeenschappelijk huis is het maatschappelijk middenveld het kloppende hart. Zij zorgen voor de levendigheid van elke dag. Met verenigingen in cultuur, sport, evenementen en bijvoorbeeld wijkactiviteiten, zijn zij - met hun vele vrijwilligers - de olie in de maatschappelijke machine. Tijdens de lockdowns was het voor veel verenigingen moeilijk om contact te houden met leden en vrijwilligers. Als CDA zien we de zorgen van verenigingen bij de opstart van hun activiteiten. Zorgen als: blijven onze leden wel of hebben we voldoende gekwalificeerde vrijwilligers? Organisaties, zoals Stadkamer en Het Fraterhuis, ontvangen in deze tijd veel aanmeldingen van vrijwilligers die extra begeleiding nodig hebben vanwege ziekten of beperkingen. Het zou fantastisch zijn om deze mensen een plek te bieden waarin ze kunnen werken en andere Zwollenaren ontmoeten, maar het is voor hen lastig om al deze vrijwilligers een passende plek te bieden en professioneel te begeleiden. Daarvoor zou extra ondersteuning beschikbaar gesteld kunnen worden. Ziet het college deze zorg en is het college bereid deze extra ondersteuning te bieden?

In ons gemeenschappelijk huis bleek onder druk veel vloeibaar te worden, we zagen dat ook tijdens de coronapandemie. Het maakte duidelijk dat onderwijs, professionals in het jeugddomein en het Sociaal Wijkteam elkaar vonden in een gemeenschappelijke aanpak. Het CDA vindt dat er de komende jaren veel aandacht moet zijn voor jeugd. Enkele bouwstenen daarvoor zijn:

 1. De wachtlijsten in de Jeugd GGZ bestaan niet meer, we moeten vol aan de slag met vervullen van vacatures en terugdringen van het woud aan aanbieders.
  1. Enerzijds door vroeg signalering en integrale begeleiding waarbij familie en vrienden mogelijk ook betrokken worden
  2. Anderzijds door jongeren in complexe situaties sneller door te verwijzen naar passende hulp.
 2. Voor iedereen die vanuit beschermd wonen naar begeleid wonen kán verhuizen is direct een huis beschikbaar in Zwolle of daaromheen.

Voorzitter, in ons Zwolse gemeenschappelijke huis kiezen we bewust voor een duurzame toekomst, dit is een stevig opgave die onomkeerbaar is. Voor het CDA zijn er een aantal zaken die daarbij van belang zijn:

 1. Het Zwolse energieloket is heel eenvoudig te vinden en de Zwolse energiecoach staat adequaat, wat het CDA betreft binnen 1 week, en professioneel naast de inwoner die op korte of langere termijn de omslag wil maken naar klimaat neutraal of zelf klimaat positief.
 2. De grote energieopgaven realiseren we samen met de gemeenten om ons heen. Zoals we ook de mobiliteitsopgaven en de woonopgaven niet binnen de gemeentegrenzen kunnen oplossen
 3. Op het gebied van duurzame mobiliteit bestaat een optimaal netwerk van fiets en openbaar vervoeraanbod met stadshubs, waardoor het verleidelijk is voor inwoners om de auto steeds meer thuis te laten staan of de auto zelfs te verkopen.
 4. Op vakantie maken we gebruik van een robuust treinnetwerk naar grote Europese steden dat met minimale overstaptijd ons door heel Europa brengt. Hiermee verleiden we inwoners van de stad en de regio dit aantrekkelijke alternatief te gebruiken en vliegreizen te verminderen.
 5. Ook zien we kansen de samenwerking met de Euregio te versterken en als Zwolle lid te worden om daarmee onze duurzame doelen te realiseren.
 6. Ons voedsel komt in toenemende mate van ons eigen Zwolse land, we bevorderen de korte keten van land naar klant met initiatieven zoals De Zwolse Stadslanderijen.

In dat gemeenschappelijk huis staan passende en betaalbare woningen voor iedereen. Het mag niet normaal worden dat jongeren tot hun 30ste genoodzaakt zijn bij hun ouders of op een studentenkamer te wonen. Ouderen die op zoek zijn naar een comfortwoning met gelijkvloers slaapkamer en woonkamer geven ruimte voor doorstroming, wanneer deze woningen gerealiseerd worden. Het CDA heeft de volgende bouwstenen om meer betaalbare en passende woningen te realiseren:

 1. We bouwen 1500 woningen per jaar, dus de komende 10 jaar bouwen we 15.000 woningen extra
 2. We bouwen 60% van de woningen sociaal en betaalbaar, elk jaar dus 900 sociale en betaalbare woningen extra
 3. We voorkomen dat beleggers gaan speculeren door in de nieuwbouw en bestaande huizen verordeningen op te stellen die dat onmogelijk maken
 4. We investeren een deel van de inkomsten van grondverkoop in een regeling  om de betaalbaarheid te bevorderen voor specifieke doelgroepen, zoals zorg en onderwijs. Als voorbeeld noemen we Koopgarant dat inmiddels in Ede is geïmplementeerd.
 5. Woonvormen zoals de Knarrenhof horen in ons gemeenschappelijk huis en krijgen meer ruimte. 

In ons gemeenschappelijk huis gaan we zorgvuldig om met biodiversiteit en landschapswaarden. De IJssel trekt ons de huizen uit om te gaan bewegen, ze bevordert onze gezondheid en we genieten we van het buitenleven. Op de fiets maken we nog steeds een rondje Zwolle, zoals we dat in coronatijd meer zijn gaan doen. Dat houden we vast op een veilige manier ondersteund door integrale servicepunten op de route. Deze servicepunten hebben een watertappunt, een AED en je kunt er je fiets opladen. Is het college bereid te onderzoek hoe dit mogelijk te maken is?

Dat genieten bevorderen we ook doordat we akkerranden inzaaien met bloemen, dit heeft een mooie bijdrage aan de biodiversiteit.  Wat het CDA betreft is deze aanpak uiting van het in bruikleen hebben van de aarde en er verstandig mee om te gaan. De Noterhof heeft een centrale rol in het de verkenning van natuur en het genieten van het buitenzijn. Dit centrum willen we graag weer tot haar recht laten komen. Een stap dichter bij huis hebben we meer mogelijkheden voor het bevorderen van biodiversiteit. We denken aan geveltuinen en plekken met veel klinkers die geen functie hebben. Daarnaast zouden we de beleving van buitenzijn nog meer willen bevorderen door bij speeltuinen meer picknickmogelijkheden te creëren, ook om de ontmoeting in de wijk te bevorderen. Is het college bereid daarin mee te werken?

Voorzitter, ik sluit af.

Zwolle, ons gemeenschappelijke huis is een prachtige stad, volop in ontwikkeling.

 • We versterken samen het maatschappelijk middenveld met een gemeente die er is voor inwoners,
 • we staan naast de mensen die het moeilijk hebben, waarbij we extra aandacht vragen om de jeugd die moet kunnen rekenen op adequate ondersteuning, 
 • we kiezen bewust voor een duurzame toekomst en bouwen voor ieder een passend en betaalbaar huis

Voor dit gemeenschappelijk huis zijn we als gemeentelijke organisatie, inwoners en gemeenteraad samen aan zet. Het is nooit af en zal altijd onderhoud vergen. Samen kunnen we het huis bewoonbaar en leefbaar maken voor iedereen.

Dank!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.