08 maart 2021

8 maart Internationale Vrouwendag

Vrouwen helpen ambities waar te maken


Als brede volkspartij hecht het CDA belang aan een inclusieve samenleving waarin ieder mens gekend en erkend wordt. Wij hechten dan ook belang aan een inclusieve arbeidsmarkt die vraagt om vrouwen en mannen die samen bewust afspraken maken over de verdeling van zorg en arbeid, waarbij ook de economische zelfstandigheid van vrouwen wordt gestimuleerd.  De overheid schept voorwaarden en stelt beleid bij wanneer blijkt dat de gelijkwaardigheid op het terrein van economische en politieke besluitvorming onvoldoende gerealiseerd wordt. Dit geldt bijvoorbeeld voor het instellen van een quotum.

Wij introduceren 4 punten om vrouwen verder te helpen ambities waar te maken:

 1. Vrouwelijk ondernemerschap
  Het aantal vrouwelijke ondernemers blijft nog steeds achter bij het aantal mannelijke ondernemers. Wij willen het vrouwelijk ondernemerschap stimuleren door betere begeleiding en toegang tot kennis en innovaties, krediet en subsidies en het zichtbaar maken van good practices en rolmodellen. Hierbij willen wij onder andere aandacht besteden aan de vrouwen in de agrarische sector en het MKB.  
   
 2. Toegang tot financiering
  In februari 2021 kwam een rapport van het CBS uit over de behoefte aan financiering voor het MKB. Uit dit onderzoek blijkt ook dat financiering vanuit vrouwelijk ondernemerschap een aantal aandachtspunten kent. Een van de observaties is dat uit de hele zoektocht naar financiering zijn vrouwen minder actief en uiteindelijk ook minder succesvol zijn in het verkrijgen van financiering.  
  Hierover gaan we in gesprek met financiële instellingen hoe we dit kunnen tackelen. Daarnaast stelt het CDA extra middelen en ondersteuning beschikbaar voor alternatieve non-bancaire financiers, zoals Qredits, die vaak makkelijker en sneller kleine kredietaanvragen financieren.
   
 3. Combinatie Werk & Gezin
  Thuis” staat steeds vaker onder druk. Voor jonge gezinnen is de combinatie van werken en zorgen een hele opgave. Het is permanent spitsuur en daardoor is er te weinig tijd voor elkaar. Wij verruimen de kindregelingen en bieden jonge ouders extra ondersteuning in de vorm van meer betaald verlof na de bevalling voor één van de ouders, meer kinderopvang en betere (financiële) faciliteiten om de combinatie van werk, zorg voor het gezin en maatschappelijke betrokkenheid vol te houden.
  We verruimen de aanspraak op het ouderschapsverlof tot het 18e jaar. Wij willen goede kinderopvang om voor werkende ouders de combinatie van werken en een rijk gezinsleven te vergemakkelijken. Bij gelijke inkomens hoort in principe een gelijke belastingdruk, dus geen onderscheid in belastingdruk tussen eenverdieners en tweeverdieners als het inkomen gelijk is.
   
 4. Gelijk loon?!
  Het klinkt vanzelfsprekend maar doorgaans verdienen vrouwen met gelijke opleiding en ervaring minder dan hun mannelijke collega’s. Een deel van het loonverschil is te verklaren (bijv. vanwege minder werkervaring of leidinggevende ervaring). Bij lagere leeftijden liggen de salarissen dichter bij elkaar. Sterker nog bij de overheid verdienen jonge vrouwen tot 36 jaar gemiddeld meer. Boven de 40 is het verschil omgekeerd. Het is dus een genuanceerder verhaal dan we soms horen. Een deel van het verschil is niet te verklaren door achtergrondkenmerken als ervaring. En daar kunnen we geen genoegen meenemen! 

  Ons voorstel om een gelijk loon te realiseren? 
  1. Vergroot de bewustwording bij werkgevers
  2. Verbeter de transparantie over loon op de werkvloer
   Vooral de loontransparantie en onwetendheid dat er verschil wordt gemaakt is een probleem. Dat moeten we tackelen. Niet met ingewikkelde administratieve rompslomp voor werkgevers en dreigen met boetes*, maar met bewustwording en openheid over loon. Bijvoorbeeld via CAO-afspraken en/of inzet van ondernemingsraden om beloningsverschillen te onderzoeken en inzet van instrumenten als de checklist gelijk loon.


* Het CDA is kritisch op een wetsvoorstel dat onlangs werd behandeld in de Tweede Kamer over gelijk loon. Waarom? Het CDA deelt uiteraard de mening van de initiatiefnemers dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleint moet worden en gelijke gevallen gelijk moeten worden beloond, ongeacht zaken zoals geslacht, afkomst of levensovertuiging. Maar het betreffende wetsvoorstel van PvdA, SP en GL gaat ons inziens de oplossing niet bieden en levert wel een hoop administratieve lasten op voor werkgevers, dreiging met forse boetes en bureaucratie die wat ons betreft niet in verhouding staat tot wat het voorstel gaat bijdragen. Ook de Raad van State is kritisch op het wetsvoorstel. Wij kiezen daarom voor een andere aanpak om dit probleem te tackelen. Met werken aan bewustwording en meer transparantie; bijvoorbeeld via CAO-afspraken en OR inzet om beloningsverschillen te onderzoeken en inzet van instrumenten als de checklist gelijk loon.  
 

Nu Doorpakken

Hilde Palland | 12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.