25 mei 2022

CDA, Christenunie, Groenlinks en D66 presenteren coalitieakkoord 'Samen voor een waarde(n)volle toekomst'

Vandaag presenteert het CDA samen met de ChristenUnie, GroenLinks en D66 het coalitieakkoord 'Samen voor een waarde(n)volle toekomst'. De vier partijen zetten in op een sociaal en vriendelijk Zwolle waarbij aandacht gegeven wordt aan de menselijke maat. Alle bewoners in de stad en in het buitengebied worden hierbij betrokken voor een sociaal, duurzaam en inclusief Zwolle. 

Een breed welvarend Zwolle is een belangrijk streven voor de aankomende vier jaar. Want een sterk draaiende duurzame economie zorgt voor een samenleving waar iedereen van kan genieten. Bestaanszekerheid en het tegengaan van kansenongelijkheid staan in het akkoord centraal. Alle Zwollenaren moeten immers mee kunnen doen in onze maatschappij. Zo creëren we een Zwolle wat klaar is om door te geven aan een nieuwe generatie.  

Minder 'ik' en meer 'wij'. Dat is waar de coalitie zich de komende jaren voor wil inzetten. In een samenleving leef je samen, zij aan zij. Daarom ondersteunen we mantelzorgers, vrijwilligers en wijkinitiatieven. We willen bouwen aan een samenleving waarbij iedereen zich gekend en gehoord voelt. Daar zorgen we voor door naar Zwollenaren te luisteren en hen meer te ondersteunen met initiatieven om Zwolle te verbeteren. Zo verkleinen we de afstand tussen de burgers en inwoners. De input van de burger is hard nodig om Zwolle leefbaar te houden. Door de klimaatopgave en onzekerheid in de volkshuisvesting heeft de gemeente de opdracht om de stad en haar omliggende kernen toekomstbestendig te maken. Dat kan alleen door alle Zwollenaren op tijd te betrekken bij plannen.  

De komende vier jaar willen we bouwen aan een waarde(n)volle toekomst: 

  1. We gaan de komende periode fors extra investeren in het versterken van de sociale basis, om de beweging naar preventie en verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg te versnellen. Ondersteuningsvragen moeten zoveel mogelijk dichtbij de inwoner binnen de sociale basis worden opgelost. We zoeken daarbij bewust naar de maximale ruimte die de AVG ons biedt om meer maatwerk te bieden.  
  2. Als Zwolle mogen we trots zijn op onze vele vrijwilligers. We investeren structureel meer in vrijwilligers en mantelzorgers. We stellen een vrijwilligersadviesraad aan om de positie van vrijwilligers te versterken. 
  3. Het doel is om tot 2030 tenminste 10.000 nieuwe woningen te realiseren. Minimaal 5.000 hiervan zijn sociaal en betaalbaar. Mocht het betekenen dat op termijn onvoldoende woningen binnen de bestaande stad kunnen worden gerealiseerd, dan zijn wij bereid nieuwe uitbreidingslocaties aan te wijzen. We bouwen meer betaalbare (huur)woningen en zetten in op creatieve, duurzame oplossingen zoals flexwoningen. 
  4. Per wijk zetten we in op verduurzaming om energiearmoede tegen te gaan en te versnellen in de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Hier zijn forse investeringen voor vrijgemaakt.  
  5. Om efficiënter van de schaarse ruimte gebruik te maken, maken we vaart met de transitie naar schonere vormen van mobiliteit. We geven meer ruimte aan de voetganger en fietser. We werken in fases toe naar een autoluwe binnenstad. Samen met provincie en Rijk zetten we in op een internationale treinverbinding. 
  6. Om tweedeling in de samenleving te verkleinen en kansengelijkheid te vergroten, verhogen we de inkomensgrens voor de kindregeling en vergoeding sportverenigingen van 110% naar 130% van het sociaal minimum. Daarmee geven we meer kinderen de kans om mee te doen. We vergroten de vindbaarheid van armoederegelingen door de invoering van een digitaal inkomensloket, dat uiteraard ook nog telefonisch of fysiek bereikbaar blijft. Er komt een stadspas, zodat Zwollenaren gemakkelijker gebruik maken van alle regelingen waar zij recht op hebben. We kijken in hoeverre er met deze stadspas ook betaald kan worden voor maatschappelijke voorzieningen en bij lokale ondernemers.  
  7. Ouderen verdienen onze aandacht. Daarom blijven we ons inzetten voor beleid omtrent vitaal en waardig ouder worden. We willen aan de slag voor een dementievriendelijke gemeente en benoemen 'ouderen' expliciet als één van de deelportefeuilles. 
  8. Agrarische ondernemers en inwoners in kleine kernen en het buitengebied willen we ondersteunen. In het buitengebied willen we meer ruimte voor initiatieven rond toerisme, terreinbeherende organisaties, duurzame lokale voedselproductie en horeca. 
  9. We willen de innovatie- en organisatiekracht op bedrijventerreinen versterken zodat zij in staat zijn de opgaven op groen, klimaat, mobiliteit en vitaliteit samen op te pakken. Daarvoor worden zowel financiële middelen (€300.000 per jaar) als menskracht beschikbaar voor gesteld. 
  10. We willen aan de slag om de kloof te dichten tussen de overheid en de inwoners van Zwolle. We ontwikkelen met de hele gemeenteraad een aanpak voor inwonersparticipatie.  

Samen met Zwollenaren bouwen we de komende vier jaar aan Zwolle. Het CDA kijkt uit naar een mooie samenwerking met zowel de ChristenUnie, GroenLinks en D66 als met de hele gemeenteraad. Arjan Spaans zal namens het CDA in het college plaatsnemen als wethouder 'duurzame stadsontwikkeling' waar onder andere de portefeuilles energietransitie en warmte, klimaat (adaptatie) en (beheer) openbare ruimte onder vallen.

Het volledige coalitieprogramma is te vinden via deze link.

Foto: Doree Colenbrander

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.