27 maart 2023

CDA over zero-emissiezone: nog veel vragen en zorgen bij ondernemers

Veel lokale ondernemers zijn bezorgd na de brief van doehetzero.nl van de Gemeente Zwolle. In deze brief is een mededeling te vinden over het instellen van een zero-emissiezone in Zwolle in 2025. Naar aanleiding van deze brief is onze fractie door veel geschrokken lokale ondernemers, zoals: schilders, evenementen-organisatoren, Retail-distributie, aannemers, installateurs en steigerbouwers, benaderd die geen weet hadden van het instellen van deze zero-emissiezone.

De gemeenteraad heeft zich in november 2020 uitgesproken over het instellen van deze zone. Uit berichten die onze fractie bereiken blijkt dat tussen het besluit van 2020 en de brief van doehetzero.nl in de afgelopen week heeft er geen grootschalige communicatie plaatsgevonden heeft. Hierdoor hebben veel ondernemers niet goed kunnen participeren op deze ingrijpende ontwikkeling voor de binnenstad van Zwolle die al in 2025 moet ingaan.

Door globale ontwikkelingen en crisissen zien wij dat MKB-ondernemers, ZZP’ers en familiebedrijven in de afgelopen drie jaar, sinds het besluit, zijn geconfronteerd met moeilijke tijden. Het CDA maakt zich daar zorgen over, en vraagt zich af of de emissie-zone in 2025 al haalbaar is. Door de diverse crisissen zien we bijvoorbeeld dat levertijd voor nieuwe elektrische wagens soms al opgelopen is tot meer dan twee jaar en dat de actieradius van deze auto’s slechts zo’n 100 tot 200 kilometer is bij perfecte omstandigheden. Ook zien wij dat op de diverse bedrijventerreinen de laadinfrastructuur nog niet compleet is, of dat bedrijven niet meer aangesloten kunnen worden op het overvolle stroomnet.

Het CDA ondersteunt het streven, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord, om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Wij zijn echter van mening dat we dit alleen bereiken door te bouwen aan een goede en constructieve samenwerking tussen overheid, bedrijven en inwoners.

Wij hebben de volgende vragen aan het college:

 1. Kan het college, in een overzichtelijke tijdlijn, aangeven hoe het instellen van de Zero-emissiezone in Zwolle is gecommuniceerd aan de diverse groepen van ondernemers en individueel? Hoe, wanneer en met wie is gecommuniceerd over het instellen van deze zone tussen het besluit in november 2020 en de brief van 13 Maart 2023 van doehetzero.nl?
 2. In de beslisnota van 27 Oktober 2020 over de zero-emissie zone wordt gesproken over:
  1. diverse proeven, waaronder ‘Proef maatwerkoplossingen voor schonere bevoorrading’. Kan het college toelichten hoe deze proeven zijn verlopen en wat hier de uitkomsten van zijn geweest?
  2. een ‘evaluatiemoment routekaart en haalbaarheid met alle betrokken en partijen’. Kan het college aangeven welke betrokkenen hiervoor zijn uitgenodigd, of alle ondernemers in Zwolle hierbij betrokken zijn geweest en wat de uitkomsten zijn geweest van dit evaluatiemoment?
 3. In de afgelopen drie jaar hebben veel ondernemers te maken gehad met moeilijke tijden. De coronacrisis, de energiecrisis, de stikstof-crisis en de grondstoffencrisis hebben bij veel ondernemers hun sporen nagelaten. Veel ondernemers hebben te maken met extra zware lasten of terugbetalingen van bijvoorbeeld corona-steun. Wat heeft het college gedaan sinds het besluit van november 2020 om lokale Mkb’ers, ZZP’ers en familiebedrijven te ondersteunen of te helpen met het aanschaffen van een nieuw wagenpark? Gelieve hierbij in overweging te nemen dat het voor veel ondernemers niet mogelijk is om gebruik te maken van een elektrische fiets of stadshub.
 4. In de beslisnota van 27 Oktober 2020 over de zero-emissiezone wordt als risico genoemd dat ‘uitstootvrije auto’s en vrachtwagens in 2025 nog te duur blijken’.
  1. Hoe kijkt het college anno 2023 aan tegen dit risico?
  2. Daarnaast blijkt bij navraag dat de levertijden van nieuwe elektrische bestelauto’s tussen de 1,5 en 2,5 jaar is, wat vind het college van dit gegeven in relatie tot de genoemde 1 januari 2025
  3. De actieradius van de voertuigen is tussen de 100 en 200 kilometer, tijdens koude maanden (gebruik verwarming) en warme maanden (gebruik airco) is dit fors minder. Is dit gegeven meegewogen bij het versturen van de brief van 13 maart 2023?
 5. Eén van de randvoorwaarden om elektrisch vervoer mogelijk te maken voor ondernemers is een forse impuls in laadvoorzieningen op bedrijventerreinen of op eigen terrein van ondernemers.
  1. Kan het college een plan overleggen waarbij blijkt dat er voor eind 2024 voldoende laadvoorzieningen gerealiseerd worden voor ondernemers op bedrijventerreinen (busjes van bouwbedrijven, schilders, installateurs, etc.)?
  2. Wat gaat het college doen voor ondernemers die wel laadinfrastructuur op het eigen terrein willen realiseren, maar dit gezien de netwerkproblemen niet kunnen?
 6. Geldt de zero-emissie zone ook voor algemene hulpdiensten en mag het CDA de afspraken hierover ontvangen?  Hierbij denken we bijvoorbeeld aan (dieren) ambulance en brandweer.
 7. Ziet het college, gezien de globale ontwikkelingen van de afgelopen jaren, en gezien de communicatie van de gemeente naar ondernemers het als het juiste besluit om op 1 Januari 2025 de zero-emissie zone in te voeren?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.